Abort

Gud säger i Koranen:

"Döden ej edra barn av rädsla för armod! Vi skola försörja både dem och eder! Att döda dem är förvisso en stor synd." (Koranen 17:33).

Generellt är det förbjudet att göra abort i Islam. Endast vid livsfara för kvinnan kan abort tillåtas och detta skall ske innan 120 dagar har gått av graviditeten. Efter detta är abort förbjuden.

http://islamiska.org/s/sverige.htm

------------------------------------------------------------------


Uppmanar Koranen till våld? 9:5

Källa: http://www.islam-svarar.se/koranen/25-koranfaring/101-uppmanar-koranen-till-v

Följande vers från surah Taubah brukar oftast anföras som kritik mot Islam, för att visa att Islam stödjer våld, blodsutgjutelse och brutalitet.

"Döda Mushrikeen (dvs. de som inte har någon tro, polyteister, kuffar) vart ni än hittar dem." [Al-Qur'an 9:5]

Sammanhanget för denna vers är under slagfältet

Kritikerna mot Islam citerar den här versen utan sammanhang. För att förstå dess sammanhang måste man läsa från vers 1 i denna surah. Det sägs att det var en fredspakt mellan Muslimerna och Mushrikeen (icke-troende) i Makkah. Den pakten bröts av Mushrikeen i Makkah. De fick då en period på fyra månader för att göra en förbättring. I annat fall skulle dem uttala krig mot Mushrikeen. Allah säger i vers 5 i Surah Tawbah:

’’När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem, tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och (villighet att) förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.’’[Koranen 9:5]

Den här versen citerades under ett krig.

Vers 9:5 citerades för att förbättra de Muslimska moralen under krig

Likadant i Surah Tawbah. Kapitel 9 vers 5 säger Allah, "Döda Mushrikeen vart ni än hittar dem", under krig för att förbättra den Muslimska soldaternas moral. Vad Koranen säger de Muslimska soldaterna är, frukta inte under krig, döda fienderna vart ni än hittar dem.

Surah Tawbah vers 6 ger svaret

Surah 9 Tawbah, vers 6 ger svaret till påstående att Islam uppmanar till våld, brutalitet och blodsutgjutelse. Allah säger:

"Om någon bland de icke-troende ber er om asyl, bevilja honom det, så att han kan höra Allahs ord; och eskortera honom till vilket plats han kan vara säker det är för att de är män utan kunskap." [Koranen 9:6]

Koranen säger inte bara att om Mushrikeen ber om asyl under strid ska få skydd utan också bli eskorterad till ett säkert ställe. I dagens internationella scenario, skulle en snäll och freds-älskande General under ett krig, kunna låta fiendens soldater gå fria, om de vill ha fred. Men vilken General skulle någonsin säga till sina soldater, att om fienden ville ha fred under striden, inte låta dem bara gå fria, utan också ge dem en säker plats att vara på? 

------------------------------------------------------------------------

Islam och djuren

Koranen säger att Jorden är alla levande djurs hem.

Jorden är till för alla de skapelser som bebor den och således är de givna deras rättmätiga rättigheter av islam. 

Och Han har gjort jorden [till boplats] för allt levande;
[Koranen 55:10]

Islam är väldigt noga när det gäller fastställandet av regler och föreskrifter och har sett till att människor inte behandlar djur med grymhet. Till och med i krigstillstånd är muslimerna förbjudna att döda djuren i fiendens land och är också förbjudna att bränna eller hugga ner träd utan anledning. 
http://www.islam-svarar.se/new//%C3%B6vrigt/38-islam/215-djurens-righeter-i-islam


Får vi ha husdjur? Om ja, vilka då?
Att ha farliga djur eller djur som anses som orena enligt Shari’ahn, t.ex. svin, skulle inte vara tillåtet. Andra djur, t.ex. katter, får, getter, fåglar, fiskar, o.s.v., är tillåtna att ha som husdjur.

http://fragaimamen.se/far-vi-ha-husdjur-om-ja-vilka-da/

[24:45] Och Gud har skapat alla levande varelser av vatten; bland dem finns de som krälar på sin buk, de som går på två ben och de som går på fyra. Gud skapar vad Han vill - Gud har allt i Sin makt. 

