2016-11-28
Visa förtroende

Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig.

 Var värdig din nästas förtroende och se på honom med ett ljust och vänligt ansikte.
— Bahá’u’lláh (bahá’í-skrifterna)


 

2016-12-04
Andlighet

Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.

 Människan är i verkligheten en andlig varelse och endast när hon lever i anden är hon verkligt lycklig.
— Abdu’l-Bahá


 

2016-12-04
Rika, ta ansvar 

Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.

O, ni rika på jorden! De fattiga ibland er har Jag anförtrott åt er – beskydda vad som blivit er anförtrott och inrikta er inte blott på egen bekvämlighet.
 Bahá’u’lláh


 

2016-12-04
Allt vad du gör...

Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig.

Allt gör intryck på tillvaron och resulterar i skeendets kurs genom tiderna.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-04
Förena er

Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.

 Betrakta icke varandra såsom främlingar. Ni är frukterna på ett träd och
bladen på samma gren.
Alla Guds profeter förkunnar samma tro.
— Bahá’u’lláh


2017-01-10
Var goda

Var goda, 
kasta bort det onda, 
religioner goda är, 
ta emot det goda, 
bli en bra människa.

Betrakta icke varandra såsom främlingar. Ni är frukterna på ett träd och bladen på samma gren.
Alla Guds profeter förkunnar samma tro.
— Bahá’u’lláh

Tror ni på detta? Jag tror att all profeter hade ungefär samma tro...dom fick bara sin upplysning på olika tider här på Jorden och var och ens profetia var anpassad just till den tidens liv och händelser och människor.
Därför bör man tolerera alla religioner...men självklart skall man även tolerera alla religioners utövare...allt som är gott, kommer från religion..all onska kommer från människan, människan som förvränger heliga böckers ord för egen vinning...religioner är inte menade att vara onda, det bör varje människa försöka att förstå...men tyvärr, så är ju inte fallet, många människor agerar illa och vill andra illa, gör andra illa och säger sig göra det i religionens namn...att  vissa människor är fortfarande så idiotiska...nu är det år 2017 och dessa idiotiska människor lever andligt fortfarande på t.ex år 500 eller år 1000 och så vidare, långt bakom i utvecklingen...
Man kan bara konstatera att alla människor lever i olika andliga nivåer...människor förstår alltså olika mycket och därför är det mycket svårt att försöka lära en som är på låg nivå andligt...var och en utvecklas i sin egen takt...man kan bara försöka leda dessa människor uppåt, men dessa människor måste själva komma till intinkt att religioner är goda.


2016-12-04
Var givmild

Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.

Var givmild i framgång och tacksam i motgång.
Bahá’u’lláh


2016-12-04
Glädjes vingar

Glädjens vingar,

vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.

 Glädjen ger oss vingar! I glädjens stunder är vår styrka mer vital, vårt förstånd klarare och vår förståelse tydligare. Vi tycks bättre skickade att klara av livet och finna det område där vi kan göra nytta.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-04
Universal kärlek

Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.

Verklig kärlek är den kärlek som råder mellan Gud och hans tjänare, den kärlek som binden samman heliga själar. Detta är den andliga världens kärlek, inte den kärlek som rör fysiska kroppar och ting.
Abdul-Baha


 

2016-12-04
Guds kärlek

Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra.

”Detta är den dag på vilken Guds härligaste ynnest har flödat ut över människorna, den dag då Hans allra största nåd har ingjutits i alla skapade ting. Det åligger alla världens folk att bilägga sina tvister och att vistas i fullkomlig enhet och frid i skuggan av det träd, som är Hans omsorg och godhet.” 
–Bahá'u'lláh–


2016-12-04
Vi alla människor är

Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.

 O, människobarn! Vet ni ej varför vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. …
— Bahá’u’lláh


2016-12-04
Kvinnor och män

Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.

Kvinnor har samma rättigheter som männen på jorden; såväl i religionen som i samhället är de mycket betydelsefulla. Så länge som kvinnor hindras från att nå sin högsta potential, så länge kommer också männen att vara oförmögna att nå den storhet som kunde vara deras.
— Abdu’l-Bahá


 

2016-12-17
Kärlek och vänskap

Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.

