Ei saa valehdella
 

Muslimeja usein syytetään...mukamas valehdella saavat ihan miten vain...mukamas Islam sallii valehtelun...Islam ei salli uskovaisten muslimien valehdella noin vain...Valehtelulla täytyy olla hyvä tarkoitus...Valehdella ei saa miten tahansa...Nåja...katsotaan...ahadith Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303 sanoo...vain kolmessa tapauksessa valehdella saa...puhua totuuden sivusta...1.sodassa...2.yhteiskunnassa kun sovintoa etsitään...3.vaimon ja miehen kesken kun sovintoa etsivät...Valehtelu, sivusta puhuminen, epäselvä puhe...sen avulla sovintoa etsitään...Valehdella saa ainoastaan vain noissa kolmessa tapauksessa...ja tarkoitus on hyvä :)

Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303
Humaid b. ’Abd al-Rahman b. ’Auf berättade att hans moder Umm Kulthum dotter till ’Uqba b. Abu Mu’ait som var bland de första emigranterna som svor lojalitet till Allahs apostel (fred vare med honom), sade att hon hade hört Allahs Budbärare (fred vare med honom) säga: En lögnare är inte den som försöker nå försoning bland människor och som talar gott (för att förhindra tvist), eller han som frambringar gott. Ibn Shihab sade att han inte hörde att det undantaget var beviljat i någonting där folk talar utifrån lögn utom i tre fall: under krig, för att skapa försoning mellan människor, och ordväxling av en man till hans fru och ordväxling av en fru till hennes man (i en förvriden form för att skapa försoning mellan dem).

-------------------------------------------------------------------

Pakkoa uskonasioissa ei ole
 

Koraani  [2:256] sanoo...ei pakkoa uskon asioissa...Kuinka moni tuon onkaan unohtanut :(

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

-------------------------------------------------------------------

"Kunniamurhat"??
 

Kunniamurha ei tule Islamista. Kunniamurhat on ihmisten omia päätelmiä, tapoja jotka tulevat ajoilta ennen Islamia. Alla olevassa, olen laittanut mukaan Koraanin ayoja ja kopioinut imaamin lausunnon asiasta. Olkaa hyvä ja lukekaa.

1.)Vad säger islam om hedersmord?

Islam ei käske murhaamaan ketään.

”Om någon dödar en människa – utom (som bestraffning) i fallet om människan själv är en mördare eller brottsling – skall han behandlas som om han dödat alla människor. Men om någon räddar ett liv skall han behandlas som om han räddat livet på alla jordens människor”. Koranen (5:32)

Och de som sätter andra gudar [eller medhjälpare] vid Guds sida förleds många av [tron på] dessa gudar, att se dödandet av sina barn som något förtjänstfullt, och så drivs de mot undergången och deras religiösa begrepp förvirras alltmer för dem - Qurân, sura 6, vers 137

Tag inte en annans liv Gud har förklarat det heligt annat än i rättfärdigt syfte* - Qurân, sura 17, vers 33

Yksi probleema on se että Koranen on kirjoitettu niin että eri ayat on joskus toisiaan vastaan. Esim. seuraava:

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare...Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare]”. Koranen (4:34)

"Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud." (Koranen 24:4)

Enligt islam är straffet för att ha felaktigt dödat någon mycket allvarligt:

"För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande." (Koranen 4:93) 

-------------------------------------------------------------------

Moniavioisuus
 

Månggifte.

Koraani 4:59 sanoo että on toteltava sen maa lakeja missä asuu...4:3 sanoo että voi ottaa neljä vaimoa...mutta jos ei kykene kohtelemaan kaikkia vaimoja samalla tavalla...silloin on tyydyttävä vain yhteen vaimoon...4:129 sanoo että ei ole mahdollista kohdella montaa vaimoa samalla tavalla...kuinka hartaasti toivoisittekin teillä levan se taito.

Täytyy totella valtion lakeja.

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; (Koranen 4:59)

Neljä vaimoa sallittu...mutta se mahdottomuus on olla yhtä hyvä kaikille...silloin on tyydyttävä yhteen vaimoon.

...tag då (andra) kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra, men (begränsa er till) en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika... Koranen 4:3

Se on mahdottomuus olla yhtä hyvä monelle vaimoille.

Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det...
Koranen 4:129

------------------------------------------------------------------

Uskovaiset
 

Troende muslimer, judar och kristna.

Koraani 2:62 sanoo että muslimien lisäksi ne jotka on kristittyjä, juutalaisia, saabalaisia ja elävät hurskaasti ja uskovat Jumalaan...he saa palkkansa Herran luona....Kaikki uskovaiset on samanarvoisia Herran luona.

