Marriage age
"Try, test, well the orphans, before reaching maturity with regard [the duties of] religion and [before] they can [legally] manage their own affairs, until they reach the age of marrying, that is, until they have become eligible for it through puberty or [legal] age, which, according to al-Shafi'i, is the completion of fifteen years; … (Tafsir Al-Jalalayn)"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Varje människa skall smaka döden" (surah Aal Imraan: 185)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Profeten [saw] sade:" Ingen skall gå in i paradiset utan att bli visad sin plats han skulle ha upptagit i [helvetes] elden om han har avvisat tron så att han må vara mer tacksam; och ingen skall gå in i helvetes elden utan att bli visad platsen han skulle ha haft i paradiset om han hade trott så att det må vara vara en orsak av sorg för honom."[bukhari 8/573]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Profeten Muhammad sallahu aleyhi wa salam sade : Det finns en köttklump (hjärtat) i kroppen om den är frisk och rättfärdig är resten det " - ( Saheeh)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

"Har du sett han som tar sina egna lustar till sin gud? Tar du ansvar för en sådan människa? Eller tror du att de flesta av dem lyssnar eller att de använder sitt förstånd? Men de är inte bättre än kreatur, nej, de har ännu oklarare begrepp om vägen [än kreatur]!" (25:43–44.)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

”[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, säg då inte Uff till dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.”
"[17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Shaykh Fawzan sade: ”Man tar inte kunskap från de som gått vilse i sin troslära av tvivel eller förnekelse, och man tar inte kunskap från folket av innovationer, de som gått vilse även om de kallas lärda.”
Al-Ajwibah al-Mufidah (254)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Allahs sändebud [SAW] Sade: "Var medveten om Guds närvaro och du kommer att finna honom framför dig. Lär känna Gud i medgång, så kommer han att känna dig i motgång. Inse att det som gick dig förbi inte var ämnat för dig och att allt det som redan skett var ämnat för dig. Och inse att segern kommer genom tålamod, befrielsen genom plågan och lättnaden genom motgången. [At-Tirmithi]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

❤️

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'”Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt.” [8:53]. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Profeten[SAW] sade: "Den fullkomliga muslimen i fråga om tron är den som har bäst beteendet, och den bästa av er [troende] är de som har bäst uppförande gentemot sin hustru" [at-Tirmidi]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Allah säger:" De troende är bröder".[49-10]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"[Ja,] på prövningen följer lättnad!" (Ah-Sharh:6)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ash-Shafi'i: De säger att jag blev tyst efter att jag hade debatterat. Jag sa till dem att svaret är nyckeln till ondskan. Att vara tyst med den okunnige eller den dumme är en ära och likaså skyddas ens heder. Ser du inte hur man fruktar de tysta lejonen medan man jagar iväg den skällande hunden? (ad-Diwan, sid. 42)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Källa: Dawahmuslimah

Allah älskar de som..

1. Gör Tawbah (Ånger)

”Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat]” - [2:222]

2. Gör Tahara (Rening)

”Han älskar dem som vill rena sig.” -[2:222]

3. Har Taqwa (Gudsfruktan)

”Gud älskar dem som fruktar Honom.” [9:4]

4. Har Ihsan (Godhet och perfektionism)

”Gud älskar dem som gör det goda och det rätta” -[3:134]

5. Har Tawwakul (Tillit)

”Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.” - [3:159]

6. Gör Adl (rättvis)

”Gud älskar dem som gör rättvisa.” [5: 42]

7. Har Sabr (tålamod)

”Gud älskar dem som har tålamod” [3:146]

8. Kämpar för hans sak

”Gud älskar dem som kämpar för Hans sak i slutna led [så att de tillsammans bildar] liksom en stark och solid byggnad.” - [61:4]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Allâh, Världarnas Herre, sade:
”Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Allâh! I Sin barmhärtighet går Allâh den ångerfulle till mötes!” 49:12

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Profeten, sall Allâhu 'aleyhi wa salâm, sade:
"Skall jag inte tala om för er vilka de värsta är bland er? De sa: Självklart. Han sa: De som går runt med Namimah (Skvaller), de skapar fiendeskap bland vänner och söker problem för den oskyldige" (Ahmad, Bukhari i Adab ul Mufrad)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Nammaam (Skvallraren) kommer inte att träda in i Paradiset"
(Bukhari & Muslim)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Raslan: Om inte föräldrarna lever i harmoni, besväras barnen. Men när föräldrarna lever i harmoni, är barnen lyckliga. (Mu'asharat-un-Nisa')

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 "Varför prövas vi?"
Allâh Swt svarar: " TROR människorna att de efter att ha förklarat "Vi tror" skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar Men Vi satte deras föregångare på prov [och Guds vägar kommer att förbli desamma]; Gud vet vilka de sanna och uppriktiga är och Han vet vilka som ljuger.
[Surah Al Ankaboot (29): 2-3]