Det är sant att Allah har bestämt att vissa djur är orena, speciellt hunden och grisen. Det ger hursomhelst ingen rätt att vara grym. Orenhet indikerar helt enkelt att det finns vissa försiktighetsåtgärder som krävs och vissa regler att följa när man tar itu med dessa djur. Att behandla djur, inklusive hundar, med vänlighet kan resultera en stor belöning; precis som att behandla djur med grymhet kan leda en person till helvetet.
- Profeten försiktighetsåtgärder sade: ” Medan en man gick kände han törsten och gick ner till en brunn och drack från den. På väg bort ifrån den såg han en hund som flåsade och åt lera p.g.a. hans extrema törst. Mannen sade: ’ Den (hunden) lider av samma problem som mig. Så han gick till brunnen, fyllde hans sko med vatten, höll fast den med sina tänder och klättrade upp för att ge vattnet till hunden. Allah tackade honom för hans goda gärning och förlät honom för hans synder.

Människorna frågade: ” Å Allahs sändebud! Finns det belöning för oss genom att hjälpa djuren?” Han svarade: ” Ja, det finns belöning för hjälpen till alla levande varelser.”  [Bukhari Vol. 8, Bok 73, #38] & [Muslim, Bok 26, Kapitel 39, # 5577]

http://www.islam-svarar.se/new//%C3%B6vrigt/38-islam/215-djurens-righeter-i-islam
http://www.muslim.se/moralasjalsuppfostran/moral/102-ditt-uppfoerande-gentemot/729-missfoerstand-angaende-djurs-raettigheter-grymhet-mot-orena-djur.html

Berättat av Salim: Att Ibn ’Umar tyckte illa om brännmärkningen av djur i ansiktet. Ibn ’Umar sade, ”Profeten förbjöd slag (av djur) i ansiktet.” - [Bukhari Vol.7, Bok 67, #449] & [Muslim Bok 42, Kapitel 21, #5281]

Berättat av Ibn ‘Umar: Profeten förbannade den som gjorde Muthla mot ett djur (dvs. skar av dess lemmar eller någon annan del av dess kropp medan det fortfarande lever). – [Bukhari Vol.7, Bok 67, # 424]

Berättat av ’Abdullah bin ’Umar: Allahs Apostel sade, ”En kvinna straffades på grund av en katt som hon hade fängslat tills den dog. Hon hamnade i (Helvetes) Elden på grund av det, för hon gav den varken mat eller vatten då hon hade fängslat den, och inte heller släppte den fri att äta av jordens skadedjur.”[Bukhari, Vol.4, Bok 56, #689]

Ibn Mughaffal rapporterade: Allahs Sändebud (fred vare med honom) beordrade dödandet av hundar och sade sedan: vad är problemet med dem (folket av Medina)? Hur hundar är till besvär för dem (Medinas invånare)? Han tillät sedan att man har hund för jakt och (skyddandet av) hjordar. – [Muslim Bok 10, Kapitel 31, #3814]

I hadithen som är vidarebefodrad på Yahyas auktoritet, tillät han (den Heliga Profeten) att man har hundar för (skyddandet av) hjordar, för jakt och (för skyddandet av) odlingsmark. – [Muslim Bok 10, Kapitel 31, #3814]

--------------------------------------------------------------


Koranen erkänner israels barn

- Vi har gett Israels barn skriften, visdom och profetskap, och försåg dem med goda gåvor; vi gav dem fler välsignelser än något annat folk [45:16].

- Och därefter sa vi till Israels Barn, ”Gå och bo i detta land. När den slutliga profetian inträffar, kommer vi att sammankalla er alla i en grupp” [17:104].

