Inget tvång i religion.

Det räcker när man tror på Gud.

[Koranen, 2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.


------------------------------------------------------------------------------------

Islam förbjuder självmord.

Självmord är förbjudet i Koranen...

4.29 Och döda inte er själva. Gud är förvisso barmhärtig mot er.
Men den som gör så av hat och orättvisa ska vi steka i Elden.

Volume 7, Book 71, Number 670:
Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "Whoever purposely throws himself from a mountain and kills himself, will be in the (Hell) Fire falling down into it and abiding therein perpetually forever; and whoever drinks poison and kills himself with it, he will be carrying his poison in his hand and drinking it in the (Hell) Fire wherein he will abide eternally forever; and whoever kills himself with an iron weapon, will be carrying that weapon in his hand and stabbing his abdomen with it in the (Hell) Fire wherein he will abide eternally forever."


----------------------------------------------------------------

Kärleksbudet

"Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv. (Haditherna)"

"Principen kan uttryckas både positivt ("gör mot andra som du själv vill bli behandlad") och negativt ("gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad")"
Källa: Wikipedia.

Abu Dharr Jundub ibn Junada och Abu ‘Abd ar-Rahman Muadh ibn Jabal berättade att Muhammedsa: 
Frukta Gud varhelst ni är och låt en ond gärning efterföljas av en god för att den onda ska utplånas. Och uppträd på bästa sätt inför andra människor. /Hadith 18

Abu Huraira berättade att Muhammed sa:
Varje led i en människas kropp måste utföra en välgärning varje dag som solen går upp. Att medla mellan två människor är en välgärning, att hjälpa någon med hans riddjur, hjälpa honom att sitta upp eller slänga upp hans packning är en välgärning. Ett vänligt ord är en välgärning, varje steg ni tar (mot moskén) för att utföra bönen är en välgärning och att avlägsna ett skadligt föremål från vägen är en välgärning. /Hadith 26

O ni som tror, ni ska ge till välgörenhet av de goda ting ni förvärvar, och av det vi skapat åt er från jorden. Välj inte ut det som är dåligt till att ge bort, när ni själva inte accepterar det såvida era ögon inte är stängda. Ni ska vara medvetna om att GUD är Rik, Prisvärdig. /Koranen Sura 2:267

De söker ihärdigt sin Herre, iakttager Kontaktbönerna (Salat), spenderar från våra gåvor till dem i hemlighet och öppet, och de bemöter ondska med godhet. Dessa har förtjänat den bästa boningen./Koranen Sura 13:22

Ni ska dyrka endast GUD – associera ingenting med Honom. Ni ska ta hänsyn till föräldrarna, släktingarna, de föräldralösa, de fattiga, den besläktade grannen, den obesläktade grannen, den nära vännen, den resande främlingen och era tjänare. GUD älskar inte de arroganta skrytmånsarna. De som är snåla, uppmanar människorna till att vara snåla, och döljer det som GUD har givit dem av Sina gåvor. Vi har preparerat ett skamfullt straff för de som inte tror. /Koranen Sura 4:36-37


-------------------------------------------------------------

Visa godhet även mot dom som annan religion har.

 "Koranens budskap" säger så här:

”Allah förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av {er} tro och inte driver ut er ur era hem, och {han förbjuder er inte} att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Allah älskar de opartiska.” (Koranen 60:8)


------------------------------------------------------------

Inget tvång i äktenskapet att ha sex.

Det skall vara kärlek och tillgivenhet i äktenskapet. Det är en befallning av Gud. Allt elakt, våld och annat negativt, är inte från Gud, utan det är från människor.

Det som gäller är det som Gud har sagt att det skall vara tillgivehet mellan gifta par. Den som kan tänka och använda sin hjärna, vet detta, förstår detta.

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.(Koranen 30:21)


-----------------------------------------------------------------------------

Troende, ni skall inte vara onda mot varandra.