’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )

------------------------------------------------------------------

Ei pakkoa sexiin
 

Tvingad till sex? Nej.

Naiset ole ei miehiensä orjia...Miehen ja naisen välillä täytyy olla rakkaus ja hellyys.

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Koranen 30:21)

-------------------------------------------------------------

Islamin suhde henkirikoksiin
 

Moni ihminen on epätietoinen siitä...miten islam suhtautuu henkirikokseen...toisen ihmisen surmaamiseen...Se on sallittua kolmessa tapauksessa: 1) puolustavassa sodankäynnissä; 2) kuolemantuomiota annettaessa; 3) tarpeen vaatiessa itsepuolustuksessa.
Muuten islam tuomitsee murhan ja tapon ankarasti...se on yksi ehdottomasti suurimmista synneistä...Vielä erikseen islam tuomitsee jyrkästi lapsen surmaamisen...Tämä kanta on yksiselitteinen, eikä siitä ole tulkintaeroja.

Koraani sanoo aiheesta:
Älkää syyttä tappako ainoatakaan sielua, sillä Jumala on sen kieltänyt, paitsi oikeuden nimessä. Ja jos joku on surmattu syyttömästi, niin Me annamme vallan hänen sukulaiselleen, mutta älkää salliko tämän mennä liian pitkälle verikostossaan; hän on totisesti saava avun.
(Koraani 17:33)

Autenttinen perimätieto kertoo:

'Abdullah bin 'Amr kertoi, että Profeetta sanoi:"Suurimmat synnit ovat: muiden liittäminen Allahiin, tottelemattomuus vanhemmille, sielujen tappaminen (murha) ja väärän valan vannominen tietoisesti."
(Sunan an-Nasa'i, vol 5, kirja 45, Hadith 4872, sahih)

Jarir kertoi: Profeetta sanoi Hajjat-al-Wida'n aikana: "Olkoon ihmiset hiljaa ja kuunnelkoon." Sitten hän sanoi heille: "Älkää tulko uskottomiksi kääntymällä epäuskoon vetämällä kurkut auki toisiltanne (tappamalla toisianne)."
(Bukhari, vol 1, kirja 3, hadith 122)

Islam on määrännyt kuolemantuomion seuraavista rikoksista: murha, raiskaus, eläimiinsekaantuminen, insesti, islamin hylkääminen...Vain oikeuslaitos voi määrätä ja panna sen täytäntöön...se tapahtuu kivittämällä tai teloittamalla. ...Esimerkiksi polttamalla se ei koskaan voi tapahtua...Murhan uhrin läheiset voivat antaa anteeksi murhaajalle...jolloin hän välttyy maalliselta tuomiolta...mikä on läheisiltä palkittava teko.

Jos joku vaikka hyökkää puukon kanssa kimppuusi tai yrittää raiskata ja itseäsi puoluataessa surmaat hänet...ei sitä lueta synniksi.

--------------------------------------------------------------------

Rakkaus, vaimo ja mies
 

Naiset ole ei miehiensä orjia...Miehen ja naisen välillä täytyy olla rakkaus ja hellyys.

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.(Koranen 30:21)

-------------------------------------------------------------------

Terrorismi, väkivalta, ei Islamia
 

Jos yksittäinen muslimi suorittaa terroritekoja on tämä henkilö syyllistynyt kun rikkoo uskonnollisia lakeja kun hän väittää seuraavansa - Islam...Olisiko reilua tuomita kaikki muslimit koska tämän takia...kun uskonto itsessään on näitä asioita vastaan? ..Muslimit noudattavat uskonnon jättäytymällä Jumalalle...rauha, armo ja anteeksianto...Suurin enemmistö muslimeista ei ole mitään tekemistä väkivallan kanssa...mitä lähinnä media liittävää muslimeihin...Islam ei ole ääriliikkeiden uskonto.

“Allah förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Allah älskar de opartiska.”
(Koranen 60:8)

Om en enskild muslim utför en terroristhandling skulle den här personen vara skyldig till att bryta mot den religions lagar som han hävdar följa - Islam...Skulle det vara rättvist att fördöma alla muslimer på grund utav detta...när religionen i sig är emot dessa handlingar? ..Muslimer följer en religion av underkastelse till Gud...fred...nåd och föråtelse...Den största majoriteten av muslimer har inget att göra med de våldshandlingar som främst media associerar med muslimer...Islam är ingen religon av extremism.

--------------------------------------------------------------

Älä valehtele
 

Profeetta Muhammed (saw) sanoi:

Teidän täytyy puhua totta....
Pysykää poissa valheista....

