Tystnad

Abu adh-Dhiyâl sade: "Lär dig att vara tyst precis som du lärde dig att prata, därför om pratande vägleder dig, att vara tyst skyddar dig. Genom att vara tyst, uppnår du två karaktärsdrag: du har möjligheten att ta kunskap från de som är mer kunniga än dig, och du har möjligheten att avvisa ignoransen av de som är mer ignoranta än dig."

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

Jesus

”[Jesus sade]: ’Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet’” (Koranen 19:30)

”De som säger: ’Gud är Kristus, Marias son’ förnekar sanningen; Kristus sade [själv]: ’Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre’”(Koranen 5:72)

”Guds [majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: ’Var!’ - och det är.” (Koranen 19:35)

”och säg inte: ’[Gud är] tre.’ Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.” (Koranen 4:171)

”[MINNS] änglarnas ord till Maria: ’Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!’” (Koranen 3:42)

Profeten Mohammedåterger också hennes höga status med uttalandet: ”Den bästa kvinnan i världen var Maria (under sin livstid).”

”Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: ’Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!’ [Ängeln] sade: ’Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’ Hon sade: ’Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har aldrig fört ett lösaktigt liv!’ [Ängeln] svarade: ’Det skall bli [som jag har sagt].’ Din Herre säger: 'Detta är lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och [en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!’” (Koranen 19:17-21)

”Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ’Var!’ och han är. [Det är] sanningen från din Herre; hys inte minsta tvivel om detta!” (Koranen 3:59–60)

”Han skall undervisa din son i Skriften, [skänka honom] visdom och [ge honom] Tora och Evangelium”(Koranen 3:48)

”OCH NÄR Jesus kom med [tecken och] klara bevis, sade han: ’Jag har kommit till er med [uppenbarad] visdom och för att klargöra för er några av de ting som ni tvistar om. Frukta Gud och följ mig! Gud är min Herre och er Herre; det är Honom ni skall dyrka! Detta är en rak väg.’” (Koranen 43:63-64)

”Han (Jesus) skall tala till människorna i vaggan och i mogen ålder och han skall vara en av de rättfärdiga.” (Koranen 3:46)

”[Och Jesus sade:] ’Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er - om ni är [sanna] troende.’” (Koranen 3:49)

”Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.”(Koranen 4:157–158)

”Hans (Jesus) [återkomst till jorden] skall vara ett tecken att den Yttersta stunden [närmar sig];” (Koranen 43:61)

”Säg: ’Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe.’ Och säg, om de vänder er ryggen: ’Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja.’” (Koranen 3:64)

36. Och (Jesus själv sade) : Gud är min Herre och er Herre – Honom skall ni dyrka ! Detta är en rak väg (Surat Maryam)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Mohammad sas sa: ”Den som tror på Allah och den sista dagen, skall tala ett gott ord, eller förbli tyst.”
[Sahih Al Bukhari]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamhet till sina dolda behag”. -(surah An-Nur 24:31)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Fruar

"O ye who believe! Ye are forbidden to inherit women against their will. Nor should ye treat them with harshness, that ye may take away part of the dower [money given by the husband to the wife for the marriage contract] ye have given them, except where they have been guilty of open lewdness; on the contrary live with them on a footing of kindness and equity. If ye take a dislike to them it may be that ye dislike a thing, and God brings about through it a great deal of good.

[4:19] TROENDE! Det är inte tillåtet för er att ärva [andras] hustrur mot deras vilja; och ni får inte utsätta [era hustrur] för hård behandling för att [förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna] återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga handlingar. Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Gud skulle ha gjort [till en källa] till rik välsignelse [för er].

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


I krig när fienden startade krig mor er

[8:65] Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden! Om det finns tjugo bland er som håller stånd skall de besegra tvåhundra, och finns det hundra bland er kommer de att besegra tusen av förnekarna, därför att de är människor som inte kan inse [sanningen]. 

[2:216] DET ÄR en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte. 