[49:11] TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

På finska

[49:11] Te, jotka uskotte, älkää antako ihmisten nauraa toisilleen, olkoonpa, että he ovat näitä parempia; älkÖÖt naiset naurako toisille naisille, vaikka olisivatkin parempia kuin nämä. älkää etsikÖ vikoja toisistanne älkääkä kutsuko toisianne pilkkanimillä. Kurjaa on joutua huonoon huutoon, uskon omaksumisen jälkeen, ja ne, jotka eivät käänny, ovat jumalattomia.


---------------------------------------------------------------------

Koranen förmanar till vänlighet mot sina föräldrar, synnerligen mot mödrar.

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte [så mycket som] ’uff!’ till dem (var inte otålig eller sträng mot dem), tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ’Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!’” (K 17:23-24)


------------------------------------------------------------------------

Månggifte

Man måste lyda lanadets lagar.
Fyra fruar tillåtna...men om man kan inte behandla alla lika, då skall man nöja sig med en hustru.
Det är omöjligt att behandla alla lika...

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts;(Koranen 4:59)

...tag då (andra) kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra, men (begränsa er till) en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika... Koranen 4:3

Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det...Koranen 4:129


Artikkeli:

Den högste imamen vid islamska lärosätet al-Azhar i Egypten har deklarerat att månggifte ofta leder till orättvisa, och att det då inte är acceptabelt. Han anser också att sedvänjan praktiseras i så hög utsträckning på grund av okunskap om Koranen och profeten Muhammeds läror.

"Polygami är ofta orättvist mot kvinnor och barn", skriver Ahmed al-Tayeb vid det mest prestigefulla lärosätet för egyptiska sunnimuslimer i ett uttalande och tillägger:

"Kvinnor utgör halva vårt samhälle. Om vi inte bryr oss om dem är det som att vandra med en enda fot."

I egyptisk tv upprepade al-Tayeb på fredagen sin ståndpunkt än tydligare.

– Alla som säger att äktenskap måste vara polygama har fel.

Enligt al-Tayeb förbjuder Koranen månggifte om mannen inte beter sig rättvist. Även om han därmed inte anser att polygami är otillåtet välkomnades utspelet av Egyptens nationella kvinnoråd.

- aftonbladet -


---------------------------------------------------------------------------

_All rättskaffens liv

Enligt Koranen 2:62, är dom troende, dom som lever rättsfannens liv ... muslimer, kristna och judar, likvärdiga på den yttersta dagen inför Gud.

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )


---------------------------------------------------------------------

Homosexualitet

Det är Gud som skall straffa, inte människa. Gud straffar i dom sista dagarna. En människa skall inte leka Gud...I Bibeln och så som på Koranen, berättas händelser...men det innebär inte att man måste låta dessa händelser vara som lag mot dom homosexuella...Historia är histori...det är inte det samma som att Gud befaller att historian måste hela tiden upprepas...

Beror på hur man tolkar Koranen ... Koranen nämner inte ens orden homosexuell ... Koranen att ta upp historien om Lots Sodom och Gomorra ... Koranen fördömer sodomiterna verbalt våld, våldtäkt och kränkningar av äktenskapet ... Men Koranen inte i ord säga att det är oacceptabelt att vara homosexuell. detta kan tolkas .. om du inte hatar trångsynthet bor i hjärtat.

"Lot sa till sitt folk, "Ni begår en sådan avskyvärd handling; ingen i världen har gjort det förut! "Ni har sexuellt umgänge med männen i stället för med kvinnorna. Ni är verkligen syndande människor." Hans folk svarade med att säga, "Vräk dem från er stad. De är människor som vill vara rena." [Koranen 7:80-82]

"Lot sa till sitt folk, "Hur kan ni göra något så avskyvärt, offentligt, fast ni kan se? "Ni ägnar er åt sexuellt umgänge med männen, av lusta, i stället för kvinnorna. Ni är verkligen okunniga människor." Den enda reaktionen från hans folk var att de sa, "Förvisa Lots' familj från vår stad; de tillhör människor som vill vara rena." [Koranen 27:54-56]

.................

”Ni nalkas ju män, och går tvärs emot naturens vägar! Och ni gör det, när ni samlas till era skamliga sammankomster!” (Koranen 29:29)

”Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ni överskrider verkligen alla gränser!” (Koranen 26:165-166)

29:29 och 26:165, står det inte att man får inte vara homosexuel...och det står inte heller att en människa skall staffa en homosexuel på grund av homosexualitet.


