Lånat från: flashback

(mycket bra skrivet)

Idag ser vi många grupper som begår terror i Islams namn, dödar oskyldiga muslimer så väl som oskyldiga icke-muslimer. Man kan undra om det finns någon varning från Islams urkunder mot dessa? Ja självklart, här är en utförligt artikel med historia, hadith m.m om Khawraji. Jag börjar med historien först och sedan jämför vi de med nutida grupper, och för diskussionen vidare om detta...

Denna definition av Al-Khawarij, som tas från islamisk terminologi, har blivit ett varumärke för de tolv tusen muslimer som gjorde uppror mot kalifen Ali bin Abi Talib, må Allah vara nöjd med honom, och detta inkluderar alla grupper som följde deras sätt att att praktisera religionen.
Dessa grupper har sedan dess känd som "al-Khawarij" även om de bar olika namn.

Bland dessa grupper är: Al-Muh'akkimah, Ash-Sharat, Al-"Haroriyyah, An-Nawa-SIB, och Al-Mariqhah.

Al-Khawarij är de människor som Muhammed (fvmh) nämnde när han sa,

“Just before the end of time, young, idiotic people will rise. They will say words similar to (the good words) of the best people. They will recite the Quran, but it will not go beyond their throats. They will deviate from the religion as fast as an arrow pierces the game. ” [Al-Bukhari & 
Muslim]. 

Strax efter att de dök upp som en särskild grupp, delades al-Khawarij in i sju grupper, bland dem al-Muh'akkimah som kämpade mot kalifan Ali bin Abi Talib.
Al-Khawarij anklagade Ali för kufr och meddelade sitt hat mot honom. De lämnade till Haroraa "och valde två män som deras ledare, en för att leda dem i bön och den andra för att leda sina styrkor i strid. När Ali insåg faran med dessa människor, sände han Abdullah Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, att diskutera med dem och avslöja deras felaktiga sätt. Ibn Abbas argumenterade med dem och motbevisade argument som stöder de positioner de tog. Många av dem övergav lägret Al-'Haroriyyah och återvände till kalifen Ali bin Abi Talib läger.

Dock vägrade deras ledare och de som stannade kvar med dem att överge sina uppror mot den rättfärdige kalifen, Ali. De meddelade att deras kampanj av krig mot sina fiender kommer att fortsätta. Ali bin Abi Talib beslutade då att möta dem själv.

Han uppmanade dem att åter ansluta sig till skaran av kalifen och överge sin avvikande sätt. Han motbevisade också deras argument och tillintetgjort deras missriktade sätt att förstå religionen.

Däremot fortsatte de i sin trots mot kalifen och slog läger med deras styrkor i området An-Nahrawan.

På väg till An-Nahrawan, mötte Al-Khawarij Abdullah - son till Khabbab bin Al-Aratt, en ädel följeslagare till profeten (fvmh) och grep honom. De frågade honom: "Vem är du?" Han svarade: "Jag är Abdullah bin Khabbab, följeslagare till Muhammed (fvmh)." De sa, "berätta för oss en Hadith du hörde från din far som relaterade det till profeten (Fvmh) " Han sa, "Jag hörde min far säga: ‘The Messenger of Allah, Salla Allahu Alayhi Wasallam, said, ‘There will be a Fitnah (calamity and division) in which those who sit idle are better than those who walk, and those who walk are better than those who rush. Therefore, whoever has no choice but to kill or be killed, let him be killed and let him not be the killer.’” 

Sedan tog de Abdullah bin Khabbab närmare floden, och en av dem, Musmi bin Qhadali, skärde halsen av honom. Sedan gick de in i hans hus och dödade hans barn och även hans fru, som var gravid, och skärde upp hennes mage.

När Ali bin Talib hörde vad Al-Khawarij hade gjort mot Abdullah bin Khabbab och hans familj, ledde han en expedition av fyra tusen soldater för att arrestera de som begick detta illdåd. När han nådde området, bad han dem att leverera dem som dödade Abdullah. De sa till Alis sändebud, "Vi har alla dödat honom. Och dessutom, om vi fångar dig (Ali alltså) kommer vi att döda dig också. Då hade kalifan Ali bin talib inget annat val än att möta de på slagfältet.