"Varför får vi inte det vi önskar?"
Allâh Swt svarar:  "Det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.” [Surah Al-Baqarah (2): 216]

"Varför är denna bördan så svår?"
Allâh Swt svarar: "Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära."
[Surah Al-Baqarah (2): 286]

"Varför känner vi oss så frusterarde?"
Allâh Swt svarar:  "Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna överhanden."
[Surah Al- Imran (3): 139]

 "Till Vem ska vi lägga vårt Hopp?"
Allâh Swt svarar:  " "Jag behöver ingen utom Allâh. Han är den Ende Guden; till Honom litar jag; Han som är Herren till härlighetens och allmaktens tron."
[Surah At-Tawba (9): 129]

"Vad får vi ut av alla dessa prövningar och motgångar?"
Allâh Swt svarar:  "Allâh HAR [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset."
[Surah At-Tawba (9): 111]

"Vi orkar inte mer!"
Allâh Swt svarar: " och ge aldrig upp hoppet om Allâh's nåd som stillar all oro och lindrar all sorg, Ingen utom den som förnekar sanningen ger upp hoppet om att få erfara den tröst som Allâh nåd skänker."
[Surah Yusuf (12): 87]

"Hur länge ska vi behöva ha det så här?
Allâh Swt svarar:  " På prövningen följer lättnad! Ja, på prövningen följer lättnad!"
[Surah Ash-Sharh (94): 5-6]


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hadither

Profeten (saw) sa:
"Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förän ni har eeman (tro), och ni kommer inte få eeman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Sprid hälsningen Salaam (fred) bland er."
[Muslim]

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Allah dömer er inte utifrån era kroppar och utseende, men Han granskar era hjärtan och tittar på era gärningar."
[Muslim]

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Den bäste av de troende är den som uppför sig bäst och den som är vänligast mot sin fru"


Profeten Muhammad (saw)sade:
"Frukta Gud varhelst ni är och låt en ond gärning efterföljas av en god för att den onda skall utplånas. Och uppträd på bästa sätt inför andra människor"


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

[3:53] He (epäuskoiset juutalaiset) juonittelivat, mutta Jumalakin juonitteli (heitä vastaan); ja Jumala on todella taitavin Suunnittelija


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[3:117] Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa; muut eivät jätä turmelematta teitä. He halajavat teidän perikatoanne, heidän vihansa on jo pursunut heidän suustansa; mutta se, mikä heidän sydämissään piilee, on vielä pahempaa. Me olemme nyt selittänyt tunnusmerkkimme teille, jotta ehkä ymmärtäisitte. 

[3:118] Katso, te olette sellaisia, jotka rakastatte heitä, mutta he eivät rakasta teitä; te uskotte koko Pyhään kirjaan, ja kun he tapaavat teidät, he sanovat: »Me uskomme», mutta omissa oloissaan he pureskelevat sormiansa raivoissaan teitä vastaan. Sano: »Kuolkaa raivoonne! Jumala tuntee totisesti sydäntenne sisimmät aivoitukset.» 

[3:119] Jos jotain hyvää tapahtuu teille, kadehtivat he sitä, mutta jos jokin paha kohtaa teitä, siitä he iloitsevat. Jos olette kärsivällisiä ja pelkäätte Jumalaa, ei heidän kavaluutensa voi vahingoitta teitä vähääkään; Jumala sulkee huomioonsa kaikki heidän tekonsa. 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön. Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare].” (Koranen 2:190-193)
- - - - - - - - - - -

[2:190] Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyÖkätkÖ. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. 
[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyÖkkää päällenne siellä; mutta jos he hyÖkkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. 
[2:192] Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias. 
[2:193] Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älkÖÖn vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan. 

Låt oss titta på tolkningen av dessa verser. Först, låt oss se på det historiska sammanhanget. Dessa verser uppenbarades under en tid då Islam var under belägring, då det lilla muslimska samfundet slogs för sin överlevnad mot betydligt starkare polyteister. Profetens (frid och välsignelser över honom) biografi gör det klart att han predikade fredligt under de första 13 åren av sin mission. Han lämnade Mekka för Medina för att starta om på nytt. Även när polyteisterna i Mekka förföljde muslimerna och länsade deras hem tvekade Profeten (frid och välsignelser över honom) att strida. Han tog till vapen först efter det att Gud gett honom tillåtelse:

”Tillåtelse [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd” (Koranen 22:39) 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

79:e versen av surah an-Nisa
”Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv …”

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss. Gud är alltid med dem som gör det goda och det rätta.” [den heliga Koranen 29:69]