2016-07-18
Några aplock om Islam från imamen Virk
Källa: Artiklar och intervjuer i svensk media

islams grundareMuhammad beskrev en muslim som någon "vars handoch tunga andra går säkra ifrån". Vidare utfärdade hanår 628 ett fribrev till de kristna av S:t Katarinas klostervid berget Sinai, där det stod följande: "Deras kyrkor bör respekteras; de bör varken hindras från att reparera dem eller från helgden av sitt förbund. Ingen bland muslimerna bör ohörsamma detta förbund till denYttersta Dagen" [Patologia Orientalusv 13 s 600]. Vi muslimer uppmanas av vår skrift Qur'anen att vid behov även strida för att upprätthålla friheten att dyrkai kyrkor, kloster och tempel [22:40]. Vidare står det att dödandet av en enda person är likgiltigt med dödandetav hela mänskligheten [5:32].

Koranen lär att det inte finnsnågot tvång i religionen (surah 2 vers 256), att stridenbart är tillåtet i självförsvar och att överträdelser motcivilbefolkningen är förbjuden (2:190). Det står till ochmed att ett sådant krig syftar till att skydda andrareligiösa minoriteter, då även kyrkor, kloster och tempelska beskyddas (22:40). Då två parter hamnar iopposition mot varandra, så förmanar Koranen attdetta inte får leda till att den ena agerar orättvist motden andra (5:8). Det står även att när två parter blir oense med varandra, så är det den tredje partensuppgift att försona och stifta fred mellan dem (49:9).

Koranen lär att det inte finns något tvång i religionen (surah 2, vers 256),  att strid enbart är tillåtet isjälvförsvar och att överträdelser mot civilbefolkningenär förbjuden (2:190)

Kritik mot islam är inte heller något som bör uppröramuslimer. Koranen själv uppmanar sina kritiker attframföra bevis för den kritik som de riktar mot islam (21:24). I själva verket är denna kritik gynnsam då denger tillfälle för muslimer att begrunda och ökakännedomen om vissa aspekter av deras tro. Ettsamhälle som inte tillåter kritik kan aldrig utvecklas. Dessutom avråder Koranen från att man blint åtföljerden (25:73). Visserligen tror vi muslimer att Koranen ären fulländad skrift, men vi kan aldrig få en fulländadförståelse utav den om vi har bristande insikt i dessläror.

Att avsäga säg sin tro är heller inget brott enligtKoranen. Man kommer ingenstans däri att finna envers som antyder om detta. Däremot förkunnar denom en allmängällande tillåtelse att den som önskar måtro, och att den som önskar kan förneka den (18:29)

Problemet i dag är att en inflytelserik minoritet blandmuslimerna förespråkar en radikal bild av islam som är oförenlig med modern demokrati. Olyckligtvis är de täven denna bild som får mest plats i mediasbeskrivning av islam.

"Tillåtelse (tillsjälvförsvar) har givits till dem som man förklarat krigemot" (22:39). Vidare står det att syftet förmuslimernas krig i självförsvar även ska vara attupprätta religionsfriheten för dem som dyrkar i kyrkor,kloster och synagogor (22:45)
Senare tillkomna verser är underställda denna princip,och tjänade till att uppmuntra muslimer till att strävaför islams överlevnad.

Det står i Koranenatt meningsmotståndare är välkomna att framförasina argument och invändningar (27:64). Detkonstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden (2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska varaförtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regeragenom samråd med befolkningen (42:38). Utövare avandra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utanmuslimer förväntas även beskydda kloster, tempel,synagogor och kyrkor (22:45). Dessa utvaldaföreskrifter kan anses vara föregångare till denmoderna demokrati som vi har idag. Det var dessaegenskaper som fick utomstående att en gång i tidenberömma islams profet för hans bidrag tillmänskligheten.

I Koranen står det tydligt att ledarna av ettland ska utses med folkets samtycke (4:58), och attmakten ska tillämpas i samråd med befolkningen (42:38). Denna grundläggande princip är frånvarande istora delar av Mellanöstern.

På ett ställe står det tydligt att muslimer var mycketovilligt inställda till att kriga (2:216), men attomständigheterna krävde att de gjorde det. På mångaandra ställen uppmuntras det istället att muslimer skasamarbeta med Bokens folk (3:64, 60:8 etc).

KORANEN AVRÅDER muslimer från homosexualitet genom att återberätta historien om Sodom ochGomorra (27:54). Men ingenstans har muslimeruppmanats till att förfölja, diskriminera eller avrättahomosexuella. 