Strax därefter inleddes kampen mellan Ali och Al-Khawarij, och Alis armé besegrade och dödade dem alla utom nio personer.
Efter striden slutade, bad Ali sina soldater för att söka efter Ath-Thadiyyah, som fanns bland de döda. Ali sa då, "Allah och Hans sändebud har sagt sanningen," för innan han gick bort, hade Profeten Salla Allahu aleihi Wasallam sagt till Ali att han skulle söka efter Ath-Thadiyyah bland de döda när han möter dessa rebeller.
Denna sekt Al-Khawarij, även känd som Al-Mu'hakkimah anser Uthman, Ali, "Aaishah, Tal'hah och Az-Zubair som kuffar dvs icke-muslimer. De ålägger också avlägsnas eller mord på den muslimska härskare som inte håller med deras sätt att förstå religionen.

Dessutom accepterar de den muslimska Ummah (folket) som ledarlösa, de låter blodet av kvinnor och barn utgjuta av sin motståndare, anser att de muslimer som hamnar i stora synder som icke-muslimer och förbjuder giftemål från kvinnor av dem som inte följer dem, eftersom de anser att de är icke-muslimer också.

Även bland de sub-sekter av Al-Khawarij är Al-Bayhasiyyah. De är anhängare av Abu Bayhas, Al-Haytham bin Jabir. De hävdar att kunskap endast är att veta Allah och vad Allahs budbärare var Salla Allahu alayhi Wasallam, skickas med. De anser att den som faller i en handling och inte vet om det tillåtet eller förbjudet som Kafir (icke-muslim), eftersom han saknar "kunskap".

Andra sub-sekter av Khawraji dök upp strax därefter som ansåg det var tillåtet att döda muslimer som inte höll med de.

De föreställningar av Al-Khawarij har alltid varit och fortfarande utgör allvarlig fara för islam och muslimer.

Andra hadither som berör detta ämnet är:

Muhammed (fvmh) sa: Indeed what I fear most for you is that a man reads the Qur’an until magnificence is seen upon him and he is a support for Islam and it is withdrawn from him and he throws it behind his back and strives against his neighbor with the sword and he accusing him of shirk. I said O’ Prophet of Allah, which one is more worthy of (the accusation of) shirk, the accuser or the accused? He said: The accuser . [Collected by Imam Al-Bukhari in his Taarikh and Abu Ya’ala and Ibn Hibban and Al-Bazaar. See Sahih Al-Albani 3201] 

“Whoever rebels against my Ummah and fights the righteous and unrighteous of them, does not avoid its believers and does not fulfill his obligation to whom he has a contract, then they are not from me and I am not from them . [Muslim 1848] 

Som vi ser finns det många likheter mellan Khawraji och dagens terror i ''Islams namn'' som dödar muslimer i de flesta fallen men såväl som icke-muslimer. Diskussionsunderlaget blir Khawraji och likheter med nutidens fega terror-grupper som går efter sina begär och som inte har någon plats i Islam som hadithen ovanför nämnde,

“Whoever rebels against my Ummah and fights the righteous and unrighteous of them, does not avoid its believers and does not fulfill his obligation to whom he has a contract, then they are not from me and I am not from them . [Muslim 1848]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fler hadith som berör ämnet;

"There will come upon the people years of deceit in which the liar will be believed, the truthful disbelieved, the treacherous will be trusted and the trustworthy held to be treacherous, and the despicable (ar-Ruwaybidah) will speak out." It was said: "Who are the despicable (ar-Ruwaybidah)?" He said: "The lowly, ignoble man who speaks out about public affairs."
Reported by Ahmad, No. 7899, No. 8440; Ibn Majah, No. 4036; it is hasan. 