- O Israels Barn, minns Min ynnest som jag har givit er och att jag föredragit er över världarna [alla andra] [2:47].-

[VI PÅMINNER er] än en gång om att Vi uppenbarade Skriften för Moses som en fullkomningens gåva till den som gjorde det goda och det rätta och för att ge [Israels barn] klara och utförliga regler om allt och vägledning och nåd – och för att [stärka] dem i tron på mötet med sin Herre [6:154].

- Jag har kommit till er med ett klart vittnesbörd från er Herre, så gå med mig Israels barn [7:105].

- Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall hämta Israels barn ut från de folk, dit de har vandrat bort. Jag skall samla dem från alla håll och föra dem in i deras land. Jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg… [Hes. 37:21-22].

--------------------------------------------------------------


Kallar Koranen ALLA judar och kristna för apor och svin?

Kopierat från - Fråga imamen

Den heliga Koranen kallar inte judar för grisar. Detta är en falsk uppfattning och förvrängning som falskt och försåtligt tillskrivs Allahs Bok. De verser som citerades kallar inte judar för grisar. Den som sade detta är skyldig till att ha citerat Koranen ur sitt sammanhang och lagt fram ren lögn som fakta. Det är verkligen ett oförlåtligt brott när människor förvränger och manipulerar Guds Ord för att passa deras falska motiv och elaka planer och för att så frön av antisemitism mellan muslimer och judar.

I verserna 2:65 och 7:166 talar Allah den Allsmäktige om en grupp av judar under Profeten Moses, frid vare över honom, tid. Dessa judar lydde inte befallningen som Gud gav till Moses, frid vare över honom, gällande sabbaten. Sabbaten var och är fortfarande en helig dag för judarna. Den grupp som det refereras till i Koranen är de efterföljare av Moses, frid vare över honom, som vanhelgade och nonchalerade sabbatens helighet genom att att de fångade fisk på denna dag. Som ett straff för dem förvandlade Allah Den allsmäktige dem till apor och grisar. Berättelsen nämns i vers 2:65 och upprepas sedan i vers 7:166. Vad beträffar vers 5:60, ger en översättning av hela versen svaret: "Säg: "Skall jag säga er vad som inför Gud förtjänar ett hårdare straff än detta? [Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Guds fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin. Deras läge var sämre och de hade förirrat sig ännu längre bort från den raka vägen."

Återigen syftar denna vers på de judar som straffades av Allah för deras överträdelse av sabbaten. Det är uppenbart att Koranen inte kallar judar grisar. Den som gör detta fiktiva påstående vet mycket väl att ett sådant bedyrande inte har någon sanning i sig och är helt avskilt från verkligheten. Hänvisningen till apor och grisar gjordes med avseende på en grupp människor under Moses, frid vare över honom, tid som inte lydde hans bud. Det strider helt emot förnuftet och logiken att tolka detta som en etikett för alla judar.

Låt oss kort vända vår uppmärksamhet till en liknande referens som ovanstående i de kristnas heliga bibel. I Markus 7:27 rapporteras Jesus, frid vare över honom, ha sagt: "Jesus sade till henne som sökte hans hjälp: "Det är inte lämpligt att ta barnens bröd och kasta det till hundarna" och vidare i Matteus 7:6: "Ge inte det som är heligt till hundarna, kasta inte heller era pärlor till svinen".

Vi frågar våra kristna vänner: vilka är hundarna och grisarna som avses i denna vers? Svaret på detta kommer att lämna de kristna med allvarliga överväganden.

Mufti Siraj Desai

------------------------------------------------------------


Islam tillåter inte terrorism

GUD förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska. (Koranen, 60:8)

"Om en enskild muslim utför en terroristhandling skulle den här personen vara skyldig till att bryta mot den religions lagar som han hävdar följa - Islam...Skulle det vara rättvist att fördöma alla muslimer på grund utav detta...när religionen i sig är emot dessa handlingar? ..Muslimer följer en religion av underkastelse till Gud...fred...nåd och föråtelse...Den största majoriteten av muslimer har inget att göra med de våldshandlingar som främst media associerar med muslimer...Islam är ingen religon av extremism."
(lånat någonstans från internet)

----------------------------------------------------------


Ljug inte

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare.

