-Omvänd rasism, existerar den?

Det korta svaret: Nej. För att kunna förtrycka någon måste man stå i maktposition. Oftast är det de som kvalar in i den rådande normen som har den här positionen. Vanligtvis de vita, heterosexuella, männen, högutbildade (obs, bara för att man står i maktposition innebär det inte att man är rasist, men man är vanligtvis en del av en förtryckande kultur vare sig man vill det eller inte).

Maktpositioner är också relativa, i vissa situationer kan man vara gay och ändå sitta i en maktposition. Ta till exempel Milo Yiannopoulos som är homosexuell, men också har en jättestor plattform (bland annat Beitbart) att sprida sina budskap på. Samtidigt kan en vit heterosexuell man bli sjuk eller arbetslös och på så vis förlora sina privilegier. Jag står i maktposition på många sätt: jag är vit, jag är högutbildad, jag har ganska stora plattformer att tuta ut mina åsikter i osv. Ni fattar såklart. Poängen är ändå att en strukturellt mindre priviligerad grupp kan inte förtrycka en mer priviligerad.

Folk som använder begreppet ”omvänd rasism” är rädda för att förlora sina egna privilegier. De är så vana vid sina fördelar att de tar dem som självklara och ofta självuppnådda. Att de klarat sig så bra i livet för att de är så duktiga, inte för att de haft det lättare än många andra. Man kunde säga att priviligierade är av vårt samhälle curlade människor. Privilegier är ofta medfödda (hudfärg, sexualitet, kön etc). Diskrimineringsombudsmannen (kvinnan) Kirsi Pimiä säger: Att alla alltid behandlas på samma sätt främjer inte jämlikhet. Detta eftersom alla inte börjar från samma linje.

Att en förtryckt grupp får fördelar som att till exempel bli inkvoterade handlar alltså inte om omvänd rasism (för det existerar ju inte), snarare om att man försöker ge skjuts åt en förtryckt grupp så den ska nå samma linje som den priviligerad. Lätt som en plätt!

- jeanetteohman - och  - rbuf - samt - sydsvenskan -


-----------------------------------------------------------------

 

Fördomar, diskriminering ja rasism

Fördomar är en irrationell känsla av ogillande mot en person eller en grupp, vanligtvis baserat på stereotyper. 
Diskriminering är det som händer när fördomar blir handlingar.
Ordet beskriver det som händer när en person nekar en annan person jobb på grund av typ ras eller religiös övertygelse. Du kan själv diskriminera valfri person eller grupp, om du har makt över personen i fråga.
Vita kan diskriminera svarta, och svarta kan diskriminera vita om den ena, till exempel, intervjuar den andra som arbetssökande.
Rasism däremot, beskriver diskriminerande strukturer som är institutionaliserade och ses som ”normala” i en hel kultur. Det baserar sig på den ideologiska övertygelsen om att en ”ras” på något sätt är bättre än en annan ”ras”.
Det är inte en enskild person som diskriminerar, utan en hel befolkning agerar inom strukturer som gör det svårt att inte diskriminera.
Fenomenet “rasism” finns således i den vita, västerländska, kulturen gentemot svarta men inte tvärtom.


aftonbladet -


------------------------------------------------------------------------

 

Är homosexualitet legitimt inom Islam?

Är homosexualitet legitimt inom islam?-En argumentationsanalys av nytolkningar och traditionella rättstolkningarinom islam

Haditherna har bemötts av kritik och anses vara mindre trovärdiga än Koranen på grund av att de är andra-och tredjehandskällor.

Kugles tolkning av Koranen är att varje individ ska finna en partner. I hans tolkningar lägger han en stor vikt vid de enskilda orden och dess förklaring. Ordet zawj (partner) är ett könsneutralt ord, han menar att det speglar begreppetnafs (själ)Nafs är grammatiskt sett ett feminint ord, men används på personer oavsett kön. Med dessa ord menar Kugle att 

Koranen 
inte drar skillnader på män och kvinnor, han hävdar att Koranens texter är tolkningsfria och därmed skulle de kunna tillämpas på homosexuella personer.


:From among God’s signs is that [God] created for you mates from amongst your selves that you might live with them in tranquility, and generated between your love and compassion, for surely in this are clear signs for those who ponder!(Q. 3021)

Kugle har valt ordet mates som är könsneutralt. I flera engelska översättningar betyder mates kompis, vän eller maka/make, precis som zawj är ordet könsneutralt. Bernströms översättning är följande:

”Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och 
Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.”


