2015-12-28
Definition av sanna muslimer

Allah definierar sanna muslimer i Koranen:

[25:63-64] ”Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp” 

[2:177] ”Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Allah och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Allah.” 

--------------------------------------------------------

2015-12-28
Ordet, muslim

Det arabiska ordet "muslim" betyder bokstavligt "en som underkastar sig Guds vilja".

---------------------------------------------------------

2015-12-28
Gud fördömer terrordåden

"...Om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden." (5:32)

Från Gud är vi komna och till Honom skall vi föras åter.

-----------------------------------------------------------

2015-12-28
Vem är en bra muslim?

Sahih Al-Bukhari
[1:2:10]
 Abu Musa återgav: Några frågade Allahs Budbärare( frid vare med honom): ”Vems Islam är bäst? (Vem är en mycket bra Muslim?)” Han svarade: ”Den som undviker att skada Muslimerna med sin tunga och sina händer.”

--------------------------------------------------------------

2015-12-28
Vem har en tro?

Sahih Al-Bukhari
[1:2:12] 
Anas återgav: Profeten sade: ”Ingen av er har tro (Imaan) förrän han önskar för sin (Muslimske) broder det som han önskar för sig själv.” 

------------------------------------------------------------

2015-12-29
En muslim är...

Shahih Al-Bukhari
[1:2:9]
 'Abdullah bin 'Amr återgav: Profeten (frid vare med honom) sade: ”En Muslim är den som undviker att skada andra Muslimer med sin tunga eller hand. Och en Muhajir (utvandrare) är den som ger upp (överger) allt det som Allah har förbjudit.” 

----------------------------------------------------------

2015-12-29
Vilka handlingar eller Islam är bra?

Shahih Al-Bukhari
[1:2:11]
 'Abdullah bin 'Amr återgav: En man frågade Profeten (frid vare med honom): ”Vilka handlingar eller( vilka kvalitéer av) Islam är bra?” Profeten (frid vare med honom) svarade: ”Att ge mat åt de fattiga och hälsa till de som du känner och till de som du inte känner.” 

----------------------------------------------

2015-12-29
"Trohets-ed"

Shahih Al-Bukhari
[1:2:17] 
'Ubada bin As-Samit som deltog i slaget vid Badr och var en Naqib (en person som ledde en grupp av sex personer) återgav att under Al-'Aqaba's natt så sade Allahs Budbärare (frid vare med honom), medan en grupp följeslagare fanns runt honom: ”Svär trohet till mig att: 1. Inte dyrka något vid sidan av Allah. 2. Att inte stjäla. 3. Att inte begå otukt eller äktenskapsbrott. 4. Att inte döda era barn. 5. Att inte bära falsk vittnesbörd. 6. Att inte visa olydnad (när ni blir befallda att göra) en god gärning. ” Profeten (frid vare med honom) tillade: ”Var och en av er som fullföljer denna trohets-ed kommer att belönas av Allah. Och den som hänger sig åt någon av dem (förutom tillskrivandet av någon vid Allahs sida) och får denna världs straff, så kommer det straffet att ta bort den synden. Och om någon hänger sig åt någon av dem och Allah döljer hans synd, så är det upp till Honom att förlåta eller straffa honom ( i det Efterkommande).” 'Ubada bin As-Samit sade ytterligare: ”Så vi svor vår trohets-ed till dessa.” 

----------------------------------------------------

2016-02-08
Be er Herre on förlåtelse

11:90Be nu er Herre om förlåtelse för era synder och vänd åter till Honom med ånger i sinnet. Min Herre är barmhärtig och kärleksfull!"

----------------------------------------------------

2016-02-08
Vem är troende?

Shahih Al-Bukhari
[1:2:12] Anas återgav: Profeten sade: ”Ingen av er har tro (Imaan) förrän han önskar för sin (Muslimske) broder det som han önskar för sig själv.” 

------------------------------------------------------

2016-02-08
Förstå rätt 2:190-193

[2:190] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare

[2:191] Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. 

[2:192] Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. 

[2:193] Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]. 


--------------------------------------------------------

2016-04-26
Sharia och hudud

Tar wikipedia till hjälp...det är det lättaste sättet att förklara klart och tydligt vad sharia är.

Hudud

Hudud (arabiska حدود) betyder begränsning och betecknar Guds begränsning för människan. Hudud är fem olika typer av brott som det finns föreskrivna straff för. Det behövs alltså inget beslut eller övervägande om vilket straff brottet ska ha eftersom dessa redan är skrivna i den koraniska Uppenbarelsen och Gud redan har bestämt straffet.

Även om dessa delar inte står i Koranen idag menar andra källor att det har stått och att de är baserade på Aishas (Muhammeds hustru) uttalanden och hadither.