The Prophet (saaw) said: “Allah does not remove the ‘ilm after it was given to you, rather the ‘ilm would be removed with the death of the ‘Ulema. Then some people, who are ignorant, will start giving their Ra’ee based on their desires and they are misled and will lead the Ummah astray” (Bukhari & Ahmad) 

Khawarij brukade kalla sig de sanna muslimerna, mujahedin, de bad mer än andra muslimer, spenderade mer tid på att läsa Koranen än andra muslimer, dock tog de till sig en liten del av rättslärda och vände ryggen åt allt annat som inte passade deras ideologi, från hadith/koranen och anklagade sina ledare för att ha övergivit Islams läror, kallade dem icke troende, och sedan dödade oskyldiga muslimer, precis som dagens terror-grupper.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Allaah’s Messenger (SAAWS) said, "He who sees from his ruler something he dislikes, let him be patient with him, for he who splits away from the Jamaa’ah by a handspan and then dies, dies a death of Jaahiliyyah"

"Soon the nations will call one another against you, just as people call one another to eat from a platter of food." A man asked: "Will this be because we will be few in number, O Messenger of Allaah?" He (saws) replied: "No, you will be large in number, but you will be Ghuthaa'a like the froth scum on the surface of a body of water, and Allaah will remove from the 
hearts of your enemies their fear of you and shall place in your hearts Wahn." Those present asked: "What is Wahn, O Messenger of Allaah?" He replied: "The love for this worldly life, and hatred of death." [Saheeh hadeeth due to a multitude of routes of narration in the Sunan of Aboo Daawood (4297)] 

"Allaah compressed for me the whole of the earth allowing me to see its east and its 
west. My ummah shall surely spread throughout the world. I have been given the two treasures, the red and white (gold and silver, the treasures of the Persians and Romans). 

I asked my Rabb not to destroy my Ummah with drought. I also asked that He not send an enemy against them from other than their own selves, nor one that will take away their unity and strength. My Rabb said: 'O Muhammad! When I decree an order it cannot be rejected. I have granted you your request on behalf of your Ummah, that they not be in a state of drought. I will not send upon them an enemy from outside them who will take away their unity and strength - even if all the nations came against them. This state (of security) will remain - until they (themselves) begin to destroy one another, and to curse one another.'" [Saheeh Muslim: 2889]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Khawaarij sekten blev senare influerad av skolastisk teologi och dess principer blev mycket nära de av Jahmite och Mu'tazilite som är sekter också. Andra kännedom på deras principer som går emot Islams lära är:

- De tillskriver kufr på 'Ali,' Uthman och andra Sahaabah.

- Rätten att göra uppror och bekämpa muslimska härskare som kan synda/begår fel. (Det är inte tillåtet att göra detta enligt hadither)

- Skapar uppror och kamp mot olydiga muslimer (styrande och / eller styrde) och gör det tillåtet att splittra från ummhan.

- De tror att Koranen är skapad. 

- De förvränger innebörden av Allahs Attribut genom att tillgripa figurativ tolkning.

- Liksom Shiite-sekten (twelver Shee’ites) och andra avvikande sekter, förnekar de att de troende kommer att se Allâh på Domedagen. Detta motsäger det som hävdas i Koranen och autentiska Sunnah.

- tillskriver ''kufr'' på muslimer som begår stora synder.

- Majoriteten av Khawaarij förnekar straffet i graven som Gud utsätter de som förtjänar det.

- De talar illa om de lärda

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Det jag tänkte på var att de har missat ett av de största punkterna i Islams lära nämligen:

Koranen[49:9]Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska. 

[49:10]De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud - kanske skall ni erfara barmhärtighet. 

[49:11]TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor - det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt. 

[49:12]Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Gud! I Sin barmhärtighet går Gud den ångerfulle till mötes! 

[49:13]Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. 


De här verserna är väldigt klara och har en väldig vacker budskap, som jag tycker att även icke-muslimer skall ta till sig.

