Sahl Ibn Abdullah al-Tustari

”Två ting fördärvar människorna: åtrå efter ära, makt och storhet, och rädsla för fattigdom och brist.”

Shah al-Kirmani

”Överge världen. Gör bot. Ge upp begären och lustarna, och du ska nå ditt mål.”

Yahya ibn Mu’adh al-Razi

”Varför talar du så ofta om hoppet, och varför spinner du så gärna på Hans mildhets och Hans kärleks tråd?” Han svarade: ”Hur skulle det kunna vara annorlunda? Om det bara finns en gnista manlighet och tacksamhet i hjärtat, vad annat än Hans kärlek och Hans mildhet kan en stackare som jag tala om?”

”Så djupt förnedrad och degraderad har din kärlek till det jordiska livet gjort dig att du för hennes skull, för att vinna hennes gunst och ynnest, har brutit ditt umgänge med Gud!”

”Tre människor är förståndiga: De som tar avsked av världen, innan världen tar avsked av dem. De som gör graven till sin bostad, innan de sänks ned i den, och de som försonas med Gud innan de ställs inför Hans dom.”

”Att människan snavar och att hennes tro slår slint beror på att hon förirrat sig och sjunkit ned i sitt ego.”

”Så länge du tackar Gud med ord har du inte visat sann tacksamhet, eftersom du inte uppnått tacksamhetens gräns. Tacksamhetens gräns är häpnad och förstumning.”

”För dem som uppriktigt älskar Gud är ensamheten sällskap.”

”Ett senapskorn av kärlek är i mina ögon mera värt än sjuttio år av ständig tillbedjan utan kärlek.”

”En människas arbete kräver tre; kunskap, avsikt och uppriktighet.”

”En gudskännare (’arif) är den som inte älskar någonting högre än att tänka på Gud.”

Sari al-Saqti

”Din tunga är ditt hjärtas tolk. Ditt ansikte är ditt hjärtas spegel. På ditt ansikte står klart och tydligt, vad du i ditt hjärta håller dolt.”

”Människors hjärtan är av tre slag. Det första; ett hjärta som är liksom ett berg. Ingenting kan rubba eller skaka det. Det andra; ett hjärta som är liksom ett träd. Dess rot är fast, men vinden blåser grenarna hit och dit. Det tredje: ett hjärta som är liksom en fjäder. Det blåser åt samma håll som vinden.”

”Fem får inte rum i hjärtat om det bor något annan där; fruktan för Gud, hopp om Gud, kärlek till Gud, blygsel inför Gud och förtrolighet med Gud.”

”Graden av självkännedom står i proportion till närheten till Gud.”

Abdal-Hakim Murad

”Ett stegrande försök att skyffla materia in i det växande hål som tidigare fyllts av religion.”(Om modernitet)

Ibn ‘Arabi

”Hur kan det (hjärtat) färdas mot Gud när det är fängslat av sina begär?”

”Folk tror att en sufimästare måste kunna visa mirakel och liknande. Det enda kravet på en lärare är att han ska äga allt som lärjungen behöver.”

Abu Sulayman al-Darani

”En enda liten sorgsen suck, som pressas fram från den olyckslagnes hjärta när han brinner av längtan för med sig välsignelser som flödar över mer än tusen år av den mannens goda gärningar och lydnad.”

”Ödmjukhet innebär att inte yvas över sina handlingar.”

”Den som om natten gör det som är rätt ska få sin lön på dagen, och den som om dagen gör det som är rätt ska få sin lön på natten.”

”Aldrig lämnar fruktan ett hjärta utan att hjärtat genast blir fördärvat och förvänt.”

Yunus Emre

”När du söker Gud så sök Honom i ditt hjärta. Han finns inte i Jerusalem eller i Mecka under vallfärden.”

Sayyed Haydar Amoli

”Oceanen är densamma som för sekler sedan, men händelserna är dess vågor och dess floder.”

´Ali Ibn Abu Talib (Tillskrivits)

”Asketism är inte att du inte ska äga någonting, utan att inga ting ska äga dig”

Imam Al-Junaid

”Gud renar människans hjärta i enlighet med måttet av hennes uppriktighet i gudserinran.”

”Gud talar ur mystikerns innersta väsen när han är tyst.”

Abu ‘l Hasan Shadhili

”Sufin uppfattar sin tillvaro som stoftpartiklar som synliggjorts av en solstråle: varken verklig eller overklig.”

Hujwiri

”Dervisch är ett begrepp som syftar på de heligt fattiga: Den fattiga människan är inte den vars hand är tom utan den vars karaktär är tom på begär.”

Sufiskt ordspråk

”Du är en sufi när ditt hjärta är mjukt och lent som bomull.”

”Dervischerna är utvandrarnas brödraskap, de som vaktar världen och tar hand om den.”

”Den som smakat vet.”

Ruzbari

”Sufism är att stanna vid den Älskades port fastän man blir utkastad.”

Bayazid Bistami

”Jag skådade Herren i en dröm och frågade: ‘Hur ska jag finna dig?’ Han svarade: ‘Lämna dig själv och kom!'”

Dhu `l Nun

”Dhu’l Nun frågades: ‘Vad är mysikerns mål?’. Han svarade: ‘Att bli som han var där han var innan han var’.”

Kalabazi

”Den enda vägledaren mot Gud är Gud själv.”

Jami

”När det är möjligt att höra den Älskade tala själv varför då lyssna på andrahands information?”

Kabir

”Det andetag som inte upprepar Guds namn är ett bortkastat andetag.”

”Alla vet att droppen förenas med havet, men få vet att havet förenas med droppen.”

Ghidjuwani

”Bevara Gud, den Älskade, i ditt hjärta och låt din bön vara ditt hjärtas bön.”

Mir

”Rosen, spegeln och solen och månen- Var är de? Var vi än såg fanns Ditt ansikte där.”

Dara Shikoh

”I Hans namn Som inget namn har, som framstår som den som du åkallar.”

Nori

Förening med Gud är separation från allt annat och separation från allt annat är förening med Gud.

Sanai

”Sanningens innebörd är överlägsen begreppen ‘hur?’ och ‘varför?’.”

Saadi

”Om en dervisch förblev i extas skulle han förlora bägge världarna.”

”När Noa är kapten vad finns det då att frukta?”

”Tillfället är värdefullt och tiden ett svärd.”

Ibn Jalali

”Sufismen är sanning utan form.”

Firdausi

”Älskvärdhet kan locka en orm ur hans håla.”

Omar Khayyam

”Skapelsens mål och mening är kärleken. Kraften i vinrankans saft är kärleken. Den är rytmen i ungdomens sånger. Minns mina ord: Livet självt är kärleken.”

Nezami

”Varje mörk natt har en ljus ände.”

Iranshar

”Sök din hemvist i den inre tystnaden, lösgör dina tankar från den yttre världen och du finner hur Gud utjuter sina strålar av kärlek och godhet över dig och hela universum.”

Dhu’l Nun

”Den är självkännedomen och självförverkligandet närmast, som är helt tillfreds med sitt öde. Ty tillfredställelsen med också med vardagens hårda verklighet är människans enda lyckomöjlighet.”