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare.
[Bukhari och Muslim]

------------------------------------------------------------

Judaism, Kristinusko ja Islam
 

Koraani ei kiellä Kristinuskoa ja judaismia...päin vastoin...Koraani sanoo että kaikki uskovaiset juutalaiset ja kristityt saa paikan viimeisenä päivänä Herran luona aivan samalla tavoin kuin muslimit(Koranen 2:62)...Eiköhän kaikissa uskoissa ole se korkein Jumala, joka on yksi ja sama, selitettynä vain eri tavalla, eri aikakausina, eri kansoille, eri kielillä....Koraani sanoo muunmuassa että sekä uskovaiset kristityt, uskovaiset juutalaiset ja uskovaiset muslimit, jotka uskovat viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat paikkansa herran luona, (Koranen 2:62) ..Koraani pitää juutalaisia ja kristittyjä muslimien kanssa samanarvoisina.ja mitä muihin uskoihin tulee, edelleenkin vain Juman nimet on erilaisia, kuitenkin loppujen lopuksi se Jumala on se korkein, mitä nimitystä Jumalasta sitten haluaakin sanoa. 

---------------------------------------------------------------

Älä tapa: 2:191 ja 2:190
 

Väitetty citaatti Koraanista:

[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta...

Korrekti, oikea citaatti Koraanista:

[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyÖkkää päällenne siellä; mutta jos he hyÖkkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. 

Huomaathan edellisessä jakeessa, joka selittää koko asiayhteyden eli Sura 2, jae 190:

[2:190] Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyÖkätkÖ. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. 

----------------------------------------------------

Koranen 5:51
 

Koranen 5:51...siinä esim suomalaisesa käännöksessä on sana...ystävä...mutta sanan ystävä sijasta pitäisi olla sana...budsförvant tai allierade...siis suomeksi kai...liittolainen...ei siis ystävä. 

-------------------------------------------------------

2:223 Kohtele vaimoja hyvin
 

"Vaimonne ovat teidän peltonne. Käykää pelloillanne, milloin tahdotte." [Koraani 2:223]

Koraanin selitysteoksen kirjoittanut Mawlana Abul-Ala Mawdudi on kommentoinut tätä jaetta näin:
"Maanviljelijä kylvää siemenen saadakseen satoa, mutta hän ei kylvä sitä huonoon aikaan, eikä viljele sitä tavalla, joka vahingoittaa tai uuvuttaa maaperän. Hän on viisas ja harkitseva, eikä kiirehdi mellastamaan."
(Afzalur Rahman, Quranic Sciences, London 1981, s.285)

Näin puolisoiden on meneteltävä sängyssä.

Abul-Ala Mawdudi kuvailee vielä tarkemmin vaimon raiskauksen vakavia seurauksia ja vaati miehiä ottamaan vaimojensa tunteet huomioon eli aviomies ei saa "ottaa vaimosta kiinni ja hangata siementä (siemennestettä) ja lopettaa lisääntymispuuhia [seksiä]. Tässä tapauksessa vahinko ei joskus ole enää korjattavissa, koska nainen, toisin kuin maatila, on hyvin herkkä ja hänellä on emootioita, tunteita ja vahvoja intohimoja, jotka tulee täyttää täysin ja huomioida oikealla ja sopivalla tavalla."

Hän sanoo vielä:
"Allah ei ole luonut naisia vain miesten nautinnoksi ja viihdykkeeksi. Näiden kahden välinen suhde on vakava suhde, kuten maanviljelijän ja hänen peltonsa."

------------------------------------------------------------

2:177 - hurskaus
 

Koraani 2:177 Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä. 

-------------------------------------------------------------

Raiskaus on kielletty
 

Kun nainen Profeetan (rauha hänelle) aikana meni tukoilemaan, mies hyökkäsi hänen päällensä ja raiskasi hänet. Nainen huusi ja mies meni pois, ja kun mies oli mennyt, nainen sanoi: "Tämä mies teki niin ja niin minulle." Ja kun joukko siirtolaisia tulivat sinne, nainen sanoi "Tämä mies teki niin ja niin minulle." He menivät ja ottivat kiinni miehen, jonka arvelivat olleen sukupuoliyhteydessä naisen kanssa ja toivat hänet naisen luo.
Nainen sanoi: "Kyllä, hän se on."
Kun Profeetta (rauha hänelle) oli antamassa tuomiota, mies, joka todella oli pahoinpidellyt naisen, nousi seisomaan ja sanoi: "Allahin apostoli, minä olen mies, joka teki sen hänelle".
Allahin apostoli sanoi naiselle: "Lähde, sillä Allah on antanut sinulle anteeksi." Ja miehestä, joka oli ollut sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan, Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kivittäkää hänet kuoliaaksi."
(Sunan Abu Dawud, kirja 38, hadith 4366)