------------------------------------------------------------------------

Alla muslimer är muslimer

Profeten (saw) sade: The Children of Israel divided into 72 sects. My community will divide into 73 sects, and all of them will be in the Hellfire save one." The people asked him: “And which one will that be?"

He replied: “The one that follows what I and my Companions are upon right now.”

Profeten (saw) visste att vi muslimer skulle/kommer att dela in oss i 73 olika sekter och grupperingar. Och han varnade oss för att endast en av de 73 "sekterna" kommer att stiga in i paradiset. De som följer Profeten (saws) sunnah och lever som han och hans följeslagare gjorde, de kommer att stiga in i paradiset.

"As for those who divide their religion and break up into sects, thou hast no part in them in the least: Their affair is with Allah: He will in the end tell them the truth of all that they did." (Surah Al Anam, Vers 159)

[6:159] DU HAR inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Gud skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. 

Profeten sa inte, döda dig själv, döda andra, döda oskyldida, säg att bara din tro är den rätta islam...Nej, verkligen inte...Profeten befallde inte så.


--------------------------------------------------------------------

Misstro

Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Gud! I Sin barmhärtighet går Gud den ångerfulle till mötes! [49:12]


-----------------------------------------------------------------

Skvaller, förtal

TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. [49:6]


--------------------------------------------------------------------

Apostasi?

Inget straff för apostasi i Islam. Koranen sätter vikt på vänlighet och tolerans i frågor om tro. Apostasi är mellan Gud om den berörda. Ingenstans sägs det att en annan människa skall ge straff vad gäller apostasi.

Frihet, inget tvång......

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Religionsfrihet......

[109:6] Ni har er tro - och jag har min tro!"

Gud straffar....ej människa.

[4:137] De som antar tron och sedan förnekar den, därefter återvänder till tron, sedan [på nytt] förnekar den och slutligen hårdnar i sin förnekelse, dem skall Gud inte förlåta och inte heller leda på rätt väg.


------------------------------------------------------------------------

Högmod

Mänskliga själen är.

Ond - Brådskande - Argumenterande – Överskridande av gränser - Förtvivlande - Förtryckande - Okunnig - Förnekande och Avstötande - Skrytande och Högmod - Behagande - Girig - Ångrande

Utan tvivel vet Gud vad de döljer lika väl som det som de öppet tillkännager - [och] Han älskar inte de högmodiga, [an-Nahl (16):23]

Hjärtana hos dem som utan grund, utan bevis, sätter Guds uppenbarelser i fråga, är fyllda av högmod, [ett högmod så stort att] de aldrig kan tillfredsställa det. Tag därför din tillflykt till Gud - Han är Den som hör allt, ser allt. [al-Ghaafir(40):56]
Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden

Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig och de förskansar sig i envishet och högmod. [Nooh (71):7]

Och när Våra budskap läses upp för [en sådan man] vänder han sig bort med överlägsen min och beter sig som om han inte hade hört, som om han varit döv på båda öronen. Låt honom veta att ett plågsamt straff [väntar honom]. [Luqmaan (31):7]

Kristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller änglarna som har sin plats i Hans närhet. [På den Yttersta dagen] skall Han inför Sig samla dem vars högmod hindrade dem att tjäna Gud.[An-Nisaa' (4):172]

Gå därför in genom helvetets portar! Där skall ni förbli till evig tid." - Hur vedervärdig är inte denna de högmodigas sista boning! [An-Nahl (16):29]

Och den Dag då förnekarna av sanningen förs fram inför Elden [skall Vi säga till dem:] "Ni har förslösat det goda som livet erbjöd er och njutit det [utan en tanke på evigheten]; i dag drabbar er straffet med skam och vanära därför att ni uppträdde med högmod på jorden utan fog och därför att ni ständigt trotsade [Våra befallningar]." [Al-Ahqaaf (46):20]

Och på Uppståndelsens dag skall du se den dystra uppsynen hos dem som satte ihop lögner om Gud. Är inte helvetet det [rätta] tillhållet för de högmodiga? [Az-Zumar (39):60]