[Bukhari och Muslim]

----------------------------------------------------------------

Döda inte, 2:191, 2:190

Påstått citat.

2:191 Dräp de otrogna var ni än finner dem.

Korrekt citat.

2:191 Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. 

Obs den föregående versen som förklarar hela sammanhanget, 2:190.

2:190 KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. 

-------------------------------------------------------------------


2: 223 uppföra sig bra mot fruarna

[2:223] Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar

Koranen förklaring skriven av Mawlana Abul-Ala Mawdudi har kommenterat denna vers på följande sätt:
"Bonden sår fröet för att skörda, men han hade inte sått den i en dålig tid, och  skadar eller uttömmer inte jorden. Han är en klok och försiktig, och han har inte bråttom."
(Afzalur Rahman, Quranic Sciences, London 1981, s.285)

Detta är det förfarande för paret i sängen.
"Abul-Ala Mawdudi beskriver mer exakt hustru våldtäkts allvarliga konsekvenser och kräver män att ta hänsyn för sina fruars känslor, mannen ska "inte fånga en hustru och gnugga utsädes (sperma), och han får inte avsluta reproduktiva beteendet . I detta fall kan skadan ibland inte längre avhjälpas, för en kvinna , till skillnad från gården, är mycket känslig och har känslor och starka passioner, som måste fyllas helt och ta hänsyn till det på ett lämpligt sätt. "

Han säger också:
"Allah har inte skapat kvinnor bara för männens njutning.

---------------------------------------------------------


2:177 Fromhet

[2:177] Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.

---------------------------------------------------------------


Vad säger Koranen om typ falska Koran citat?

...”Bland dem finns helt visst de som lindar sina tungor om Skriften för att ni skall tro att [deras förvrängda ord] är hämtade ur Skriften, fastän de inte är hämtade ur Skriften; och de säger: “Detta är från Gud”, fastän det inte är från Gud. Och så säger de om Gud mot bättre vetande det som inte är sant.”

Koranen, sura 3, vers 7

It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] precise - they are the foundation of the Book - and others unspecific. As for those in whose hearts is deviation [from truth], they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation [suitable to them]. And no one knows its [true] interpretation except Allah . But those firm in knowledge say, "We believe in it. All [of it] is from our Lord." And no one will be reminded except those of understanding.
Quran, 3:7

--------------------------------------------------------------------


Har rätt att försvara sig

KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. 
Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. 
Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. 

Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].[Koranen 2:190-193]

--------------------------------------------------------------------------------


Vem är muslim?

http://www.konvertitguiden.com/grunder.shtml

Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.
Gud definierar sanna muslimer i Koranen:

"Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp". (Koranen 25:63-64)

"Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud." (Koranen 2:177) 

----------------------------------------------------------------


2015-08-08
Terrorister agerar inte enligt Islam

Islam är fri från Terrorism!
Bismillah.
Ett klargörande av Jihad, Självmordsbombningar, Extremism, Salafism, och Wahabism.
Vad innebär dessa olika termer, och är de korrekta?
Vilka är dessa blodtörstiga människor som funnits sedan morden på ´Uthamân (radhiyaAllahu ´anhu), och har de med Islam att göra?
Denna mycket känsloladdade föreläsning klargör dessa termer och begrepp och visar vad Islam säger i dessa frågor.

http://www.islam.nu/terrorismen/186-islam-aer-fri-fran-terrorism

Terroristit on khawaridjs, eivät toimi Islamin mukaan.
Det här är Khawaridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallallahu aleyhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawaridjs åsikt.

