Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. 
Romarbrevet 8:38-39  
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Guds kärlek är uppoffrande. 
Johannesbrevet 3:16  
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Guds kärlek är evig. 
Psalm136:1  
Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Hur beskrivs Guds kärlek? 
1 Korinthierbrevet 13:4-7  
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Vi uppmanas att älska varandra. 
1 Johannesevangeliet 2:9-10 
Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

Vi skall inte bara älska våra vänner. 
Matteusevangeliet 5:43-44   
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

Kärleken är grunden för hela Guds lag. 
Matteusevangeliet 22:36-40 
”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Gud håller sina löften. 
2 Korinthierbrevet 1:19-20   
Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.

Ändrar sig Gud efter det att hans läppar talat? 
Psalm 89:35  
 jag skall inte kränka mitt förbund och inte ändra det jag har sagt.

Guds löften sviker aldrig. 
Josua 23:14   
Själv går jag nu den väg allt levande måste vandra. Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt har gått i uppfyllelse, ingenting har uteblivit.

Gud har lovat oss evigt liv. 
1 Johannesbrevet 2:25   
Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

Kan Gud göra det som verkar omöjligt? 
Lukasevangeliet 18:27   
Han svarade: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”

Gud har lovat oss ett nytt hjärta och en ny ande. 
Hesekiel 36:26   
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.

Gud har lovat att förlåta oss våra synder. 
1 Johannesbrevet 1:9   
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Han har lovat oss andens frukter. 
Galaterbrevet 5:22-23   
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

Gud gör oss fria från fruktan. 
Psalm 34:5   
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan.

Gud har själv lovat att rädda oss. 
Jesaja 49:25   
Så säger Herren: ... Jag skall strida mot den som strider mot dig, jag skall rädda dina barn.

Gud har lovat att ge oss den helige Ande. 
Lukasevangeliet 11:13   
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”

--------------

Kristus har lovat att ge oss allt vad vi behöver. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:19   Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Gud undanhåller inget gott. Bibeln säger i Psalm 84:12   Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära, dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott.

Han har lovat att ge visdom. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5   Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Gud lovar trygghet. Bibeln säger i Jesaja 26:3-4   Den som är ståndaktig skänker du trygghet, på dig förtröstar han. Förtrösta alltid på Herren, ty Herren är en evig klippa.

Gud lovar att vi skall inte frestas över vår förmåga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:13   Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Gud lovar oss hälsa och tillfrisknande. Bibeln säger i Jeremia 30:17   Jag skall skänka dig läkedom och hela dina sår, säger Herren, ...

Herren lovar sitt beskydd. Bibeln säger i Psalm 91:11   Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.

Bibeln lovar att de döda skall uppstå igen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 5:28-29   Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.

Jesus har lovat att komma tillbaka. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:2-3   I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Gud har lovat att göra slut på död, sorg och plåga. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:4   och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen 

Det nya förbundet är lösningen på människans uppror. Vad menar Bibeln när den talar om ett nytt förbund mellan oss och Gud? Bibeln säger i Jeremia 31:33   Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

Det nya förbundet kommer genom Jesu Kristi död. Bibeln säger i Lukasevangeliet 22:20   Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er.

Det nya förbundet innebär att vi kan gå direkt till Gud genom Kristus. Bibeln säger i Hebreerbrevet 7:22  Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för.

Det finns förlåtelse för synd bara genom Jesus Kristus. Bibeln säger i Hebreerbrevet 9:14-15   hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.

Vad lovade folket göra under det gamla förbundet? Bibeln säger i 2 Moseboken 24:3   När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.”