72Bernström har valt att översätta versen med ”hustrur”vilket gör att ordet automatiskt kategoriseras och får en könsberoende definition.

Kugle diskuterar också tolkningen av ett par och menar att rättstraditionella förespråkare tolkat ett par som en man och en kvinna. Han argumenterar att Koranen beskriver par som natt och dag, ljus och mörker, själ och kropp, att Gud skapar par genom kärlek och medkänsla. Kugles tolkning av ett par handlar om att inte lägga en fast definition vid begreppet, han nämner ständigt och utifrån Koranen att relationer är Guds avsikt för mänskligheten. Han menar att homosexuella inte blir accepterade på grund av andra individers tolkningar, det vill säga det normativa samhället och muslimers ”kognitiva universum”. Rättstraditionella förespråkare har delat upp ett par i personer av manligt och kvinnligt kön, Kugle utgår från queer-perspektive toch ifrågasätter detta. Hans åsikt är att muslimer ska finna en partner genom kärlek, inte genom kön, Kugle förstärker sina argument genom att hävda att Koranens verser är abstrakta och tolkningsfria. Kugle hänvisar till Gud och hans skapelse i hans argument och nytolkningar

Kugles strategi är att använda sig av argument där han hänvisar till kosmos och ifrågasätter den traditionella rättstolkningen. Kugle exemplifierar det här genom att använda sig av verser som kan tillämpas på homosexuella par. 

”The creator of the heavens and the earth has made you pairs from among yourselves” (Q. 42:11).73 Bernströms översättning av versen är könsberoende och skiljer sig starkt gentemot Kugles: 
”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [-han-och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han –Han som hör allt, ser allt.”74
Att det är en skillnad på Bernströms översättning och Kugles tolkning av versen råder det ingen tvekan om. Kugle nämner att tolkningar av Koranen främjar sexualiteten, muslimer ska uppleva en erotisk lust och ett partnerskap, detta är enligt honom ett moraliskt ansvar och en andlig mognad. Människan når en harmoni med naturen genom denna väg på grund av al-fitra. En annan jämförelse mellan Kugle och Bernström i översättning av Koranen är också belysande.

Kugle: Sura 42:49-50; “To God belongs dominion of the heavens and earth. God creates whatever God wills and gives to whomever God wills females and gives to whomever God wills the males, or pairs them as male and female. And God makes whomever God wills not reproducing, for God is One who knows all, the onecapable of all things”

Bernström: 42-49-50: Gud äger herraväldet over himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruksamt. Han vet allt och är mäktig allt.

Skillnaderna mellan verserna är inte stora i dessa verser. Det som utmärker sig är att Kugle anser att”de som inte reproducerar”, ’aqim, också kan syfta på homosexuella personer vars samlag inte leder till fortplantning. Utifrån den sista meningen hävdar Kugle att det kan tillämpas på homosexuella personer, för de ofruktsamma är precis som alla andra skapelser av Gud.

studylibsv -

 

Mycket prat om hur Islam är emot homosexualitet...men samma sak gäller Kristendomen, homosexulitet är förbjuden enligt Bibeln....precis som det är förbjuden enligt Koranen.


-------------------------------------------------------------

 

"Islamofobiska" fördomar och okunnighet
Det är fakta att
Det är en mycket annorlunda sak att kritisera religioner som att ha en hugga en muslim med tänderna och börja berätta för muslimen på ett dumt sätt hur den muslimska tron är ruttet och Hur dum och motbjudande den muslimen är som tror.
Den som dömer vet emellertid sällan hur olika muslimer tror för tro är alltså individuell och därför tror inte alla  muslimer på samma sätt. Det finns stora skillnader även i tron på dem som är samma grupp.
Därför är  det "dumt" att börja tänka och berätta din egen fantasi om muslim och hans tro för en  muslimsk individ,
för vad klandaren säger är bara hans fantasi och hans egna fördomar, så han drar alla muslimer genom samma kam, En kam där alla muslimer är monster.


------------------------------------------------------------


"Reverse Racism". "Omvänd Rasism"
Det är fakta att
"Reverse Racism". "Omvänd Rasism", det existerar inte, det var  amerikansk höger som hittade på begreppet "omvänd rasism", för de fruktade att förlora sin privilegierade status i samhället om svarta  hade samma chans att ha ett bra liv.