http://www.islam.nu/terrorism-artiklar/656-individuell-jihad

Khawaridjs åsikt om Djihad
Det här är Khawâridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawâridjs åsikt.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/296-62vad-anser-ni-om-den-som-ger-fatwa-att-det-ar-obligatoriskt-att-gora-jihad-och-att-det-inte-ar-ett-villkor-att-det-finns-en-ledare-och-att-det-sker-under-en-enad-fana

Idag är det tillåtet att göra djihad utan någons tillåtelse?
Detta är inte sant, djihâd finns kvar i detta samfund till Domedagen, men djihâd måste vara organiserat av ledaren.
För om det inte blir organiserat av ledaren så blir det kaos, och olika grupper kommer att skryta om att de gjort si och så vilket inte är bra. Det är vad som skedde i Afghanistan t.ex. För folket hjälpte afghanerna väldigt mycket och nu ser vi hur resultaten blev.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/797-63vad-ar-bestammelsen-for-foljande-uttalande-idag-ar-det-tillatet-att-gora-jihad-utan-nagons-tillatelse-eftersom-det-inte-finns-nagon-riktig-ledare-idag-eller-att-ledarna-ar-svikare

Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.
Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.
Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/238-4ar-det-obligatoriskt-for-alla-muslimer-att-gora-jihad-nu-med-tanke-pa-att-muslimerna-blir-fortryckta-i-olika-krig

Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper?Gällande krig muslimerna emellan så har Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sagt:
"Att verbalt förolämpa en muslim är olydnad, och att kriga mot honom är otro" [Bukhari och Muslim]
Dvs. det är en otrogen handling, för hur kan en muslim bära vapen mot sin muslimska broder? Av den anledningen beskrev Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) att denna handling var otro och han sade även:
"Den som bär vapen mot oss, är inte ifrån oss" [Bukhari och Muslim].
Det är obligatoriskt för muslimerna då det sker dessa prövningar att de skall hålla tillbaka sina tungor och vapen från att ge sig in i detta, förutom den som är kapabel att medla mellan dem.
Allah säger nämligen:

"Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allâh - kanske skall ni erfara barmhärtighet." [al-Hudjurât: 9-10]

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/afghanistan/239-5vad-anser-ni-gallande-de-strider-som-sker-mellan-olika-islamiska-grupper-i-lander-som-afghanistan-hur-ska-muslimerna-forhalla-sig-till-detta

---------------------------------------------------------------------


2015-09-10
Khawarij

Khawarijs vana var att kalla sig sanna muslimer, mujahedin, dom bönade mer än andra muslimer, tillbringade mer tid med att läsa Koranen än andra muslimer, men dom tog till sig en bråkdel av det som alla forskare sagt och vände ryggen till det dom ansåg skulle inte passar in i deras ideologi, den hadith / Koranen, och anklagade ledare, ledarna, att dom har övergett islam, kallade dem icke-troende, och sedan de dödade oskyldiga muslimer, precis som dagens terroristgrupper. 

-----------------------------------------------------------------


2015-12-28
Människors lika värde

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.  
Koranen 49:13 

Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) har talat om denna lära i Koranen när han inför en stor samling sade:
Människor! Sannerligen är er Gud en och er [stam]fader är en. Sannerligen finns ingen dygd i en arab över en icke-arab. Och på samma sätt finns ingen dygd i en ljushyad över en mörkhyad, eller i en mörkhyad över en ljushyad. Endast genom dygdighet [blir man bättre än andra människor]. Har jag inte förmedlat budskapet till er? 
 Nedtecknad av Ahmad.

----------------------------------------------------------------------


2015-12-28
Samtala inte, gör bara fredstecknet

25:63Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. 

------------------------------------------------------------

2015-12-28
Vilse i sin troslära

Shaykh Fawzan sade: ”Man tar inte kunskap från de som gått vilse i sin troslära av tvivel eller förnekelse, och man tar inte kunskap från folket av innovationer, de som gått vilse även om de kallas lärda.”
Al-Ajwibah al-Mufidah (254)

---------------------------------------------------------------------

2015-12-28
Visa godhet mot föräldrar

”[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte Uff till dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.”

"[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"