I Guds namn, den Nådfulle, den Barmhärtige,

Prisad vare Gud, världarnas Herre Fred och välsignelser vare med Muhammad, Profetskapets sigill.

{ Vid den flyende tiden. Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att böra motgång med] tålamod }
(Sura Al-'Asr, 103: 1-3).

Öppet brev till al-Baghdadi

Till Dr Ibrahim Awwad Al-Badri, alias "Abu Bakr al-Baghdadi", Till de som strider för, och anhängarna av, den självutnämnda "islamiska staten", Guds Fred och nåd vare med er. Under din predikan daterad 6:e Ramadan 1435 AH (4 jul 2014 e.kr), sade du en parafras på Abu Bakr al-Siddiq: "Om du finner att det jag säger och gör är sanning, hjälp mig då, och om du finner att det jag säger och gör är falskt, ge mig råd och hjälp mig till den raka vägen.” Det som följer är en åsikt från lärda via media. Profeten MHMD sade: Religionen är [uppriktiga, goda, förbättrande] råd”. Allt som sägs här nedan bygger helt på de uttalanden och handlingar som anhängare av den "islamiska staten" själva har förmedlat genom sociala medier – eller genom muslimska ögonvittnesskildringar – och inte genom andra medier. Alla ansträngningar har gjorts för att undvika förfalskningar och missförstånd. Dessutom är allt som sägs här en översikt skriven i en enkel stil, som speglar yttranden från den överväldigande majoriteten av Sunni-lärda, under islamisk historia.

I ett av sina tal sa Abu Muhammad al-Adnani: "Gud välsigne profeten Muhammed som skickades med svärdet som en nåd till hela världen”3. Detta uttalande präglas av förvirring och en felaktig världsbild. Ändå upprepas detta ofta av anhängare av den "islamiska staten". Gud sände profeten Muhammed som en nåd till alla världar:
{ Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk. } (Al-Anbiya, 22: 107). Detta gäller för all tid och plats.

Profeten MHMD skickades som en nåd till människor, djur, växter, till himlen och osynliga väsen – inga muslimer är oense om detta. Detta är ett allmänt och ovillkorligt uttalande som är taget från självaste Koranen. Men frasen, "skickades med svärdet" är en del av en hadith, som är specifik för en särskild tid och plats, som sedan dess har förlorat sin tillämplighet. Det är alltså förbjudet att blanda Koranen och Hadith på detta sätt, eftersom det är förbjudet att blanda det allmänna och specifika, samt det villkorliga och ovillkorliga.

Dessutom har Gud föreskrivit nåden till sig själv:
{ … Er Herre har för sig stadfäst nådens och barmhärtighetens lag … } (Al-An'am, 06:54).
Gud säger också att hans nåd omfattar alla ting:
{ … Men Min nåd och min barmhärtighet når överallt … } (Al-A'raf, 7: 156).

I en autentisk hadith sade profeten MHMD“När Gud skapade skapelsen, skrev Han på plats ovanför sin tron, med sig själv “Sannerligen, Min nåd är större än Min vrede”4. Det är därför förbjudet att likställa “svärdet” – och därmed vrede och stränghet – med “nåd”. Vidare är det förbjudet att göra idén att {Profeten skickades som en nåd} till alla världar underordnad uttrycket “skickades med svärdet” , eftersom detta skulle innebära att nåd är beroende av svärdet, vilket helt enkelt inte är sant.