Do you know what is backbiting? They (the Companions) said: Allah and His Apostle (peace be upon him) know best. Thereupon he (the Prophet) said: Backbiting implies your talking about your brother in a manner which he does not like. It was said to him: What is your opinion about this that if I actually find (that weakness) in my brother which I made a mention of? He said: If (that weakness) is actually found (in him) what you assert, you in fact backbited him, and if that is not in him it is a slander. (Reported by Muslim)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Allah does not punish the individuals for the sins of the community until they see the evil spreading among themselves, and while they have the power to stop it, do not do so." (Ahmad)

Och du kan inte mena allvar med att upplopp gynnar Ummah? Det gynnar endast fienden som attackerar muslimska länder så fort de ser en svaghet hos oss, upplopp leder till att många oskyldiga dör, landet blir ännu mer förstörd och det kan vi se runt om i världen nu. Kan du visa Koranverserna som nämner att det inte är fel att bekämpa muslimska härskare?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Koranen ber alla muslimer att vara som bröder, att inte splittras och ta order från rättslärda som de här grupperna tar avstånd ifrån och accepterar inte mycket av Koranen/Haditherna, då de endast tar till en del men går emot dubbelt så mycket.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Men nu har Muhammed (fvmh) varnat oss för att splittras i grupper och om händer,

‘The Messenger of Allah, Salla Allahu Alayhi Wasallam, said, ‘There will be a Fitnah (calamity and division) in which those who sit idle are better than those who walk, and those who walk are better than those who rush. Therefore, whoever has no choice but to kill or be killed, let him be killed and let him not be the killer.’” 

De här grupperna förnekar mycket i Koranen (Läs inläggen igen)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De har en intressant bakgrund och araberna efter Muhammed (fvmh) tid var väldigt framgångs rika, inte konstigt att många ville ta över makten. Tycker du att det är konstigt? Dessutom om vi kollar tillbaka på hadith hade Muhammed (fvmh) varnat för detta, 

Abdullaah bin 'Amr bin al-'Aas (raa) narrated that the Prophet (saws) said: "If you conquer Persia and Rome, what type of people will you be?" 'Abdur-Rahmaan bin 'Awf replied: "We will say as Allaah has ordered us." He (saws) replied: "Or other than that. You will compete against one another, then you will envy one another, then you will plot against one another, and then you will hate one another. Following this you will go to the impoverished Muhaajireen and cause them to oppose one another." [Saheeh Muslim: 2962] 

The Prophet (saaw) said: “Allah does not remove the ‘ilm after it was given to you, rather the ‘ilm would be removed with the death of the ‘Ulema. Then some people, who are ignorant, will start giving their Ra’ee based on their desires and they are misled and will lead the Ummah astray” (Bukhari & Ahmad) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Visst gör den det, men en kamp som handlar om krig får man inte ta i egna händer, utan med ledarens befallning, och ett upplopp i landet leder endast till mer elände för folket, ledaren är en spegelbild av folket. Imaam Ibnul Qayyim fick denna frågan om upplopp och vad han anser om detta och han sa,

if the ruled are upright, then their rulers will be upright

if the ruled incline away from uprightness, then their rulers will do the same to them

if the ruled transgress and oppress, then their rulers will do the same to them

if there appears deception and plotting from the ruled, then it will be the same from their rulers

if the ruled take away the rights of the people and become miser as to the rights of others, then their rulers will do the same to them and deprive them of their rights

if the ruled take away from the oppressed /weak among them that which they deserve not to take in their transactions with them, then their rulers will do that towards the ruled's wealth and take what they deserve not, and impose on the ruled taxes and assignments

and whenever the ruled take from the oppressed and weak unjustly, then their rulers will do the same to them and take it by force

so the actions of the ruled appear in the actions of the rulers and it is not in the Divine Wisdom that Allaah (I) assigns authority over the wicked and evils ones, EXCEPT to the ones who are of their own kind

Since the first generation was of the best generation and of the most righteous, ... so were their leaders righteous

Vanliga muslimer som inte har någon kunskap ska inte ge egen fatwa utifrån sina begär, utan kolla vad rättslärda säger om saker och ting, dessutom skaffar djupare kunskap innan man uttalar sig.