---------------------------------------------------------


Koran och homosexualitet
Det är fakta att
Det som Koranen fördömer är sodomiternas våld, våldtäkter och äktenskapliga försummelser.
wikipedia-en  - wikipedia-sv -


Hadith och homosexualitet
Det är fakta att
Under medeltiden sade 2 av de fyra kända sunniskolorna, Hanaf och Shafi'i skolor att homosexualitet inte straffades med döden. Inte heller kolmas skola, Maliki tyckte att homosexualitet straffades med döden.
Det är inte lätt i islamisk lag att straffa homosexuella såvida de inte erkänner själva eller har offentlig sex. Annars är det nästan omöjligt att hitta 4 män med bevis, motsatsen till bibeln är att det krävs två vittnen.


-------------------------------------------------


Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatterna.
Faktum är att
Det finns ingen vinnare eller förlorare i debatten ... Förlorare är om någon känner att hen förlorat och det är frågan om känslan av att de har förlorat och sedan brukar dom börja skylla på hen dom tror att dom har förlorat mot och hen börjar odla ofta ad hominem-argument och debatten blir förvrängd och förlorar den meningsfulla konversationsstilen.
Jag vet att det kan vara svårt att inte kritisera en annan om man  börjar känna känslomässigt och känner att man inte längre kan  debattera för sin sak.


---------------------------------------------------


Islamism det samma som politisk islam

Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.
pedwikiia -


--------------------------------------------------------------


Ad hominem, personangrepp

Ad hominem-argument eller argumentum ad hominem (latin "argument mot personen"), innebär att en debattör fokuserar på den person han eller hon debatterar med, bland annat meningsmotståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för själva sakfrågan. Motsatsen är en debatt som tar sin utgångspunkt i sakfrågan, argumentum ad rem.
- wikipedia -

-----------------------------------------------------------------------


Wahhabism och salafism

Salafism, som även är känd som wahhabism, har två huvudgrupper.
Wahhabism, är en statsreligion i Saudiarabien och ger ideologiskt stöd till Royal House of Saudi Arabia.
Salafism, är en militant grupp vars syfte är att besegra den saudiska monarkin och också vara företrädare för alla regeringar i alla muslimska länder, samt att ersätta dom med ett globalt kalifat, en sk. religiös diktatur.
Salafism är grunden för och al-Qaeda ideologi.
------------------------------------------------------------------
Salafismi, joka tunnetaan myös nimellä wahhabism, on jaettu kahteen pääryhmään.
Ensimmäinen, wahhabismi on valtion uskonto Saudi-Arabiassa ja tarjoaa ideologista tukea Saudi-Arabian kuninkaalliselle talolle.
Toinen ryhmä, salafism, on militantti ja sen tarkoituksena on kukistaa paitsi Saudi-monarkia myös kaikkien hallitusten edustajat kaikissa muslimimaissa ja korvata ne maailmanlaajuisella kalifaatilla, uskonnollisella diktatuurilla.
Salafismista on Al-Qaidan ja isisin ideologian perustana.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Salafister och islafober likadana

Mona Walter sa att hon aldrig läste Koranen eller något religiöst medan hon bodde i Somalia, och sa också att deras liv där i Somalia var islamiska.
Så Mona levde Somalisk kulturliv där, och inget islamiskt.
När hon kom till Sverige blev Mona intresserad av Koranen och islam.
Och efter det sa Mona att hon gick över till kristendomen.
Mona måste läst också något annat än bara Koranen. Hon blev intresserad av Koranen när han lyssnade på och läste tal och skrifter från salaf-jihadister och islamofober.
Mona började föreställa sig att salafisk budskap var Islam för alla muslimer och Mona blev arg.
Mona gjorde samma misstag som västerländska islamofoba människor och föreställde sig salafism och terrorism som islam :(
- Salafism är grunden till terrorism på ett sätt, salafism är en liten liten gren av islam som stöds av en liten grupp i världen.
- Mona är islamofob eftersom hon inte känner till islam, hon föreställer sig salafism som
 Islam för alla muslimer.
- Varför talar vissa salafistiska imamer som dom talar?
Dom har exakt samma åsikter om många saker som terrorister, så deras tal är grymma och dom har missuppfattningar om islam.
De svaga och okunniga faller lätt i fällan hos Mona och imamer.
- Men glöm inte att
Stark och kunnig vet.

De svaga tror på det fanatiska.

-------------------------------------------------------------------------