1.) Äktenskapsbrott/sexuellt umgänge utanför äktenskap, zina, bestraffas med stening till döds om man är gift. Till detta kommer 100 piskrapp för ogifta, fria muslimer och 50 piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta. (Enligt Koranen 24:2 är straffet för äktenskapsbrott offentligt spöstraff med 100 piskrapp för såväl kvinnor som för män.)

2.) Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen).

3.) Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld).

4.) Falsk anklagelse för äktenskapsbrott eller sexuellt umgänge utanför äktenskap bestraffas med 80 piskrapp för fria män och 40 för slavar.

5.) Berusning bestraffas med 80 piskrapp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudud

Sharia

Sharia eller sharīʾa (arabiska: شريعة Šarīʿah) betyder ursprungligen "vägen till vattenkällan" eller "lagen av Gud" och är ett begrepp inom islam som avser texter i religiösa urkunder som ligger till grund för islamisk rätt.

Sharia är en idé om en gudomlig rätt, och dess tolkning fiqh utgör konkreta lagar och normer. Dessa stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism), och lägger stor vikt vid en idé om andlig renhet genom kroppslig renhet. Sharia liknar på så sätt i mångt och mycket talmud, den judiska lagen (se halacha), men har även vissa likheter med tankarna bakom kristen puritanism[1].

Reglerna omfattar:

plikter inför Gud ibadat, som behandlar personliga frågor som till exempel klädsel, hygien, kost, bönen och gudstjänstlivet.
transaktioner mellan människor muamalat, som rör samhälleliga föreskrifter om kriminalitet, politik, ägande och giftermål, samt regler för hur icke-muslimer ska behandlas i muslimska områden, vid krig och konflikter.
Införandet av sharia är ett mål för islamistiska rörelser i många samhällen, med argument som att plikter att utöva religion och de stränga straffen förväntas minska kriminalitet, korruption och regimers förtryck, och ge ett rättvist samhällssystem såsom rättvisebegreppet definieras inom Islam. En tydlig majoritet av muslimer i muslimskt dominerade länder är positivt inställda till sharia, men inställningen till hur sharia ska tolkas varierar.[2] Försök att införa sharia i olika länder har emellertid åtföljts av konflikter med befolkningsgrupper som utövar andra religioner såväl som med sekulära och liberala muslimer, och har förorsakat krig såsom det andra sudanesiska inbördeskriget 1983-2005.

Tillämpning av sharia är mycket olika i olika kulturer, och debatt pågår om hur sharia ska tillämpas i västerländska samhällen. I Storbritannien använder den muslimska skiljedomstolen (Muslim Arbitration Tribunal) sedan 1966 sharia för att lösa civilrättsliga tvister i familjerätt och ägandefrågor. I länder som Iran, Pakistan och Saudiarabien är sharia officiell lag, medan den i många länder som Egypten utgör en källa för lagstiftningen. I vissa länder gäller sharia inte dem som utövar en annan tro, och i vissa länder har tolkningen påverkats av kolonialmakternas gamla rättssystem eller av regionala traditioner såsom acceptans för hedersmord.[2]

Sekulära muslimer och icke-muslimer har framfört kritik mot föreskrifter och tolkningar som skiljer sig mycket från moderna sekulära etiska normer om mänskliga rättigheter. Det gäller bestraffningen av homosexualitet, otrohet, konvertering från islam och behandlingen av icke-muslimer. Hududstraffen (kroppsstraff) uppmärksammas ofta men även qisas ("blodshämnd" som föreskrivs i Koranen). Hudud betyder ungefär begränsning och syftar på fem olika typer av brott som man menar att det redan finns bestämda straffsatser för och som går att finna i uppenbarelsen: (1) äktenskapsbrott/sexuella relationer utanför äktenskapet, (2) stöld, (3) rån, (4) falsk anklagelse för äktenskapsbrott, (5) berusning. Offentliga kroppsstraff som t.ex. halshuggning, stening, stympning och spöstraff, istället för frihetsstraff genom fängelse, uppfattas som obarmhärtigt av icke-muslimer och sekulära muslimer, och har också ett varierande stöd bland den muslimska befolkningen i olika länder.[2] Fängelsestraff syftar liksom kroppsstraff till en avskräckningseffekt och inkapacitering från brottsutövning, men dessutom till rehabilitering av fången till laglydig yrkesutövning. Sharias rättvisebegrepp skiljer sig avsevärt från sekulär lag, exempelvis i synen på könsroller, och i vissa länder som praktiserar sharia, exempelvis Saudiarabien, behandlas inte muslimska gästarbetare likvärdigt med landets medborgare. Även om Islams införande på 600-talet i allmänhet avsevärt förbättrade kvinnans svaga ställning i flertalet arabiska stamkulturer, så kritiseras sharia idag för att konservera patriarkala strukturer och leda till diskriminering och förtryck av kvinnor, eftersom döttrar ärver hälften så mycket som söner och kvinnors rörelsefrihet och möjligheter att utbilda sig är begränsad i länder som praktiserar sharia. Religiösa ledare har utfärdat fatwor som uppmanat till mord på islamkritiker, varför sharia kritiseras för att leda till förtryck av oliktänkande och hindrande av åsiktsfrihet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia

-------------------------------------------------------------------------

2016-04-30
Ledaren, makthavaren kallar till beväpnad jihad

19:43 
SAHIH INTERNATIONAL
O my father, indeed there has come to me of knowledge that which has not come to you, so follow me; I will guide you to an even path.
FINNISH
Oi isäni, totisesti minulle on suotu tietoa, jota sinä et ole saanut, sentähden seuraa minua, minä olen johdattava sinut oikealle tielle.
SWEDISH
Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg.

Allah pratar till makthavaren. Sändebudet var på den tiden makthavare. Idag är det ledarna som är makthavare. 
Under Profeten tid, bad man om tillåtelse till jihad av Profeten, för Profeten var ledare då. Nu är alltså alla muslimska makthavare ledare och det är någon av dom som som bestämmer om jihad.

--------------------------------------------------------------------------------

2016-05-02
Syftet med skapelsen av människosläktet

”Han är den Allvetande, den Allvise.” [Koranen 66:2] 

”Gud är allvetande, vis.” [Koranen 33:1]

”Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56] 

”Trodde ni att Vi skapade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras tillbaka till Oss.” [Koranen 23:115] 

”Tror människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]?” [Koranen 75:36]

 ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro.” [Koranen 98:5]

Den som då gör uppror mot sin Herre och inte nedlåter sig att dyrka Honom överger denna visdom som Allāh har skapat tjänaren.

------------------------------------------------------------------------------

2016-05-12
Koranen förbjuder angreppskrig

Går man till islams heliga skrift Koranen, så upptäcker man att den på ett mycket tydligt sätt tar avstånd från angreppskrig, ja sådant är till och med förbjudet. Muslimer får bara kriga som försvar när de själva blir attackerade. Koranen innehåller ett överväldigande stöd för denna tolkning, bland annat genom följande verser:

2:190. Ni får slåss för GUDs sak mot dem som attackerar er, men ni ska inte attackera. GUD älskar inte de som attackerar.

2:191Ni får döda dem som för krig emot er, och ni får driva ut dem eftersom de drivit ut er. Förtryck är värre än mord. Slåss inte emot dem vid den Heliga Moskén, såvida de inte attackerar er där. Om de attackerar er, får ni döda dem. Det är det rättvisa straffet för dessa otroende människor.

2:192Om de avstår är GUD Förlåtare, Barmhärtigast.

2:193Ni får slåss emot dem för att utplåna förtryck, och för att dyrka GUD fritt. Om de avstår ska ni inte angripa; anfall är endast tillåtet mot dem som angriper.

2:194Under de Heliga Månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. Om de attackerar er, får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff. Ni ska iaktta GUD, och var medvetna om att GUD är med de rättfärdiga.

2:195Ni ska spendera för GUDs sak; men kasta er inte självmant in i fördärvet. Ni ska vara barmhärtiga; GUD älskar de barmhärtiga.

Som citaten ovan visar kan det aldrig vara tillåtet att döda oskyldiga civila; man får bara attackera dem som själva anfaller.

-------------------------------------------------------------------

2016-06-06
Varför prövar Allah oss

"Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan,hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap." (Surah al-Baqarah (2), vers 155)

"Före dig har Vi sänt sändebud till folk, som Vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande, för att de skulle
[lära sig] ödmjukhet."
 (Surah al-A'nam (6), vers 42)

frågaimamen : Eller så kan dessa prövningar vara ett sätt för de fromma människorna att renas på. Allahs Profet [saw] har sagt att när en persons synder ökar och ingenting återstår som kan ta bort dem, utsätter Allah då denna person för en sådan sorg [att den] sonar hans synder." (Tafsir Ibn Kathir)

-----------------------------------------------------------------------

2016-08-13
Gud är himlarnas och jordens ljus

»Gud är himlarnas och jordens ljus … som varken tillhör öst eller väst«
(Koranen 24:35)

[24:35] GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt. 

Gud, enligt Islam, är hela Jordens Gud.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2016-10-24
Måste lyda även landets regering

4:59

SAHIH INTERNATIONAL

O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result.

