2017-07-31
47:4

[47:4] DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta [är vad ni har att iaktta]. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; 

Vem möter man i strid? ..När man krigar...när t.ex två länder krigar mot varandra, då möter dessa två länders arme varandra och krigar...
När någon reser t.ex till Syrien och vill kriga med Daesh, är det inte någon vanligt krig...det där handlar ju om terrorister...terrorister har inget land dom krigar för...och för det andra, terrorister förljer inte Islams regler vad gäller väpnad jihad.


-----------------------------------------------------

2017-09-07
Falska Korancitat

Nedanstående text är kopierat från: Motargument.

Otroligt bra, kunde inte låta bli att kopiera det hit :) Läs och lär.

"På sociala medier, som Facebook och Twitter, sprids just nu denna uppmaning:

”När ni argumenterar ha då viktiga Koran-citat färdiga att presentera på er iPhone. Kopiera dessa verser och lägg in de på er iPhone. Här kommer de:”

Därefter följer ett antal påstådda korancitat. Dessa anges nedan och ställs mot de korrekta citaten av Koranen, samt kompletteringar med verser ur Koranen som föregår och följer på de korrekta citaten.

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 2:191 ”Dräp de otrogna var ni än finner dem.”

Korrekt och fullständigt citat: ”Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. ”

Observera den föregående versen som förklarar hela sammanhanget, nämligen sura 2, vers 190:

”KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. ”

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 3:28 ”Muslimer får inte ha otrogna som vänner.” 

Korrekt och fullständigt citat: ”DE TROENDE skall inte ta förnekare av sanningen snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Gud – om inte ert syfte är att med detta [skydda er] mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd.”

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 3:85 ”Ingen annan religion än Islam är godtagbar.”

Korrekt och fullständigt citat”Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna. ”

Observera verserna precis innan som är sura 3, vers 83-84:

”Önskar de en annan [religion] än den som Gud har gett dem? [Gud] som alla i himlarna och på jorden underkastar sig av fri vilja eller nödda och tvungna, och till vilken de skall återbördas. 

Säg: ’Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [alla de övriga] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.’ ”

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 5:33 ”Lemlästa och korsfäst de otrogna om de kritiserar Islam.”

Korrekt och fullständigt citat: ”De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande; ”

Observera verserna precis innan som vi redovisar här, nämligen sura 5, vers 27-32

”LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick till – de bar fram var sitt offer [till Gud] och den enes [offer] togs nådigt emot men inte den andres. [Denne] sade: ”Jag svär att jag skall döda dig.” [Och brodern] svarade: ”Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom. 

Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Gud, världarnas Herre. 

Men jag vill att du skall bära min synd i tillägg till din egen synd, och att Elden skall vara din arvedel; sådan är de orättfärdigas lön.

Men den andre, driven av sin [hetsiga] natur, tvekade inte inför brodermordet, och han dödade honom och blev så en av förlorarna. 

Och Gud sände en korp, som krafsade i jorden och visade honom hur han kunde dölja broderns nakna kropp. [Och] han utropade: ’Har jag, eländige stackare, blivit så svag att jag inte kan göra som denna korp och dölja min broders lik?’ Och han greps av ånger. 

Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. ”

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 8:12 ”Terrorisera och hugg huvudet av dem som tror på andra heliga skrifter än Koranen.”

Korrekt och fullständigt citat: ”Och din Herre lät änglarna framföra [detta budskap till de troende]: ”Se, Jag är med er” [och befallde dem att] inge de troende mod och tillförsikt [och låta dem veta:] ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – [Troende!] Låt nu [svärden] vina över [deras] huvuden och händer!”

Påstått citat ur Koranen: ”Koranen 8:60 ”Muslimerna måste mönstra alla stridsmedel för att terrorisera de otrogna.”

Korrekt och fullständigt citat: ”Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Gud"


-------------------------------------------------------

2017-09-14
Vem är muslim?

Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.
Gud definierar sanna muslimer i Koranen:

"Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp".
(Koranen 25:63-64)

"Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud." 
(Koranen 2:177) 
http://www.konvertitguiden.com/grunder.shtml


------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09-30
4:34

Skulle konflikter i äktenskapet uppkomma, uppmuntrar Koranen makar att lösa dem enskilt i en anda av ärlighet och redbarhet. Under inga omständigheter uppmanar, tillåter eller tolererar Koranen våld i familjen eller fysisk misshandel. Islam anklagas ofta för att tillåta kvinnomisshandel. Orsaken till detta är en misstolkning av ett ord i Koranen, vers 4:34, 
som kan översättas med ”tillrättavisa dem handgripligen”
[16]. Många tror då felaktigt att det är fritt fram för mannen att slå sin fru obegränsat. Det finns en nutida alternativ tolkning av versen som bygger på att det arabiska ord som översatts med att ”tillrättavisa dem handgripligen” har 17 olika betydelser i Koranen. 

En betydelse är att ”lämna” eller ”dra sig undan”. Tolkningen av versen(4:34) blir då att mannen lämnar hemmet en kortare tid för att visa allvaret i situationen och ge hustrun tid att fundera.
Denna tolkning har också stöd i profeten Muhammads liv och biografi. Det finns beskrivet att han en gång lämnade sina fruar i en månad på grund av en allvarlig konflikt med dem. Andra muslimer hade fått en högre levnadsstandard och profeten Muhammads fruar ville då också få det bättre precis som alla andra. De insisterade på att få igenom sina krav. Profeten hade som princip under hela sitt liv att han och hans familj inte skulle ha högre levnadsstandard än den fattigaste av muslimerna. Han vägrade att ta av det gemensamma för egen del, och efter att ha lämnat fruarna i en månad, gav han dem valet att stanna kvar och acceptera det han kunde erbjuda eller att få skilsmässa med ekonomisk kompensation. Alla fruarna valde att stanna kvar
[17].
Denna nutida tolkning handlar, liksom den gängse tolkningen, om så allvarliga problem i äktenskapet att de kan leda till skilsmässa – inte små vardagsbekymmer. Denna tolkning innebär att mannen lämnar hemmet en begränsad tid. Profeten Muhammad, som är den förebild som muslimer ska följa, slog aldrig någon av sina fruar och uppmuntrade aldrig någon att slå sin fru.
Tvärtom sa han: 
”Det är inte de bästa av er som slår sin fru”[18].  Han sa också: ”Den bäste av er är den som behandlar sin fru bäst.”[19]

   Om konflikter inte kan lösas rättvist mellan mannen och hustrun, föreskriver Koranen medlingmellan parterna med hjälp av en skiljeman från hans familj/sida och en från hennes familj/sida (se K 4:35). På det här sättet visar Koranen ett insiktsfullt tillvägagångssätt för mannen och hustrun att lösa en bestående konflikt i sitt äktenskap.

http://www.islaminfo.se/about-islam/vad-man-boer-veta/142-kvinnan-i-islam.html


A Famous Multi-Meaning Word

The problem comes from the word "Idribuhunne" which we used to translate as "beat them". The root of this word is "DaRaBa". If you look at any Arabic dictionary you will find a long list of meanings ascribed to this word. That list is one of the longest lists in all the Arabic dictionary. It can be said that "DaRaBa" is the number-one multi-meaning word in Arabic. It has so many different meanings, we can find numerous different meanings ascribed to it in the Quran.
  • To travel, to get out: 3:156; 4:101; 38:44; 73:20; 2:273
  • To strike: 2:60,73; 7:160; 8:12; 20:77; 24:31; 26:63; 37:93; 47:4
  • To beat: 8:50; 47:27
  • To set up: 43:58; 57:13
  • To give (examples): 14:24,45; 16:75,76,112; 18:32,45; 24:35; 30:28,58; 36:78; 39:27,29; 43:17; 59:21; 66:10,11
  • To take away, to ignore: 43:5
  • To condemn: 2:61
  • To seal, to draw over: 18:11
  • To cover: 24:31
  • To explain: 13:17

http://www.quran-islam.org/articles/beating_women_(P1179).html

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:325001/FULLTEXT01.pdf

http://islaam.se/samhallet/att-sla-sin-fru/

Pickthal
Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for the support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High, Exalted, Great.

