"Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

"Svin njuter av gyttja mer än rent vatten."
- Herakleitos, grekisk filosof

"Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina tillgångar utan på att begränsa sina krav."
- Platon

"En god och ädel man bör avhålla sig från varje som helst kontakt med arbetslivet."
- Platon

"Den kloka människan eftersträvar inte njutning, utan frihet från smärta."
- Aristoteles

"Inget kan skapas ur inget."
- Lucretius, romersk filosof

"Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kan avslöja osanningen."
- Cicero

"Kärlek är ett försök att inleda vänskap med någon vars skönhet lockar oss."
- Cicero ur Samtal i Tusculum IV

"Den är ingen filosof, som inte diktar och målar, därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter och förståelse är fantasi." 
- Giordano Bruno, italiensk filosof under renässansen 

"Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända." 
- Jacopo Zabarella, italiensk filosof under 1500-talet 

"Det är inte den som av andra tros vara lycklig som är det, utan den som själv tror sig vara det."
- Montaigne

"Att vara filosof är att lära sig att dö."
- Montaigne 

"Döden angår dig varken som död eller levande: som levande därför att du är, som död därför att du inte är."
- Montaigne ur Essayer, bok 1 

"Att en handling är nyttig är inget gott skäl för att den är lovvärd och ädel."
- Montaigne ur Essayer, bok 3 

"Jag tänker, alltså finns jag." (Cogito, ergo sum)
- Descartes

"Tvivel är vetandets begynnelse."
- Descartes 

"Människan är bara ett rö, det svagaste i naturen, men hon är ett rö som tänker. Det behövs inte att hela universum griper till vapen för att krossa henne. Några dunster, en vattendroppe räcker för att tillintetgöra henne. Men även om hela universum vältrade sig över henne skulle människan fortfarande vara ädlare än den makt som dödade henne. Ty människan vet att hon dör och universum är henne övermäktigt. Universum vet intet därom."
- Pascal ur Tankar

"Pengar är som gödsel, till ingen nytta om de inte blir spridda."
- Francis Bacon

"Av alla vetenskaper är vetenskapen om människan den som är henne mest värdig. Likväl är denna vetenskap inte den flitigast bedrivna, ej heller den mest utvecklade, bland dem vi äger."
- Malebranche

"Människan är född fri och överallt är hon i bojor."
- Rousseau ur Om samhällsfördraget

"Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

"Den första människa, som inhägnade ett stycke mark, kom på att säga 'Detta är mitt!' och fann människor nog enfaldiga att tro honom, var samhällets verkliga grundare. Hur många brott, krig, och mord; hur mycken olycka och fasa skulle inte den mänskliga rasen ha besparats om något ryckt upp pålarna, fyllt igen diket och ropat till sina medmänniskor: 'Akta er för denne bedragare, ni är förlorare om ni glömmer att jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!" 
- Rousseau

"Nya tankesätt är oftast resultat av en självisk inställning och inskränkta åsikter. Människor som aldrig ser tillbaka till sina förfäder kommer heller aldrig att se fram mot sina efterkommande."
- Edmund Burke ur Reflektioner om franska revolutionen

"Egendom är stöld."
- Pierre-Joseph Proudhon ur Vad är egendom?

"Det är endast i staten människan har en förnuftig existens."
- Hegel

"Envar har så mycket rättigheter som han har makt."
- Spinoza

"Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den."
- Karl Marx ur ”Teser om Feuerbach”

"Tag ifrån mig allt, bara inte mitt tungsinne!"
- Kierkegaard

"Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån."
- Kierkegaard

"Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas."
- Kierkegaard

"Jag känner mig som en pjäs i schackspelet bör göra när motspelaren säger om den: den pjäsen kan inte flyttas."
- Kierkegaard ur Antingen – eller

"Jag indelar min tid på följande vis: halva tiden sover jag, halva tiden drömmer jag." 
- Ibid 