[2:217] De frågar dig om [det är tillåtet] att strida under den helgade månaden. Säg: "Att strida under denna månad är en svår [synd]. Men inför Gud är det en ännu svårare [synd] att spärra vägen till Gud [för andra] och att förneka Honom och [att vägra människorna tillträde till] den heliga Moskén och att jaga bort de troende därifrån. Förtryck är ett värre ont än döden." Och de kommer att fortsätta att kämpa mot er för att förmå er att avsvära er er tro - om de kan. Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som förnekare, skall hans strävanden gå om intet [och bli utan frukt] i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid. 
----------

[9:29] Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten. 
--------

[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. 

[2:192] Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. 

[2:193] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]. 

[2:194] Kämpa [likaså] under den helgade månaden om ni blir angripna - vid brott mot gudsfreden skall [lagen om] rättvis vedergällning tillämpas. Om därför någon angriper er, har ni rätt att angripa honom så som han har angripit er; men frukta Gud och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2015-03-10
Fromhet - hurskaus

[2:177] Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud. 

Koraani 2:177 Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2015-05-24

Fruar, slavar

Islam kom och den talade om för husbönderna att de skulle vara rättvisa och goda mot slavarna:
 «Behandlen edra föräldrar väl, så ock edra anförvanter, de faderlösa och de fattiga, grannen, som är släkt, och grannen, som är oskylld, vännen vid eder sida, den vägfarande och de slavar, över vilka I råden! Allah älskar förvisso icke dem, som äro inbilska och skrytsamma » (Sura 4:40).

Den Helige Profeten visade hänsynsfullhet mot slavarnas känslor i det han fortsatte: 
Ingen av er bör säga: Detta är min slav och detta är min slavinna; han bör i stället säga: Detta är min man och detta är min jungfru .» (Hadith relaterad av Abu Hureira)

 Den Koranvers som beskriver vad skatten, Az-Zakat, ska användas till, säger: »Allmosor är endast för de fattiga och behövande, och de ämbetsmän (utsedda) som är över dem... Och för (friköpande av) krigsfångar» (Sura4:60).

Med Islams uppkomst avskaffades alla dessa seder. Den förbjöd alla krig utom det som förs på Allahs väg; för att avvärja grymhet och orättvisor mot muslimer; för att krossa den tyranniske förtryckare som tillgriper tvång och våld för att hindra människor från att utöva den sanna religionen; eller för att avlägsna en mäktig men orättfärdig bedragare som ställer sig emellan människorna och Allah och berövar folket möjligheten att oberoende höra och följa sanningen. Sålunda förkunnade Koranen: 
«Striden för Allahs sak mot dem, som strida mot eder, men angripen ej! Allah älskar förvisso ej de angripande« (Sura 2:186), 
och: 
«Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan tillägnas Allah» (Sura 8:40).


Islams budskap blir sålunda ett fredens budskap; ett budskap som ingen kan negligera: 
«Det finns intet tvång i religionen, den rätta vägen är tydligt skild från förvillelsen» (Sura 2:257). 

Koraani 2:177 Hurskautta ei ole se, että käännätte kasvonne Itään tai Länteen, vaan hurskaita ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään, enkeleihin, Pyhään kirjaan ja profeettoihin ja rakkaudesta Häneen antavat omaisuudestaan omaisilleen, orvoille, köyhille, vaeltajille, kerjäläisille ja orjien vapauttamiseksi sekä harrastavat oikeata rukouselämää, antavat almuja, tehtyään jonkun sopimuksen täyttävät sen, jotka ovat kärsivällisiä ahdistuksessa, vastoinkäymisessä ja puutteen aikana; nämä ovat niitä, jotka ovat vanhurskaita, niin, nämä ovat jumalaapelkääväisiä. 