I Koranen står det tydligt att kvinnor bör visas oerhördrespekt (4:19), vilket är en grundsyn.

Allah hindrar er inte från dem som inte stridit mot er ireligionens namn, och som inte förvisat er från erahem, att ni behandlar dem med godhet och rättvisa.Allah älskar förvisso de rättvisa. (60:8)

 profetenMuhammads liv och förebild har övertygat oss om atthan med sin lära etablerade de mänskliga rättigheternaunder en högst orolig tid. I religionens namn förbjödhan terror (2:191) och tvång (2:256), och förespråkade alla människors lika värde.

"SÄG: VI TROR på Allah (Gud) och på det somuppenbarats till oss, och det som uppenbarades tillAbraham, Ismael, Isak, Jakob och till hans barn; och pådet som gavs till Moses och Jesus; och på det somgivits till profeterna från deras Herre. Vi gör ingenåtskillnad mellan dem, och för Honom (Gud)underkastar vi oss. " (2:136) "Säg: O Bokens folk! Komtill ett ord som är likvärdigt mellan oss - att vi inte skadyrka någon vid sidan av Allah (Gud), och att vi inte skatillskriva någon like för Honom... " (3:64) Hela Koranenär full av referenser där en gemensam Gudförespråkas för de tre religionerna.

Det står i Koranenatt meningsmotståndare är välkomna att framförasina argument och invändningar (27:64). Detkonstateras att inget tvång får råda i religiösa ärenden(2:256). Koranen säger att ett lands regenter ska varaförtroendevalda (4:59) och att de sedan ska regeragenom samråd med befolkningen (42:38). Utövare avandra religioner ges inte enbart religionsfrihet, utanmuslimer förväntas även beskydda kloster, tempel, synagogor och kyrkor (22:45).

Vi muslimer har djup respekt för Jesus (frid vare medhonom). Koranen förklarar honom vara messias och"ett sändebud till Israels folk" (3:49). Detta betydersjälvfallet inte att den bild av Jesus som förmedlas idet Nya testamentet är generellt accepterad av islam.

... en koppling mellanarkaiskt barbari, islam och IS/Daesh. Men om mankänner till kontexten av de koranverser som citeras (33:26-27) så kan man enkelt inse att de i själva verketinte alls handlar om plundring, mord och slaveri.Kortfattat beskriver de ett händelseförlopp därMedinas judar (stammen Banu Quraizah), som ingåttett avtal med muslimerna, bistod fienden att angripastaden. Den muslimska reaktionen var högst enstraffåtgärd. Hursomhelst, läser man denna skildring ihistorien så finner man spår av att profetenMuhammad (frid vare med honom) önskade förlåtadem, men att omständigheterna inte tillät det.

När det gäller lemlästning av tjuvar, så gäller straffetinbitna tjuvar (ordet i bestämd form substantiv). Detpåpekas att det är ett hårt och avskräckande (nakal)straff från Gud. I nästa vers står det att dörren till ångerär öppen, villkorat med att man även gör bättring iframtiden och avstår från förseelsen. Enligt Koranen ärförlåtelse nämligen mer att föredra såvida detta ledertill bättring (42:42).

När det gäller straff för otukt (24:2), är jag övertygadom att detta inte är ett straff för förseelsen i sig. Ipåföljande vers står det nämligen att det krävs fyraögonvittnen till händelsen för eventuellt straff. Detbetyder att förseelsen skett offentligt och utan känslaav skam. Det är alltså straff för att man på detta visönskat sprida omoral i samhället, något som fördöms även på ett annat ställe i kapitlet (24:19). Sker dessahandlingar i det fördolda är de lika förkastliga enligtislam, men de föranleder inte straff.

Korsfästelsen av osedliga (5:33) föregås av en verssom konstaterar att dödandet av en oskyldig människaär ett mord på hela mänskligheten. Vidare förklarasstraffet att stifta ofrid i landet vara dödsstraff,korsfästning eller lemlästning, ett synnerligen hårtstraff. Det har en tydlig kontext av krig och väpnadkonflikt, där fiendens straff oftast är döden, vare sigdet sker genom arkebusering eller annat. De tremetoderna i versen var historiskt sett tillämpade underden tiden.

Hustruaga är inte en rätt som den muslimske mannenhar. Islam förespråkar oerhörd respekt för kvinnor (se 4:19, 4:32)