Och [väktarna] säger: "Gå in genom helvetets portar - där skall ni förbli till evig tid!" Usel är den boning [som är förberedd] för dem som syndade av högmod! [Az-Zumar (39):72]

Beskrivning av de troende i Koranen

BARA DE tror på Våra budskap som, när de läses högt för dem, faller ned i tillbedjan och lovprisar sin Herre, utan en skymt av högmod; [As-Sajdah (32):15]

Beskrivning av Änglarna i Koranen

Allt i himlarna och på jorden faller ned inför Gud i tillbedjan, djuren, men också änglarna som är utan högmod; [An-Nahl (16):49]

Honom som allt och alla i himlarna och på jorden tillhör! De som står nära Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte. [Al-Anbiyaa' (21):19]

Hadither.

Högmod är missnöje[avvikelse] med sanningen och nedvärdring av människor [Muslim]
Han kommer inte in Paradiset den som har en korn av stolthet i hans hjärta.[Muslim]

Paradiset och Elden bråkade. Paradiset sa "de svaga och de fattiga kommer in i mig. Elden svarade, förtryckande och högmodiga(stolta)kommer in i mig. Så Allah den Allsmäktige sade till Elden, "Du är min bestraffning,och i dig jag straffar Jag vem  Jag vill. Och Han sade till Paradiset, "Du är min nåd till den Jag önskar och båda av er kommer säkerligen att fyllas. [Muslim, at-Tirmidhi, Ibn Khuzaimah]

Skall jag informera er om människorna i Paradiset? De är alla svaga och ödmjuka personer, om han tar en ed till Allah, kommer den att uppfyllas. Skall jag informera er om människor av Elden? De är alla grymma, våldsamma och högmodiga personer. [Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, Ibn Majah]

Fyra saker är bland mina anhängare från traditionerna av jahiliyyah som inte kommer att lämna dem: stoltheten av härstamning, förtalande av släkten, användning av astrologi för regn, och klagande.[Muslim]

Om ni inte var syndare, skulle jag vara rädd för er om vad som är värre för er: Högmod,Högmod. [Al-Bayhaqi, hasan hadeeth]


-----------------------------------------------------------------------

Får man slå kvinnor

Profeten slog aldrig kvinnor.

Koranen säger:

''Och till Hans under hör detta att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.'' (Koranen 30:21)

Några ahadith som talar om hur profeten handlade.

Från Fath al-Bari volym 9 sidan 249;
'Aisha, profetens fru:
Profeten slog aldrig någon av sina fruar eller tjänare; han slog aldrig någon med sin hand bara i de fall då han kämpade för Allahs skull.''

Hadith klargör att han aldrig lyfte handen mot sina fruar eller tjänare.

Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban och Hakim; där profeten  sagt:
''Slå aldrig Allahs tjänarinnor.''

Sunan Abu Dawud, bok 11, Äktenskap (Kitab Al-Nikah), nummer 2139
Återberättat av Mu'awiyah al-Qushayri;
''Jag gick till Allahs Budbärare (fred vare med honom) och frågade honom: 'Vad säger du (beordrar) du om våra fruar?' Han svarade; ''Ge dem mat som ni äter själva, ge dem kläder som ni bär själva, och slå dem inte, och skymfa dem inte.''

Sahih Muslim: Bok 30, nummer 5756
'Aisha berättade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) aldrig slog någon med sin hand, varken en kvinna eller en tjänare, utan endast i de fall när han kämpade för Allahs skull och han hämnades aldrig såvida det inte handlade om de ting som gjorts okränkbara av Allah och som sedan gjorts kränkbara av människor; då hämnades han för Allah, den Upphöjde och Ärade skull.

Chapter : The hatred of Allah's Apostle (may peace be upon him) against sin and the adopting of a course of action which is easier to adopt from amongst the permissible acts).
'Aisha reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) never beat anyone with his hand, neither a woman nor a servant, but only, in the case when he had been fighting in the cause of Allah and he never took revenge for anything unless the things made inviolable by Allah were made violable; he then took revenge for Allah, the Exalted and Glorious.