SWEDISH

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.

FINNISH

Te, jotka uskotte, totelkaa Jumalaa ja totelkaa profeettaa ja niitä teidän keskuudessanne, joilla on arvovalta. jos kiistelette jostakin, niin alistakaa se Jumalan ja Hänen lähettiläänsä ratkaistavaksi, jos todellakin uskotte Jumalaan ja Viimeiseen päivään. Tämä on parasta teille ja edullisintakin.

och:

”Lyd er makthavare även om han vore en abessinsk slav vars huvud ser ut som ett russin”. (Sahih al-Bukhari, no. 6723 & Sahih Muslim).


------------------------------------------------------------------

2016-10-24
Kharijism förr och nu

“Just before the end of time, young, idiotic people will rise. They will say words similar to (the good words) of the best people. They will recite the Quran, but it will not go beyond their throats. They will deviate from the religion as fast as an arrow pierces the game. ” [Al-Bukhari & Muslim].

‘Ali förmedlade att Profeten  ﷺ  sade, ”Mot tidens slut kommer en grupp träda fram. Unga till åldern. Dåraktiga till sättet. De använder mänsklighetens finaste ord. Men deras tro når inte längre än struparna. De kommer lämna islam som en pil genomborrar dess mål. Döda dem var du än finner dem. På domedagen kommer den som dödar dem belönas för att ha dödat dem.(Al-Bukhari, Sahih)

Ibn ‘Umar betraktade Kharijiterna som skapelsens avskum. Han sade, ”De tar verser som uppenbarades om de otrogna och använder dem emot de troende.” (Al-Bukhari, Sahih)

----------------------------------------------------------


2016-11-27
Vänlighet

[60:8] Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska.

“Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra. Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” [Koranen 31:18-19]

”Älska för människorna vad du älskar för dig själv och du kommer bli en som underkastar sig Guds vilja (dvs. muslim).” (at-Tirmidhi och Ibn Majah)

..............................................................

2017-03-22
Fruar, leva, statens lag och sharia.

Enligt Svensk lag är månggifte en brottslig handling.
I Koranen uppmanas att respektera och leva i enlighet med lagarna i det land där du bor.
Koranen ger tillstånd för män att ta fyra fruar, men under förutsättning att mannen behandlar alla sina hustrur på samma sätt.
Koranen fastställer också att en man måste försörja sin familj, det vill säga hans fru, sina barn och sig själv.
Koran religiösa lagar, som t ex. är på ettannat sätt än svenskt lagt, gäller inte i Sverige eller i ett annat västligt land, för en muslim enligt Koranen måste alltid följa lagarna i det land där de är bosatta.

------------------------------------------------------------

2017-04-04
Då tidens terrorister

“Just before the end of time, young, idiotic people will rise. They will say words similar to (the good words) of the best people. They will recite the Quran, but it will not go beyond their throats. They will deviate from the religion as fast as an arrow pierces the game. ” [Al-Bukhari & Muslim].

-------------------------------------------------------

2017-05-25
Kärlek

Några verser ur Koranen om kärlek (som man påstår inte finns i Koranen eftersom Koranen inte har något kärleksbudskap):

Koranen 15:88
Se inte [med avund] på de ögonblick av jordisk lycka som Vi skänker några av dessa [förnekare] och sörj inte över deras [otro], men visa hänsyn mot de troende och ge dem din kärleksfulla omtanke; 

Koranen 17:23-24
Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"

Koranen 15:47
Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra. 

Koranen 19:96
DEN NÅDERIKE skall låta [mycken] kärlek komma dem till del, som tror och lever ett rättskaffens liv. 

Koranen 30:21
Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. 

Koranen 59:8-9
Bland dem [som skall få del av bytet är] de fattiga och utvandrarna som tvingats att lämna sina hem och sin egendom och överge ondskans rike för att söka Guds nåd och Hans välbehag och som ger sina bidrag [i kampen] för Guds och Hans Sändebuds sak. De är de som har en sann och uppriktig [tro]. [Till dem hör också] de som var bofasta i staden och antog tron före [utvandrarnas ankomst, och som] med kärlek bemötte alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utan tvärtom gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girighetens [frestelser] - dem skall det gå väl i händer. 

Koranen 2:177
Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud. 

Koranen 2:215
DE FRÅGAR dig vad de bör ge åt andra. Säg: "Det goda ni vill ge skall ni ge till era föräldrar och närmaste anhöriga och till de faderlösa och de behövande och till vandringsmannen. Gud har kännedom om det goda ni gör." 

Koranen 4:36
TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud älskar inte de högmodiga och skrytsamma

--------------------------------------