 ’OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och av dem bland era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de (som ert val faller på) fattiga skall Gud i Sin godhet sörja för deras (behov); Gud når överallt, Vet allt....Och när de som ni rättmätigt besitter önskar sin frihet, upprätta då frihetsbrev för dem, om ni vet att de är friska (till kropp och själ), och dela med er åt de (frigivna) av det som Gud har gett er för er försörjning. Och tvinga inte era unga slavinnor till lösaktighet för att därmed uppnå en flyktig vinst, om de önskar ingå äktenskap. Men om de tvingas (till detta) skall Gud – sedan de har utsatts för (sådant) tvång – (visa dem att) Gud är förlåtande, barmhärtig.’’
Koranen 24:32-33 

------------------------------------------------------

Och till Hans under hör att Han har skapat hustru åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (Koranen 30:21)

..................................
"Vaimonne ovat teidän peltonne. Käykää pelloillanne, milloin tahdotte." [Koraani 2:232)

Koraanin selitysteoksen kirjoittanut Mawlana Abul-Ala Mawdudi on kommentoinut tätä jaetta näin:
"Maanviljelijä kylvää siemenen saadakseen satoa, mutta hän ei kylvä sitä huonoon aikaan, eikä viljele sitä tavalla, joka vahingoittaa tai uuvuttaa maaperän. Hän on viisas ja harkitseva, eikä kiirehdi mellastamaan."
(Afzalur Rahman, Quranic Sciences, London 1981, s.285)
.........................................

    ‘’Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Gud i Sin nåd drar försorg om dem. Och när de som ni rättmätigt besitter önskar sin frihet, upprätta då frihetsbrev för dem, om ni vet att de är friska (till kropp och själ), och dela med er åt de (frigivna) av det som Gud har gett er för er försörjning. Och tvinga inte era unga slavinnor till lösaktighet för att därmed uppnå en flyktig vinst, om de önskar ingå äktenskap. Men om de tvingas (till detta) skall Gud – sedan de har utsatt för (sådant) tvång – (visa dem att) Gud är förlåtande, barmhärtig.’’ Koranen 24:33 

 I denna vers framgår tydligt att slaven kan önska sin frihet och då ska ägaren upprätta ett frihetsbrev.

Vad som mer framkommer i versen är att det är förbjudet med prostitution. ’’...tvinga inte era slavinnor till lösaktighet för att därmed uppnå en flyktig vinst..’’.

För övrigt finns det Koranverser som poängterar vikten av att köpa ut slavar. Som ett nästa viktigt steg i att befria slavar och vikten av det även för den som befriar.

     ’’Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan (för tron) och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och (för att lätta) de skuldtyngdas (bördor) och för (kampen för) Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.’’ Koranen 9:60 

     ’’Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger (av) det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.’’ 
Koranen 2:177 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..


Islams syn på extremism
Ibn `Abbas (618-687) har berättat att profeten Muhammed sade:

Håll er borta från extremism i religionen, för de som kom före er gick enbart under på grund av deras extremism i religionen. (Sunan al -Nasa’i (3.007

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.


Gud säger:
Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (Koranen 49:13)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Människor! Sannerligen är er Gud en och er [stam]fader är en. Sannerligen finns ingen dygd i en arab över en icke-arab. Och på samma sätt finns ingen dygd i en ljushyad över en mörkhyad, eller i en mörkhyad över en ljushyad. Endast genom dygdighet [blir man bättre än andra människor]. Har jag inte förmedlat budskapet till er?  (Nedtecknad av Ahmad)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hycklande "troende"
[6:70] Låt dem hållas som, fångade av det jordiska livets [lockelser], ser sin religion som ingenting mer än en lek eller ett tidsfördriv. Men varna [dem] med [Koranens ord] att människan störtar sig i fördärvet genom sina egna handlingar; [på Domens dag] finner hon ingen annan beskyddare än Gud och ingen som talar till hennes förmån. Och även om hon erbjuder den högsta lösesumma [för att slippa ifrån straffet] kommer den inte att tas emot.

Jordiska livet
[57:20] TÄNK [ÄVEN] på att detta jordiska liv [knappast är annat än] lek och förströelse, tom prakt, ihåligt skryt och tävlan om att överträffa varandra i rikedom och i antal söner. Det är som [jord som fått ta emot] rikligt regn. Den grönska som det framkallar gläder odlarna, men sedan vissnar den och du ser hur den gulnar, till dess ingenting annat återstår än torra strån. I nästa liv [väntar] ett strängt straff eller Guds förlåtelse och Hans välbehag, men livet här i denna värld ger enbart flyktig och bedräglig glädje. 

Fromhet
[2:177] Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud. 

Var vänlig
[49:11] TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.