Sahih Intl
Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand.

Yusuf Ali
Men are the protectors and maintainers of women, because Allah has given the one more (strength) than the other, and because they support them from their means. Therefore the righteous women are devoutly obedient, and guard in (the husband's) absence what Allah would have them guard. As to those women on whose part ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds, (And last) beat them (lightly); but if they return to obedience, seek not against them Means (of annoyance): For Allah is Most High, great (above you all).

Arabic
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
http://quranx.com/4.34


---------------------------------------------------2017-10-20
Gör allt gör dina föräldrar

Visa godhet mot dina föräldrar...tala hövligt och vänligt till dom...särskilt då om föräldrarna uppnått hög ålder i din vrd så att säga.

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte Uff till dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!


-----------------------------------------------------

2017-10-20
Undvik skvaller

Skvallra inte.

Profeten, sall Allâhu 'aleyhi wa salâm, sade:
"Skall jag inte tala om för er vilka de värsta är bland er? De sa: Självklart. Han sa: De som går runt med Namimah (Skvaller), de skapar fiendeskap bland vänner och söker problem för den oskyldige" 

(Ahmad, Bukhari i Adab ul Mufrad)


---------------------------------------------------

2017-10-21
Varför prövas vi?

Varför prövas vi?

Allâh Swt svarar: " TROR människorna att de efter att ha förklarat "Vi tror" skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar Men Vi satte deras föregångare på prov [och Guds vägar kommer att förbli desamma]; Gud vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.
[Surah Al Ankaboot (29): 2-3]


----------------------------------------------------------------

2017-10-20
Varför får vi inte det vi önskar?

Varför får vi inte det vi önskar?

Allâh Swt svarar: " TROR människorna att de efter att ha förklarat "Vi tror" skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar Men Vi satte deras föregångare på prov [och Guds vägar kommer att förbli desamma]; Gud vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.
[Surah Al Ankaboot (29): 2-3]


------------------------------------------------------

2018-03-23
Döda inte

I Profeten Muhammeds (hadither), sammanställd av Imam Malik Ibn Anas, nr 21.3, 8, 9 och 11, säger Profeten att dödandet av kvinnor och barn, tortyr och plundring är förbjudet för alla muslimer.


---------------------------------------------------------------

Tacksamhet och rättskaffenhet
“Herre! Låt min tacksamhet för Dina välgärningar mot mig och mot mina föräldrar förbli levande, och hjälp mig att leva rättskaffens så att Du kan se [på mina handlingar] med välbehag, och gör mig av nåd till en av Dina rättfärdiga tjänare!” (Koranen 27:19)

Kunskap
”Herre! Låt min kunskap växa!” (Koranen 20:114

Förlåtelse och barmhärtighet
“Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” (Koranen 7:23)

Vägledning
“Herre! Låt inte våra hjärtan fara vilse sedan Du har väglett oss. Och förbarma Dig i Din nåd över oss. Du är Den som alltid ger!” (Koranen 3:8)

Tålamod och seger
“Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!” (Koranen 2:250)

Skydd från helvetet
“Skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut!” (Koranen 25:65)

Bönen och åkallan
“Herre! Gör mig [stark] så att jag förrättar bönen utan att förtröttas och gör att några bland mina efterkommande [likaså är uthålliga i bönen]! Herre, hör min bön.” (Koranen 14:40)

Lättnad
”Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)

Familj
“Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!” (25:74)