Koranen: [5:8]TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vilka rättslärda pratar du om nu? Ahlul-sunnah är emot ofredliga upplopp vilket det oftast blir...där stöld/mord och andra brott ökas i samband med oroligheterna i landet. För övrigt tror jag inte att du har förstått begreppet på Khawraji. Upplopp i teorin är inte dåligt, men när det blir verkligt vad händer då? tusentals dödas, kriminella ser chansen att göra allt de begär, landet förstörs, landet går 10 år tillbaka i tiden med tanke på allt som har förstörts, värre ledare träder fram då ledaren är en spegelbild på folket, innan vi predikar om att störta ledaren låt oss förändra oss själva.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Härskarna ses som orsaken för allt ont när det i själva verket är de bara symptomen. Den verkliga sjukdomen är inom de styrda. Därför bör alla folket i de länderna fokusera på sig själva.
Härskarnas gärningar speglas i folkets. När människor är inte redo och är borta från Guds väg, vem skulle du förvänta dig att de förtjänar som härskare? Visst, jag håller med att ledarna inte är finaste modellen för folket, men jag tänker på denna versen från Muhammed (fvmh)

"The Prophet said: 'If my Ummah bears fifteen traits, tribulation will befall it.' Someone asked, 'What are they, O Messenger of Allah?' He said, 'When any gain is shared out only among the rich, with no benefit to the poor; when a trust becomes a means of making a profit; when paying Zakat becomes a burden; when a man obeys his wife and disobeys his mother; and treats his friend kindly whilst shunning his father; when voices are raised in the mosques; when the leader of a people is the worst of them; when people treat a man with respect because they fear some evil he may do; when much wine is drunk; when men wear silk; when female singers and musical instruments become popular; when the last ones of this Ummah curse the first ones - " [at-Tirmidhi] 

Jag har hört flertals fatwa om demonstrationerna i syrien och de är lite olika, ett tag sedan jag läste de, vill du refresha mig? För övrigt är jag emot regimen där, men samtidigt går det inte att bortse från alla som har fått sätta livet på detta.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Koranen[42:30] Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

synda & vara kafr är inte samma sak.

''Däremot är det inte tillåtet att göra uppror mot en otrogen makthavare om upprorsmakarna saknar kapacitet till det. Deras uppror mot honom får honom att ge sig på de andra muslimerna. Landet kommer att bli till ett väldigt slakteri. Ingen förnuftig människa säger att det är tillåtet. ''

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

fatwa

Angående demonstrationer eller uppror mot legitimerade ledare, råder det inga tvivel om att jag och de lärda över lag säger att de inte är tillåtna. Det är inte tillåtet för någon att göra uppror mot en makthavare vars maktinnehav är korrekt enligt Sharî´ah. Det är inte tillåtet om han så skulle ha fel så länge han inte visar en uppenbar otro. Otron skall som sagt vara klar och tydlig och inte oklar. Det betyder att han skall offentliggöra sin otro.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 att ''som vi bäddar får vi ligga''. Självklart är det något vi får bli av med men, mycket av det som händer är bland folket. 

[4:79]Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv. OCH VI har sänt dig [Muhammad] som budbärare till människorna - [om detta] behövs inget annat vittne än Gud. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fråga någon mufti i Saudi eller något, här är deras senaste fatwa om detta iaf,

"The council hereby reaffirms that only the reform and council that has its legitimacy … may bring welfare and avert evil, whereas it is illegal to issue statements and take signatures for the purposes of intimidation and inciting strife … Since the kingdom of Saudi Arabia is based on the Qur'an, Sunnah, the pledge of allegiance [to the ruler], and the necessity of unity and loyalty, then reform should not be by demonstrations and other means and methods that give rise to unrest and divide the community."

