Flykting är den person som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.
Det finns tre olika sätt på vilka någon kan ges flyktingsstatusförklaring i Sverige. Det första är att Migrationsverket godkänner personens asylansökan. Det andra är att en migrationsdomstol, som handhar ärenden som överklagats från Migrationsverket, godkänner personens asylansökan. Det tredje sättet är att man får flyktingstatus av FN och sedan har blivit mottagen av Sverige genom vidarebosättningsprogrammet, så kallade kvotflyktingar.
Den flyktingstatus som Sverige använder grundar sig på FN:s Flyktingskonvention, men Sverige har också gjort vissa tillägg som till exempel förföljelse på grund av sexuell läggning. Följande gäller som flyktingstatus i Sverige:
En person som känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av:
* ras
* nationalitet
* religiös eller politisk uppfattning
* kön eller sexuell läggning eller
* annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp
och inte kan eller inte vill begagna sig av detta lands skydd, är enligt den svenska lagen flykting och får då en flyktingstatusförklaring (undantag får göras om personen gjort sig skyldig till allvarliga brott).

migrationsverket -