Är homosexualitet legitimt inom islam?-En argumentationsanalys av nytolkningar och traditionella rättstolkningarinom islam

Haditherna har bemötts av kritik och anses vara mindre trovärdiga än Koranen på grund av att de är andra-och tredjehandskällor.

Kugles tolkning av Koranen är att varje individ ska finna en partner. I hans tolkningar lägger han en stor vikt vid de enskilda orden och dess förklaring. Ordet zawj (partner) är ett könsneutralt ord, han menar att det speglar begreppetnafs (själ)Nafs är grammatiskt sett ett feminint ord, men används på personer oavsett kön. Med dessa ord menar Kugle att 

Koranen 
inte drar skillnader på män och kvinnor, han hävdar att Koranens texter är tolkningsfria och därmed skulle de kunna tillämpas på homosexuella personer.


:From among God’s signs is that [God] created for you mates from amongst your selves that you might live with them in tranquility, and generated between your love and compassion, for surely in this are clear signs for those who ponder!(Q. 3021)

Kugle har valt ordet mates som är könsneutralt. I flera engelska översättningar betyder mates kompis, vän eller maka/make, precis som zawj är ordet könsneutralt. Bernströms översättning är följande:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och 
Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.”


72Bernström har valt att översätta versen med ”hustrur”vilket gör att ordet automatiskt kategoriseras och får en könsberoende definition.

Kugle diskuterar också tolkningen av ett par och menar att rättstraditionella förespråkare tolkat ett par som en man och en kvinna. Han argumenterar att Koranen beskriver par som natt och dag, ljus och mörker, själ och kropp, att Gud skapar par genom kärlek och medkänsla. Kugles tolkning av ett par handlar om att inte lägga en fast definition vid begreppet, han nämner ständigt och utifrån Koranen att relationer är Guds avsikt för mänskligheten. Han menar att homosexuella inte blir accepterade på grund av andra individers tolkningar, det vill säga det normativa samhället och muslimers ”kognitiva universum”. Rättstraditionella förespråkare har delat upp ett par i personer av manligt och kvinnligt kön, Kugle utgår från queer-perspektive toch ifrågasätter detta. Hans åsikt är att muslimer ska finna en partner genom kärlek, inte genom kön, Kugle förstärker sina argument genom att hävda att Koranens verser är abstrakta och tolkningsfria. Kugle hänvisar till Gud och hans skapelse i hans argument och nytolkningar

Kugles strategi är att använda sig av argument där han hänvisar till kosmos och ifrågasätter den traditionella rättstolkningen. Kugle exemplifierar det här genom att använda sig av verser som kan tillämpas på homosexuella par. 

”The creator of the heavens and the earth has made you pairs from among yourselves” (Q. 42:11).73 Bernströms översättning av versen är könsberoende och skiljer sig starkt gentemot Kugles: 
”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [-han-och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han –Han som hör allt, ser allt.”74
Att det är en skillnad på Bernströms översättning och Kugles tolkning av versen råder det ingen tvekan om. Kugle nämner att tolkningar av Koranen främjar sexualiteten, muslimer ska uppleva en erotisk lust och ett partnerskap, detta är enligt honom ett moraliskt ansvar och en andlig mognad. Människan når en harmoni med naturen genom denna väg på grund av al-fitra. En annan jämförelse mellan Kugle och Bernström i översättning av Koranen är också belysande.

Kugle: Sura 42:49-50; “To God belongs dominion of the heavens and earth. God creates whatever God wills and gives to whomever God wills females and gives to whomever God wills the males, or pairs them as male and female. And God makes whomever God wills not reproducing, for God is One who knows all, the onecapable of all things”

Bernström: 42-49-50: Gud äger herraväldet over himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruksamt. Han vet allt och är mäktig allt.

Skillnaderna mellan verserna är inte stora i dessa verser. Det som utmärker sig är att Kugle anser att”de som inte reproducerar”, ’aqim, också kan syfta på homosexuella personer vars samlag inte leder till fortplantning. Utifrån den sista meningen hävdar Kugle att det kan tillämpas på homosexuella personer, för de ofruktsamma är precis som alla andra skapelser av Gud.

studylibsv -

250px-Universum.jpg?1586493232