---------------------------------------------------

57:20 Maallinen maailma
 

57:20 Tietäkää, että tämän maailman elämä on vain leikkiä, ajanvietettä, koreilua ja keskinäistä kerskailua, rikkauden ja perheen kartuttamista. Se on kuin sadekuuro, jonka aiheuttama vihanta kasvullisuus ilahduttaa viljelijöitä, mutta tämä sitten kuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan. Tulevassa elämässä on kuritus ankara, mutta Jumalan luona myös anteeksianto ja mielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa. 

--------------------------------------------------------------

Vääruskoiset tapettava?????
 

Kuka oli vääräuskoinen Profeetan aikana? Pakanat ja monijumaliset...kaikki Jumalaan uskovaiset, kuten esim. juutalaiset ja kristityt ja muslimit, katsottiin uskovaisiksi ihmisiksi...ei siis vääräuskoisiksi.

Koraani mainitsee, ”Ahl al-Kitab” eller Bokens Folk, kirjan kansat, kristityt, juutalaiset.
”De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”(Koranen 2:62)

Koraani ei kutsu kaikkia ei-muslimeja kuffareiksi.

Kuffar, tarkoittaa, he jotka ei usko.

Koraani sanoo maailman ihmisistä.
”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars Gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.”(Koranen 49:13)

Koraani sanoo että ihmiset, kansat, on eri etnisiä ja eri uskoisia:
”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som vill [gå vilse] och Han vägleder den som vill [vägledas]; ni kommer helt visst att få stå till svars för era handlingar.” (Koranen 16:93)

Koraani sanoo että pakkoa ei ole uskonasioissa.
”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.”(Koranen 2:256)

---------------------------------------------------

Tappaa vääräuskoiset????
 

Koraani mainitsee, ”Ahl al-Kitab” eller Bokens Folk, kirjan kansat, kristityt, juutalaiset ja joskus uskomattomat.

[2:62] (Koraaniin) uskovat ja myÖskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

”De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”(Koranen 2:62)

-------------------------------------------------------------

Sanojen vääristelyä
 

Monet Islamia ja muslimeja vihaavat kääntävät omin sanoin sanan, uskomattomat, vääräuskoisiksi. Mielessään, ajatuksissaan, voi kuka tahansa ajatella uskomattomia myös vääräuskoisiksi, ja alkaa julistaa sitöä mielipidettään totuutena kuinka mukamas muslimeja kehoitetaan Koraanissa tappamaan vääräuskoiset.

-------------------------------------------------------

Koraani vääristeyistä sanoista sanoo...
 

[3:77] Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotka puhuessaan vääristelevät Pyhää kirjaa, jotta te luulisitte Pyhän kirjan sanoiksi sellaistakin, mikä siihen ei sisälly; he sanovat: »Se tulee Jumalalta», vaikka se ei tule Jumalalta, ja vedoten Jumalaan he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan.

”Bland dem finns helt visst de som lindar sina tungor om Skriften för att ni skall tro att [deras förvrängda ord] är hämtade ur Skriften, fastän de inte är hämtade ur Skriften; och de säger: “Detta är från Gud”, fastän det inte är från Gud. Och så säger de om Gud mot bättre vetande det som inte är sant.” Koranen, sura 3, vers 78

------------------------------------------------

Kaikki ei-muslimit ei ole kuffar
 

Kuffar, tarkoittaa, he jotka ei usko.

--------------------------------------------------------------------

Mitä Koraani sanoo maailman ihmisistä.

”Människor! Vi har skapat er av en maailman ihmisistä.

[49:13] Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykÖnä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava.

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars Gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.”(Koranen 49:13)

----------------------------------------------------------------

Kansat, on eri etnisiä ja eri uskoisia:
 

[16:93] Ja jos Jumala olisi niin halunnut, Hän olisi totisesti luonut teidät yhdeksi ainoaksi kansaksi, mutta Hän sallii sen joutua kadotukseen, joka sitä mielii, ja Hän antaa johdatuksensa sille, ken sitä toivoo. Totisesti, te olette kerran vastuussa siitä, mitä olette tehneet.

”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som vill [gå vilse] och Han vägleder den som vill [vägledas]; ni kommer helt visst att få stå till svars för era handlingar.”(Koranen 16:93)