O, vän! Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat är kärlekens ros och släpp ej ditt tag om längtans och hängivenhetens näktergal.
—Bahá’u’lláh


2016-12-17
Kärlek och vänskap 2

Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.

Kärlekens tankar skapar broderskap, fred, vänskap och lycka.
— Abdu’l-Bahá


 

2016-12-17
Kunskap 

Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.

Kunskap är som vingar för människans liv och en stege för hennes uppstigande.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Renhet

En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.

Besitt ett rent, milt och strålande hjärta, att på din lott må komma ett herravälde, uråldrigt, oförgängligt och evigt.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Rättvisa 

Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.
 
Människans ljus är rättvisa, utsläck det inte med förtryckets och tyranniets motvindar. Syftet med rättvisa är att skapa enighet bland människorna.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Sannfärdighet

Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.

Sannfärdighet är grundvalen för alla mänskliga dygder.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Sinnesro

Fridens fäste, 
som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.
 
O, yttrandets son! Du är Mitt fäste, träd in däri på det att du må vistas i trygghet. Min kärlek är inom dig, lär känna den, så att du må finna Mig nära dig.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Tolerans 

Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.

 Visa fördragsamhet, välvilja och kärlek gentemot varandra.
Slut dina ögon för rasskillnader och välkomna alla i enhetens ljus.
Lev i vänskap med alla religioners anhängare.
— Bahá’u’lláh


2016-12-26
Tolerans 2

All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.
 
Ljuset är gott i vilken lampa det än lyser.
— Abdu’l-Bahá2016-12-26
Vänlighet och vishet 

Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.
 
En vänlig tunga är magneten för människornas hjärtan. Den är själens bröd, den kläder orden med mening, den är visdomens och förståelsens källa.
— Abdu’l-Bahá


2016-12-26
Världsmedborgarskap

Jorden ett land är. 
medborganra är människorna, 
en stor önskan, 
fred på Jorden, 
älska varandra.
 
Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare.
Vi önskar bara världens bästa och nationernas lycka … att alla nationer bör bliva en i tron och alla människor som bröder, att kärlekens och enhetens band mellan människobarnen bör stärkas, att religionssplittring bör upphöra och rasåtskillnad avskaffas.
— Bahá’u’lláh


2016-02-31
Den gyllene regeln: Bahai

Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.

Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. 
('Abdu'l-Bahá).

Vänlighet, vänlighet och åter vänlighet...vänlighet är avgörande om man är bahai eller inte.


2017-01-28
Världen

Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.

"All söndring i världen, allt hat, krig och all blodsutgjutelse är förorsakade av en eller annan av dessa fördomar. Hela världen måste betraktas som ett enda land, alla nationer som en nation, alla människor som om de tillhörde samma ras. Religioner, raser och nationer är alla skiljaktigheter som människan själv skapat och som endast är nödvändiga i hennes egen tanke. Inför Gud finns det varken perser, araber, fransmän eller engelsmän. Gud är Gud för alla och för Honom är skapelsen en. Vi måste lyda Gud och sträva efter att följa Honom genom att lämna alla våra fördomar och få till stånd fred på jorden.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-07
Skapelse

All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.

”Vet ni ej varför Vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. Begrunda ständigt i edra hjärtan hur ni blev skapade. Enär Vi skapat eder alla av samma stoft, åligger det eder att vara så som en enda själ, att vandra med samma steg, äta med samma mun och dväljas i samma land, på det att ni från edert innersta, genom edra gärningar och handlingar må visa fram tecknen på enhet och sann frigörelse. Sådant är Mitt råd till eder, o ljusets härskara! Giv akt på detta råd, att ni må erhålla helighetens frukt från den underbara härlighetens träd.”
–Bahá'u'lláh–


2017-06-07
Enighetens cirkel

En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.

