24. Emigration

Du bjöd in muslimer från hela världen till att immigrera (komma) till områden som är under den "islamiska statens" kontroll i Irak och Levanten. Abu Muslim Al-Canadi, en soldat i den "islamiska staten", sa: "Kom och delta [i Syrien] innan portarna stängs." Det räcker med att upprepa profeten Muhammeds saws ord som sade: "Det finns ingen utvandring efter [Meckas] erövring, förutom jihad och dess avsikt återstår. Och när du blir kallad till krig, marschera framåt."

SLUTSATS

Sammanfattningsvis har Gud beskrivit Sig Själv som “Den mest Barmhärtige av de barmhärtiga”. Han (Och förvisso skapade Han) skapade människan av Sin nåd. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger i Koranen: { Den All-Barmhärtige undervisade Koranen. Han skapade människan.}(Al-Rahman, 55:1-3).

Och Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) skapade människan för Sin nåd: { Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund; men [det var inte Hans vilja och därför] fortsätter de att föra fram motstridiga åsikter, utom de hos vilka Guds nåd fått verka. Och därför har Han skapat dem.} (Hud, 11:118-119). Uttrycket { därför} [eller för detta] hänvisar tillbaka till närmaste substantiv, vilket är "nåd", inte "motstridiga åsikter". Detta är ett yttrande från Ibn Abbas, som sade: "Han skapade dem för (Guds) nåd (li-rahmatí).”

Det sundaste sättet att uppnå denna nåd är (genom) dyrkan av Allah (Må Hans Majestät vare upphöjd!). Gud säger: { Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.} (Al-Dhariyat, 51:56). Att dyrka Gud är inte en tjänst som man skänker Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!), utan snarare, en näring (försörjning) från Honom: { Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem, det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige.} (Al-Dhariyat, 51:57-58).. Dessutom nedsände Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) Koranen som en nåd från Honom: { Med Koranen uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende} (Al-Isra ', 17:82). Islam är barmhärtighet och dess attribut är barmhärtiga. Profeten saws, som sändes som en nåd för alla världar, sammanfattade en muslimska handlande med andra genom att säga: "Den som inte visar någon nåd, kommer inte att visas nåd." och: "Visa nåd och du kommer visas nåd."[64] Men, som framgår av allt som nämns, har ni misstolkat Islam till en religion av hårdhet, brutalitet, tortyr och mord. Detta är såklart ett stort fel och en förolämpning mot Islam, mot muslimer och mot hela världen.

Ompröva alla dina handlingar; avstå från dem; ångra dig; sluta med att skada andra människor och återvänd till barmhärtighetens religion. Gud (Må Hans Majestät vare upphöjd!) säger i Koranen: { Säg [att Gud förklarar]:" O Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!} (Al-Zumar, 39:53).