Vad betyder egentligen ordet mångfald?

Enligt Wikipedia är den officiella definitionen av mångfald en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.

Svenska Akademiens Ordbok definierar ordet som ett förhållande som är växlande eller varierande och/eller som en generell beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad

Norstedts Svenska Ordbok definierar begreppet som en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället, en organisation.

På arbetsmarknaden brukar man ofta definiera mångfald genom att koppla de olika diskrimineringsgrunderna till begreppet dvs etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion/trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning

Men egentligen finns ingen enhetlig definition på ordet i Sverige. Det handlar istället om likheter och olikheter. Våra unika identiteter skapas av vilket kön vi har, vår ålder, etnisk och kulturell bakgrund, klass, vår sexuella läggning, vår funktionalitet, vår könsidentitet och vårt könsuttryck, vilken utbildning vi har, familjeförhållanden, våra värderingar, intressen, och erfarenheter.*

tng -

-----------

Mångfald, (samhälle)
wikipedia -

----------

Synonymer till mångfald

mängd, stor mängd, myckenhet, stort antal; pluralism

motsatsord

enhet, homogenitet

synonymer -