”Bahá'u'lláh har skildrat enighetens cirkel. Han har gjort upp ett mönster för att förena alla människor och för att samla dem alla i skyddet av den universella enighetens tält.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-07
Variation

Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

”Betrakta blommorna i en trädgård … denna skillnad och variation är, precis som skillnaden och variationen i delarna av människokroppen, orsaken till framträdandet av skönhet och fullkomlighet.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-08
En tanke om krig och hat?

En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

”När en tanke på krig kommer, motarbeta den med en starkare tanke på fred. En tanke på hat måste förintas av en kraftfullare tanke på kärlek.” 
–Bahá'u'lláh–


2017-06-08
Läkemedel 

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden

”Den allvetande Läkaren har Sitt finger på mänsklighetens puls. Har upptäcker sjukdomen och föreskriver i Sin ofelbara visdom läkemedlet. Varje tidsålder har sitt eget problem och varje själ sin särskilda strävan. Det läkemedel världen behöver i sin nuvarande hemsökelse kan aldrig vara detsamma som en senare tidålder kan behöva.”
–Bahá'u'lláh–


2017-06-08
Älska hela världen

Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.

”Att vara en Bahá'í betyder helt enkelt att älska hela världen, att älska mänskligheten och att försöka tjäna den; att arbeta för universal fred och universal broderskap.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-11
Läkemedel (2)

Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro.

”Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro.” 
–Bahá'u'lláh–


2017-06-11
Skapandets glädje

Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. 

”O människoson! Jag älskade skapandet av dej, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.” 
–Bahá'u'lláh–


2017-06-11
Själen 1

Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.

”Må du sannerligen veta, att själen är ett Guds tecken, en himmelsk ädelsten, vars verklighet de mest lärda bland människor har misslyckats att fatta och vars gåta intet sinne, hur skarpt det än må vara, någonsin kan hoppas på att klargöra.”
--Bahá’u’lláh

 

2017-06-11
Själen 2

Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.

”Människans själ är solen, genom vilken hennes kropp upplyses och från vilken den hämtar sin styrka.”
--Bahá’u’lláh


2017-06-25
Människans andliga utvecling

Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.

”Världen på andra sidan är lika olik denna värld som denna värld är olik barnets när det fortfarande befinner sig i moderns liv. Då själen når Guds närvaro skall den anta den skepnad som bäst passar dess odödlighet och är värdig dess himmelska boningsplats. En sådan tillvaro är en villkorlig och inte en oberoende tillvaro, såtillvida som den förra är föregången av en orsak medan den senare är oberoende därav. Oberoende tillvaro är helt förbehållen Gud…”
– Bahá’u’lláh


2017-06-25
Andlig utveckling 1

Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.

”Meditation är den nyckel som öppnar mysteriernas dörrar. I detta tillstånd avskiljer sig människan, i detta tillstånd drar sig människan undan från alla yttre ting. I denna subjektiva sinnesstämning är hon nedsänkt i det andliga livets ocean och avslöjar hemligheterna hos tingen i sig själva.”
- ‘Abdu’l-Bahá


2017-06-25
Andlig utveckling 2

Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.

”Konst är tillbedjan. All strävan och ansträngning som framspringer ur djupet av människans hjärta är tillbedjan, om den är föranledd av de högsta motiv och viljan att tjäna mänskligheten. Detta är tillbedjan: att tjäna mänskligheten och att sörja för människors behov.”
- ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-06-25
Andlig utveckling 3

Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet.

”När mig med frukterna från Din evighets träd, ty den största svaghet har tagit mig i besittning. Förse mig med glädjens bägare, som Dina milda nådegåvors händer sträckt fram, ty mångfaldiga sorger har överväldigat mig.” - --Bahá’u’lláh

”Jag åkallar Dig ... att av min bön göra en eld, som skall förtära de slöjor, vilka utestängt mig från Din skönhet, och ett ljus som skall leda mig till Din närvaros ocean”
- Bahá’u’lláh


2017-06-25
Bön 1

Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.

“Finns det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla lyder under Hans bud.” 
- Báb

 

2017-06-25
Bön 2

Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 

“Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.” 
- Báb