2018-04-25
För stor vikt vid sitt eget initiativ

Ta det lugnt, hoppet avtar 
om du ofta misslyckas.

{1} Kännetecknet på att man lägger för stor vikt vid sitt eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas.
- sufisk visdom


2018-04-25
Akta dig för dolda begär

Akta dig för dolda begär, 
akta dig för brister i din högre strävan.

{2} Om du söker utblottning trots att Gud påbjudit dig materiellt förvärv beror detta på ett dolt begär hos dig. Om du söker materiellt förvärv trots att Gud påbjudit dig utblottning beror detta på att du brister i din högre strävan.
- sufisk visdom


{3} Människans föregripande strävanden förmår inte bryta igenom de gudomliga rådslutens hägnader.


2018-04-26
Det som skall komma, det kommer

Det som skall komma, det kommer, 
försök inte styra din livskurs.

{4} Gör dig fri från behovet att styra din egen livskurs: ty det någon annan i ditt ställe redan bekymrat sig om skall du inte själv bekymra dig om.
- sufisk visdom


2018-04-27
Inre syn

Öppna dörren till ditt inre syn, 
var ärlig.

{5} Din strävan efter det som är garanterat dig och din försummelse av det som krävs av dig pekar på att din inre syn är förblindad.
- sufisk visdom


2018-04-27
Du får svaret

Du får svaret, 

vänta och se.

{6} Även om bönhörelsen – din intensiva bön till trots – kommer sent, så låt inte detta bli ett skäl till din resignation. Ty Han har garanterat dig ett svar på det Han väljer ut åt dig – inte på det du väljer ut åt dig själv; och vid den tidpunkt Han önskar – inte vid den tidpunkt du önskar.
- sufisk visdom


2018-05-03
Tvivla inte på löftet

Tvivla inte på löftet

{7} Även om uppfyllelsen av det utlovade uteblir – fastän dess frist är förutbestämd – så låt inte detta få dig att tvivla på löftet, på det att det icke må leda till att din inre syn försämras och ditt innerstas ljus utsläcks.
- sufisk visdom


2018-05-03

Lär känna honom, den högste.

Lär känna den högsste, Honom.

{8} Om Han öppnar en väg för dig till att lära känna Honom, bry dig då inte om ifall det du gjort är ringa. Ty Han öppnar den inte för dig utan att Han själv vill få dig att lära känna Honom. Vet du inte att det är Han som erbjuder dig att få lära känna Honom, medan du endast bringar Honom dina gärningar? Det du erbjuder Honom: vad är det värt i förhållande till det Han erbjuder dig?
- sufisk visdom


2018-05-03
Olika gärningar av många slag

Olika gärningar av många slag,
visar den andliga nivån du har.

{9} Gärningarna är av mångahanda slag till följd av mångfalden av de andliga tillståndens inströmningar.
- sufisk visdom


2018-05-03
Stelhet hos gärningar

Stelhet hos gärningar,
men uppriktigheten ses,
stelheten försbǘinner.

{10} Gärningarna är stela gestalter men blir besjälade genom att hjärtehemlighetens rena uppriktighet bor i dem.
- sufisk visdom


2018-05-10
Universums levande plats?

Universums levande plats, 
det är ditt eget hjärta.

”Your own heart is the living place of the Universe’s essence.”
- Farid al-Din Attar2018-05-25
Törstig söker vattnet

Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige.

”Det är inte bara den törstige som söker vattnet, utan vattnet söker också den törstige.”
- Jalal al-Din Rumi


2018-05-25
Sök efter vattnet

Sök efter vattnet,
till slut hittar du.

”Sök, oavsett vilket tillstånd du befinner dig i. O du törstige! Sök efter vatten oavlåtligt. Till sist är tiden inne när du når våren.”
-Jalal al-Din Rumi

-------------------------------------- hit

2020-06-26
Hjärtats längtan efter själens resa

Ibland tröttnar man på det jordiska, 
man liksom anar något annat, 
man anar vivets mening, 
man känner längtan, 
längtan efter själens resa, 
finns det? 
Man måste tro på det, 
då infinner frid i själen.

”Till sist tröttnar man på allt förutom hjärtats längtan efter själens resa.”
- jalal al-Din Rumi


2020-06-26
Att vara sufi innebär...

Att vara sufi innebär att
ha sin tillflykt till Gud, 
och att ha harmoni i livet, 
vara i harmoni med alla människor, 
tjäna andra.

”Att vara en sufi innebär att ständigt ta sin tillflykt till Gud och samtidigt vara i harmoni med människor.”
- Abu Hamid al-Ghazali

”Den mest insiktslöse är den som överger den inre visshet han äger för andras tyckande.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Det som går hand i hand med hoppet är handlingen; annars är det blott en önskan.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Du är fri i förhållande till det du ger upp hoppet om men en slav till följd av det du hyser begär till.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Intet gagnar ditt hjärta så som den ensamhet med vilken du beträder eftertankens sfär.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Kännetecknet på att för stor vikt läggs på eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Whatever you think concerning God—know that he is different from that!”
Ahmad ibn Ata’Allah

Om morgonen grubblar den okunniga människan över vad hon ska göra, medan den intelligenta människan grubblar över vad Gud ska göra med henne.”
Ahmad ibn Ata’Allah

”Hjärtats gudserinran är lik biets läte, varken högt eller störande.”
Ahmad ibn Ata’Allah

Inayat Khan

”Overlook the greatest fault of another, but do not partake of it in the smallest degree.”

”Speaking wisdom is much easier than living it.”

”The present is the reflection of the past, and the future is the re-echo of the present.”

”Words that enlighten are more precious than jewels.”

”The whole world’s treasure is too small a price to pay for a word that kindles the soul.”

”Man looks for wonders; if he only saw how very wonderful is the heart of man!”

Abd Allah ibn ʻAlawī ʻAttas

”Reflection is the lamp of the heart. If it departs, the heart will have no light.”

Ibn ‘Ata’ Allah al-Iskandari

”What has he found who has lost God? And what has he lost who has found God?”

Abu al-Hasan al-Shadhili

”The Sufi views his own experience as tiny bits of dust made visible by a ray of sunlight: neither real nor unreal.”

Abu Sa’id Ibn Abi al-Khayr

”Know that you know nothing and are no one.”

”Take a step away from yourself—and behold—the Path!”

”De sanna helgonen rör sig bland folk, äter och sover hos dem, köper och säljer på marknaden och deltar i samhällslivet, och glömmer inte Gud för ett ögonblick.”

”En sufi är nöjd med allt som Gud gör så att Gud ska vara nöjd med allt han (eller hon) gör.”

Al-Bistami

”The thing we tell of can never be found be seeking, yet only seekers find it.”

Al-Antaki

”Act as if there were no one on earth but you, and no one in Heaven but God.”

”For thirty years I sought God. But when I reassessed the situation, I realized that it was He who sought me.”

Kashani

”The lower self is preoccupied with showing itself in ways that will gain other people’s good opinions.”

Hafiz

”You yourself are your own obstacle—rise above yourself.”

”I caught the joy virus last night when I was out singing beneath the stars.”

”Ta inte ett steg på vägen utan en vägledare. Jag har försökt hundratals gånger och misslyckats.”

Rabi’a

”Do not allow anyone to oppress your soul.”

”Where part of you goes, the rest of you will eventually follow.”