"Gud är död!"
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

"Sannerligen, en smutsig dröm är människan. Man måste redan nu vara ett hav för att kunna upptaga en smutsig ström utan att bliva oren."
- Ibid

"Där staten upphör, där först tar människan vid, den människa som inte är överflödig."
- Ibid

"Stat kallar jag det, där alla är giftdrickare."
- Ibid

"Övertygelser är värre fiender till sanningen än lögner."
- Nietschze ur Mänskligt, alltförmänskligt

"Livet är kort. Låt oss säga sanningen."
- Schopenhauer

"Ensamhet är alla stora andars öde - ett öde som emellanåt beklagas, men som alltid väljs som det minst onda av två onda ting." 
- Schopenhauer

"Vetandet är av ett så mycket hårdare ämne än tron, att denna krossas, när de stöta samman."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

"Den största v i s h e t e n är att ögonblicket bör njutas och göras till livets ändamål, ty ögonblicket är ensamt det reala och allt annat blott en tankarnas lek."
- Ibid 

"Världen är inget fuskverk och djuren inga fabrikat för vårt bruk."
- Ibid

"Överflöd på vetande leder i grunden vilse och till att man tar miste på det egentliga problemet."

- Heidegger ur Varat och tiden


"Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell


"I filosofins kapplöpning vinner den som kan löpa långsammast. Eller den som sist når målet."
- Wittgenstein

"Ingenting är så svårt som att inte bedra sig."
- Wittgenstein

"Filosofins syfte är att göra tankarna klarare. Filosofin är ingen lära utan en aktivitet."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

"Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga."
- Ibid

"Vad begär vi av könet utöver möjligheten till njutning, eftersom vi envisas så?"
- Foucault ur Sexualitetens historia I 

"Att börja tänka är detsamma som att börja bli ´underminerad´."
- Albert Camus ur Myten om Sisyfos

"Människan är den enda varelse som vägrar vara den hon är."
- Albert Camus 

"Jag anser att det måste vara ett mål att kunna karakterisera sina handlingar som vackra snarare än som plikter."
- Arne Næss ur Livsfilosofi

"Vackra ord och inställsam uppsyn enas sällan med sanna dygder."
- Konfucius

"Den upphöjde rannsakar sig själv. Den lågsinnade rannsakar andra."
- Konfucius

"Icke vill jag grämas över att människorna icke känner mig. Jag vill grämas över att jag icke känner människorna."
- Konfucius

"Den som inte väntar skall inte finna det oväntade."
- Platon

"Vi har andras fel inför ögonen men våra egna bakom vår rygg."
- Seneca, romersk filosof, författare och politiker

"Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

"Livet är kort, konsten lång."
- Hippokrates, som kallades "läkekonstens fader"

"Ingen har tillräckligt bråttom för att hinna leva."
- Martialis, romersk poet

"Ju mer korrupt en stat är, desto fler lagar har den."
- Tacitus, romersk historiker och författare

"Slumpen härskar på alla områden."
- Sallustius, romersk historiker

"Det är lätt att börja krig men ytterst svårt att avsluta det."
- Suetonius, romersk författare

"Det är bara du själv som vet om du är feg och grym eller lojal och trogen; andra ser inte in i dig, med osäkra antaganden gissar de hur du är."
- Montaigne

"Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner."
- Pascal

"Det är lättare att känna människan i allmänhet än att känna en enda enskild människa."
- François de la Rochefaucauld, fransk författare

"Olyckligtvis är det alltför kort mellan den tid då man är alltför ung och den tid då man är alltför gammal."
- Montesquieu

"Krossa den skändlige."
- Voltaires berömda stridsrop mot kyrkan

"Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."
- Voltaire 

"Lyckan är en dröm och lidandet verklighet."
- Voltaire

"Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild 

"Det är enbart vägran att lyssna som garanterar att man inte snärjs av sanningen."
- Robert Nozick