Saudi Arabien kommer att bli helt förstörd om man startar upplopp, men kungafamiljen är redo för reformer. Jag är inte blind för det som sker, men det kommer ingen bättre även om man startar upplopp, varför kanske man undrar? För att kungen är en spegelbild av folket. Inte nog med att det inte är tillåtet eftersom de inte är kafr.


-------------------------------------------------------------

********************************************************************

Berättat av Al-Ma’rur bin Sawaid,
Jag såg Abu Dhar Al-Ghifari bärande en rock och även hans slav bar en rock. Vi frågade honom om det (dvs varför båda bar liknande rockar). Han svarade, ’’En gång skymfade jag en man och han gick och klagade på mig till profeten. Profeten frågade mig, ’’Skymfade du honom genom att tala om hans moder?’’ Han tillade, ’’Era slavar är era bröder över vilka Allah har givit er auktoritet. Så om man har bröder att kontrollera, ska man ge dem att äta samma som man äter själv och klä dem med det som man själv klär sig med. Ni ska inte betunga dem med det som de inte kan bära, och om ni gör det, hjälp dem (i deras hårda arbete).’’
Al-Bukhari, vol 3 bok 46 nummer 721

Berättat av Abu Musa,
Allahs budbärare sa, ’’Han som har en slav-kvinna och utbildar och behandlar henne väl och sedan ger henne fri och gifter sig med henne, kommer att få dubbel belöning.’’
Al-Bukhari vol 3 bok 46 nummer 720

’’DE av er som inte har råd eller möjlighet att ta till hustrur fria troende kvinnor bör ta en troende slavinna. ...
Detta (att få ta slavinnor till hustrur är ett medgivande) för dem av er som är rädda att råka i svårigheter.’’ Koranen 4:25

‘’Och låt dem som inte har möjlighet att ingå äktenskap leva i avhållsamhet till dess Gud i Sin nåd drar försorg om dem. Och när de som ni rättmätigt besitter önskar sin frihet, upprätta då frihetsbrev för dem, om ni vet att de är friska (till kropp och själ), och dela med er åt de (frigivna) av det som Gud har gett er för er försörjning. Och tvinga inte era unga slavinnor till lösaktighet för att därmed uppnå en flyktig vinst, om de önskar ingå äktenskap. Men om de tvingas (till detta) skall Gud – sedan de har utsatt för (sådant) tvång – (visa dem att) Gud är förlåtande, barmhärtig.’’ Koranen 24:33

’’Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan (för tron) och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och (för att lätta) de skuldtyngdas (bördor) och för (kampen för) Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.’’ Koranen 9:60

 ’’Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger (av) det han äger – vilket pris han än sätter på detta – till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.’’ Koranen 2:177

------------------------------------------------------
Profeten Muhammed: (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
Man blir belönad för varje levande varelse som man visar godhet mot.
(Sahih ul-Bukhari 2244)

Profeten Muhammed: (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
Om ni bevittnar något som strider mot rätt och riktigt så ska ni förhindra det med era händer. Om det inte går, låt då era ord göra det. Om inte heller det går så hys då åtminstone hat i ert hjärta för det. Detta är dock den allra svagaste tron.
(Sahih Muslim 49)

Profeten Muhammed: (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
Håll er borta från de sju förgörande [synderna]! Det sades: ”Allahs sändebud! Vilka är det?” Han svarade: ”Månggudadyrkan, magi, att utan rätt döda någon som Allah har förbjudit att man dödar, att ta den faderslöses pengar, att tjäna pengar på ränta, att fly från slagfältet och att anklaga troende, kyska och ovetande kvinnor för att ha begått otukt.
(Sahih ul-Bukhari 2766)

Profeten Muhammed: (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam)
För Allah är den mest älskvärd [av oss] som mest gagnar andra, och de mest älskade handlingarna är att skapa moment av lycka för en annan muslim, lösa hans problem, betala hans skulder eller se till att han inte går hungrig.
(Silsilat ul-Ahadith as-Sahihah nr. 906)

-------------------------------------------