Något som även brukar påstås i samband med 'tillåtelsen att slå sin fru' - vilket vid det här laget borde vara klarlagt att så inte är fallet och inte tillåtet - så brukar det även nämnas att det är tillåtet med förtryck.

 Hadith från Sahih Muslim;
Bok 32, nummer 6247

Abu Dharr berättade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) sade att han meddelade från sin Herre, den Upphöjde och Ärade: Sannerligen har Jag gjort förtryck olagligt för Mina tjänare också, så utöva inte förtryck.


-----------------------------------------------------------------------

Behandla din fru väl...

Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].”(Koranen 4:19)

Profeten sa:
”Den bästa muslimen i fråga om tro är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa uppförandet gentemot sin hustru.”  
(hadith Tirmidi)

’Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.’’ (Koranen 30:21)

 

:'----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islam är god...

Allah, Den Högste, sade:

"Sannerligen beordrar Allah med rättvisa och goda handlingar och att ge till de nära (släktingarna) och förbjuder från lösaktiga och onda handlingar och överträdande, Han förmanar er, så att ni kan tänka efter." [an-Nahl:90]


------------------------------------------------------------------------------

Muslimer och Bokens Folk.

Koranen säger att troende muslimer, troende judar och troende kristna, alla är likadana i Guds ögon...likvärdiga.

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )


---------------------------------------------------------------

Gud älskar även judar och kristna

Mera om detta här:: islamsvarar - islam-svarar.se

 ’’Bland mottagarna av äldre tiders uppenbarelser finns helt visst de som tror på Gud och på det som har uppenbarats för er och det som har uppenbarats för dem: de ödmjukar sig inför Gud och de säljer inte Guds budskap för en ynklig slant. De skall få sin belöning av sin Herre – Gud är snar att kalla till räkenskap.’’ Koranen 3:199

’’Alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns (även) redbara människor, som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap och faller ned på sina ansikten (i tillbedjan).
De tror på Gud och på den Yttersta dagen och de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och de tävlar om att göra gott. De hör till de rättfärdiga och vad gott de gör skall inte frånkännas dem; Gud vet vilka de är som fruktar Honom.’’ Koranen 3:113-114    

Den ädla koranen, 5:51 
O du som har trott, ta inte judarna och de kristna som allierade. De är [faktiskt] allierade av varandra. Och den som är bundsförvant bland dem, då är han en av dem. Faktum är att Allah inte riktar sig mot de felaktiga människorna.

 Koranen 5:51, 5:57, 4:139, 60:13
Ta inte judar och kristna till allierade.

Varför inte ta dom till allierade?
’’Några av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser säger (till de andra): (Förklara er) tro på det som har uppenbarats för de troende vid dagens början och avvisa det övriga; kanske skall de då vända om.’’Koranen  3:72

Så, gott folk, så säger Koranen. Allah älskar troende judar och kristna.


--------------------------------------------------------------

"Ta inte kristna och judar till vänner?

Ordet vänner bör vara allierade istället.

’’TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.’’ Koranen 5:51

’’Troende! Välj inte till bundsförvanter dem som ger er tro till föremål för hån och skämt, vare sig de hör till dem som mottog uppenbarelsen före er tid eller till förnekarna – men frukta Gud, om ni är sanna troende.’’Koranen 5:57

Det som gäller är följande:

"Det är inget fel med att utveckla en personlig vänskap med icke muslimer för att få honom/henne att förstå Islam. Allah SWT har beordrat alla muslimer att behandla goda icke muslimer med vänlighet och rättvisa."

"Den engelska översättningen av verserna är inte helt korrekt, eftersom det ord som används - ’’vänner’’ är taget ur sitt sammanhang. Ordet ’’allierade’’ är det korrekta, för i verserna talar Allah SWT till muslimerna som en grupp som tar en grupp av människor eller samhälle som ’’Awliyaa’’, vilket passar utmärkt med ’’allians’’ än bara en personlig ’’vänskap’’ på en individuell nivå."
(Källa: islamsvarar.se)


------------------------------------------------------------------