2017-08-14
Håll dig lugn

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.

Låt inte andras beteende störa din inre frid.-- Dalai lama


2017-08-14
Tänk harmoniskt

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.
Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.
-- Jiddu Krishnamurti


2017-08-14
Var inte berående av tiden

Var inte berående av tiden, 
i tidens slut finns döden, 
livet är här och nu, 
lev i nuet, njut av livet, 
njut av denna stund.

Var inte beroende av tid. Tid är död. Den som väntar, dör. Livet är endast NU.
-- Nisargadatta Maharaj


2017-08-14
Ditt ansikte är som en spegel

Ditt ansikte är som en spegel, 
den visar ditt innersta, lite iaf, 
allt kan inte döljas, 
ansiktet liknar en spegel, 
andra ser ditt spegel och 
anar kanske vad som finns i ditt innersta.

"Din tunga är ditt hjärtas tolk. Ditt ansikte är ditt hjärtas spegel. På ditt ansikte står klart och tydligt, vad du i ditt hjärta håller dolt."
-- Sari al-Saqti


2017-08-30
Människans hjärta

Tre slags av hjärtan, 
1. berg som inget kan rubba, 
2. träd, med en fast rot, 
3. fjäder som följer med vinden.

"Människors hjärtan är av tre slag. Det första; ett hjärta som är liksom ett berg. Ingenting kan rubba eller skaka det. Det andra; ett hjärta som är liksom ett träd. Dess rot är fast, men vinden blåser grenarna hit och dit. Det tredje: ett hjärta som är liksom en fjäder. Det blåser åt samma håll som vinden."
-- Sari al-Saqti2017-09-22
Sanningssökare

Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.

O sanningssökare! Om du önskar att Gud skall öppna ditt öga, måste du bönfalla Gud, be till och samtala med Honom vid midnatt och säga:

O Herre, jag har vänt mitt anlete mot Din enhets rike och är nedsänkt i Din barmhärtighets hav. O Herre, upplys min syn med åsynen av Dina ljus i denna mörka natt och gör mig lycklig med Din kärleks vin i denna underbara tid. O Herre, låt mig höra Din kallelse och öppna för mina ögon dörrarna till Din himmel, så att jag må se ljuset från Din härlighet och dras till Din skönhet. Sannerligen, Du är Givaren, den Givmilde, den Barmhärtige, den Förlåtande.  
– ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-09-22
Hur kan jag välja sömnen, o min Gud

Gud beskyddar, 
både i vila och vakenhet, 

Hur kan jag välja sömnen, o min Gud, när de längtandes ögon vakar, emedan de är skilda från Dig, och hur kan jag gå till vila medan Dina älskades själar pinas svårt i sin avlägsenhet från Din närvaro? Jag har anförtrott, o min Gud, min ande och hela min varelse i Din makts högra hand och i Ditt beskydd, och jag lägger mitt huvud på min kunnde genom Din kraft och lyfter det upp i enlighet med Din vilja och Ditt behag. Du är i sanning Beskyddaren, Bevararen, den Allsmäktige, den Mäktigaste. Vid din makt! Vare sig jag sover eller vakar, ber jag icke om något annat än det Du önskar. Jag är Din tjänare och i Dina händer. Hjälp mig i Din nåd att göra det som skall sprida väldoften av Ditt behag. Detta är i sanning mitt hopp och hoppet hos dem som åtnjuter Din närhet. Prisad vare Du, o världanas Herre.
– Bahá’u’lláh

 

2017-09-22
O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare

Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige.
 – ‘Abdu’l-Bahá

2017-09-22
O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare

Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.

O Gud, min Gud. Dessa är Dina svaga tjänare, Dina trofasta arbetare och tjänarinnor, vilka har bugat sig inför Ditt upphöjda yttrande, ödmjukat sig inför Ditt ljus tröskel och burit vittnesbörd om Din enhet genom vilken Solen har kommit att lysa i sin middagsglans. De har lyssnat till den kallelse Du utfördade från Ditt dolda rike och med hjärtan, som skälver av kärlek och hänryckning, har de svarat på Din maning. O Herre, utgjut över dem alla Din barmhärtighets utflöden, låt Din nåds vatten regna över dem alla. Hjälp dem att växa till vackra plantor i himmelens trädgård och gör med Dina gåvors svällande och bräddfulla moln och med Din överflödande nåds djupa sjöar så, att denna trädgård kan blomstra, och bevara den evinnerligen grön och praktfull, evigt skön, skimrande och ljus. Du är sannerligen, den Mäktige, den Upphöjde, den Kraftfulle, den som allena är oföränderlig i himlarna och på jorden. Det finnes ingen Gud utom Du, de uppenbara bevisens och tecknens Herre. 
– ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-09-23
Rädsla (1)

Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.

HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 
HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
(Ps 118:6-7)

 

2017-09-23
Rädsla (2)

Frukta inte, 
Gud beskyddar dig

Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad. 
(Ords 29:25)

 

2017-09-23
Rädsla (3)

Frukta inte, var inte rädd, 
Gud skall vara med dig.

Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
(Jes 43:1-3)

 

2017-09-23
Rädsla (4)

Frukta inte andra, 
frukta inte elakheter, 
lev i hoppet.

Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte. 
(Jes 51:7-8)

 

2017-09-23
Rädsla (5)

Var inte rädd, själen lever sägs det, 
kroppen dör, men själer fortsätter leva, 
trot vad du vill, men bli inte rädd, 
behåll förståndet, behåll förnuftet.

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 
(Matt 10:28-31)

 

2017-09-23
Rädsla (6)

Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns.

Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?" 
(Mark 4:40)

Att tro...man kan tro på många olika sätt...att vara andligt behöver inte innebära att man är enbart religiöst troende...man kan tex. tro på makten, ljuset eller vad man nu vill kalla det man tror på...men självklart är det även ett slags troende, man tror på något övernaturligt...

 

2017-09-23
Rädsla (7)

I kärleken finns ingen rädsla, 
kärleken sparkad bort rädslan, 

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
(1 Joh 4:18)

 

2017-10-06
Be så skall ni får

Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln,
tor ni på det? 
man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:7-8
 

2017-10-06
Gör er inga bekymmer

Gör er inga bekymmer, 
lita på din Gud, 
älska din Gud, 
få frid i ditt hjärta, 
bekymerna försvinner, 
lite iaf.

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Fil 4:6-7


2017-10-10
Egot

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.” - Deepak Chopra

 

2017-
Herren hjälper dig

Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.
Jes 41:13

 

2017-
Lita på Herren

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd.
Ords 3:5

 

2017-
Var alltid glada

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
1 Tess 5:16- 18

 

2017-
O min Gud, o min Gud

O min Gud, o min Gud! Ära vare Dig för att Du har styrkt mig att erkänna Din enhet, dragit mig till din enhets ord, upptänt mig med Din kärleks eld och sysselsatt mig med omnämnandet av Dig och tjänandet av Dina vänner och tjänarinnor. O Herre, hjälp mig att vara tålmodig och ödmjuk och styrk mig att avskilja mig från allt och att hålla fast vid fållen till Din härlighets klädnad så att mitt hjärta må fyllas av Din kärlek och ej lämna något utrymme för kärlek till världen och dragning till dess yttringar. O Gud! Helga mig från allt utom Dig, rena mig från synder och överträdelser och sörj för att jag måtte äga ett andligt hjärta och samvete. Sannerligen, Du är barmhärtig och sannerligen, Du är den Mest frikostige, vars hjälp alla människor söker
– ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-
O Gud! Giv mig själ glädje och vederkvickelse.

O Gud! Giv mig själ glädje och vederkvickelse. Rena mitt hjärta. Genomstråla mina krafter. Jag lägger alla mina angelägenheter i Din hand. Du är min Vägvisare och min Tillflyckt. Jag kommer ej längre att vara sorgsen och bekymrad. Jag kommer att vara en lycklig och glädjefylld människa. O Gud! Jag kommer ej längre att vara fylld av oro, ej heller kommer jag att låta bekymmer plåga mig. Jag kommer ej att uppehålla mig vid livets besvärligheter. O Gud! Du är en bättre vän till mig än vad jag är till mig själv. Jag överlämnar mig till Dig, o Herre! 
– ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-
Han är den Nåderike, den Allgivande

Han är den Nåderike, den Allgivande! O Gud, min Gud! Ditt kallelserop har lockat mig och rösten från Din Härlighets penna har väckt mig. Ditt heliga yttrandes strömmar har hänfört mig och Din ingivelses vin har hänryckt mig. Du ser mig, o Herre, frigjord från allt utom Dig, fastklamrad vid Din givmildhets band, bedjande om Din nåds under. Jag bönfaller Dig vid Din milda vänskaps eviga vågor och vid de strålande ljusen från Din kärleksfulla omsorg och ynnest, att bestämma för mig det som skall dra mig närmare Dig och göra mig rik i Din rikedom. Min tunga, min penna hela mitt väsen vittnar om Din styrka, Din makt, Din nåd och Din givmildhet, att Du är Gud och att det icke finns någon Gud utom Du, den Starke, den Mäktige. Jag bär vittnesbörd i denna stund, o min Gud, om min hjälplöshet och Din överhöghet, min svaghet och Din kraft. Jag vet ej vad som gagnar mig eller skadar mig. Du är, i sanning, den Allvetande, den Allvise. Förordna Du för mig, o Herre, min Gud och min Mästare, det som skall göra mig tillfreds med Ditt eviga påbud och skänka mig framgång i alla Dina världar. Du är i sanning den Nådige, den Givmilde. Herre! Vänd mig icte bort från Din rikedoms ocean och Din barmhärtighets himmel. Bestäm för mig det goda i denna världen och den tillkommande. Sannerligen, Du är nådasätets Herre, som sitter på tronen i det högsta. Det finns ingen Gud utom Du, den Ende den Allvetande, den Allvise. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka

Ur Din evighets ljuvligt doftande strömmar giv mig att dricka, o min Gud, och gör mig i stånd att smaka frukterna på Ditt Väsens träd, o mitt Hopp! Ur Din kärleks kristallklara källor låt mig dricka djupt, o min Härlighet, och i skuggan av Din eviga försyn låt mig bida, o mitt Ljus! På Din närhets ängar, i Din närvaro, låt mig ströva, om min Älskade, och vid Din nådatrons högra sida låt mig sitta, o min Åstundan! Från Din glädjes doftande briser låt en fläkt dra förbi mig, o mitt Mål, och till höjderna i Din verklighets paradis giv mig tillträde, o min Dyrkade! Gör mig i stånd att höra de ljuva melodierna från Din enhets duva, o Du Strålande, och genom Din styrkas och Din makts ande vederkvick mig, o min Försörjare! I Din kärleks anda håll mig orubbligt fast, o min Hjälpare, och på Ditt välbehags stig gör mina steg fasta, o min Skapare! I Din odödlighets trädgård, i Din åsyn, låt mig bida för evigt, o Du, som är barmhärtig mot mig, och på Din härlighets tron upphöj mig, o Du, som besitter mig! Till Din givmilda vänskaps himmel lyft mig upp, o min Vederkvickare, och till Din lednings Morgonstjärna för mig, o Du min Lockelse! Inför Din osynliga andes uppenbarelser bjud mig att närvara, o Du, som är mitt Ursprung och min Högsta önskan, och till det innersta i Din skönhets väldoft, vilken Du skall uppenbara, låt mig vända åter, o Du, som är min Gud. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Du är i sanning den Mest Upphöjde, den Allhärlige, den Allra Högste. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
Förhärligat vare Ditt Namn, o min Herre, min Gud

Förhärligat vare Ditt Namn, o min Herre, min Gud, varigenom träden i Din uppenbarelses trädgård har klätts i grönska och gjorts i stånd att frambära helighetens frukter i denna vårtid, och den ljuva smaken av Dina gåvor och välsignelser har fläktat över alla ting och låtit dem frambringa vadhelst, som blivit dem förordnat i Ditt oåterkalleliga påbuds rike och i Ditt oföränderliga syftes himmel. Jag bönfaller Dig vid detta Namn att inte låta mig vara fjärran från Din helighets hov eller utestängd från Din enighets och enhets upphöjda helgedom. Tänd då, o min Gud, Din kärleks eld i mitt bröst att dess flamma måtte förtära allt utom min hågkomst av Dig, att varje spår av låga begär måtte fullständigt förintas inom mig och att intet måtte återstå utom förhärligandet av Ditt upphöjda och allhärliga Väsen. Detta är min högsta strävan, min brinnande önskan, o Du som härskar över alla ting och i vars hand hela skapelsens rike befinner sig. Du gör i sanning vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Evigt Förlåtande.             
– Bahá’u’lláh

 

2017-
Säg: O Gud, min Gud

Säg: O Gud, min Gud! Pryd mitt huvud med rättvisans krona och min tinning med rättfärdighetens smycke. Du är sannerligen Bestittaren av alla gåvor och belöningar. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat

O Du, inför vars oerhörda majestät alla ting har bävat, i vars grepp alla människors angelägenheter finnes, mot vars nåd och barmhärtighet alla Dina skapelsers ansikten vänder sig! Jag bönfaller Dig, vid Ditt Namn, vilket du har förordnat att vara alla namns ande i namnens rike, att skydda oss från viskningarna från dem, vilka har vänt sig bort från Dig och har förkastat sanningen i Ditt mest upphöjda Jag i denna uppenbarelse vilken har fått Dina namns rike att darra. Jag är en av Dina tjänarinnor, o min Herre! Jag har vänt mitt ansikte mot Dina nåderika gåvors helgedom och Din härlighets tillbedda tabernakel. Rena mig från allt, som inte är av Dig och styrk mig att älska Dig och att uppfylla Din önskan, på det att jag må finna glädje i Din skönhet, vara fri från alla dragningar till Dina skapelser och i varje ögonblick förkunna ’Förhärligad vare Gud, världarnas Herre!’ Låt min föda, o min Herre, vara Din skönhet, min dryck Din närvaros ljus, mitt hopp Ditt välbehag, mitt arbete lovprisandet av Dig, åminnelsen av Dig min ledsagare, mitt bistånd Din överhöghet, min vistelseort den plats som Du har upphöjt över begränsningarna hos dem, som är utestängda från Dig såsom av en slöja. Du är i sanning maktens, styrkans och härlighetens Gud. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud

Skapa i mig ett rent hjärta, o min Gud, och skänk mig åter ett lugnt samvete, o mitt hopp! Styrk du mig i Din Sak genom kraftens ande, o min mest älskade, och uppenbara för mig Din väg genom ljuset av Din härlighet, o Du min längtans Mål! Lyft mig till Din helighets himmel genom kraften av Din gränslösa makt, o min tillvaros Källa, och lyckliggör mig med Din evighets vindar, o Du, som är min Gud! Må Dina evigt ljudande melodier skänka mig stillhet, o min Ledsagare, och låt Ditt uråldriga anletes rikedomar befria mig från allt utom Dig, o min Mästare, och låt budskapet om uppenbarelsen av Ditt oföränderliga Väsen skänka mig glädje, o Du, som är det mest uppenbara av allt uppenbart och det mest fördolda av allt fördolt. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
O Herre! Hos Dig söker jag min fristad

O Herre! Hos Dig söker jag min fristad och till alla Dina tecken vänder jag mitt hjärta. O Herre! Vare sig jag befinner mig på resa eller i mitt hem, är vid mina sysslor eller vid mitt kall, sätter jag min lit till Dig. Bevilja mig då Din stödjande hjälp, så att jag kan bli oberoende av alla ting, o Du som är oöverträffad i Din barmhärtighet! Förläna mig min andel, o Herre, enligt Ditt behag och gör mig tillfreds med vad Du har förordnat för mig. Du har oinskränkt myndighet att befalla. 
– Báb

 

2017-
O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp

O Gud, min Gud! Du är mitt Hopp och min Älskade, mitt åsyftade Mål och min Längtan! Med stor ödmjukhet och fullkomlig hängivenhet bönfaller jag Dig, att göra mig till Din kärleks minaret i Ditt rike, Din kunskaps ljus bland Dina skapelser och Din gåvas baner i Ditt konungadöme. Räkna mig till sådana av Dina tillbedjare, som har avskilt sig från allt utom Dig, som renat sig från denna världs förgängliga ting och som vänt sig bort från maningarna från de fåfänga inbillningarnas förespråkare. Låt mitt hjärta vidgas av glädje genom bekräftelsens ande från Ditt konungarike, och upplys mina ögon med åsynen av framgångens härskaror, som följer varandra och nedstiger till mig från Din allsmäktiga härlighets rike. Du är, i sanning, den Allsmäktige, den Allhärlige, den Allstarke. 
– ‘Abdu’l-Bahá

 

2017-
Många modfällt hjärta, o min Gud

Månget modfällt hjärta, o min Gud, har satts i brand av Din Saks eld och mången slumrande har väckts av Din stämmas ljuvhet. Hur många är icke de främlingar, som sökt skydd i skuggan av Din enhets träd, och hur talrika icke de törstande, som längtat efter Ditt levande vattens källa i Dina dagar. Välsignad är den, som har vänt sig till Dig och skyndat att nå fram till Gryningen för Ditt anletes ljus. Välsignad är den, som med all sin hängivenhet har vänt sig till Din uppenbarelses gryningsplats och till Din ingivelses Källa. Välsignad är den, som på Din stig har offrat det som Du genom Din givmildhet och ynnest har skänkt honom. Välsignad är den, som i smärtfylld längtan efter Dig har avstått från allt utom Dig. Välsignad är den, som kunnat glädja sig åt nära gemenskap med Dig och befriat sig från allt utom tillgivenhet till Dig. Jag bönfaller Dig, o min Herre, vid Honom, som är Ditt Namn och som genom Ditt herraväldes och Din styrkas kraft har höjt sig över sitt fängelses horisonter, att förordna för var och en det som höves Dig och som anstår Din upphöjdhet. Din makt kan i sanning mäta sig med allt.
– Bahá’u’lláh

 

2017-
Lovat vare Ditt Namn, o min Gud

Lovat vare Ditt Namn, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid vällukterna från Din nåds dräkt, vilka på Ditt bud och i överensstämmelse med Din önskan spreds genom hela skapelsen, och vid Din viljas Morgonstjärna, som genom styrkan av Din makt och Din överhöghet har lyst klart ovan Din barmhärtighets horisont, att från mitt hjärta utplåna alla tomma föreställningar och fåfänga inbillningar, på det att jag full av tillgivenhet må vända mig till Dig, o Du, Herre över hela mänskligheten! Jag är Din tjänare och Din tjänares son, o min Gud! Jag har fattat tag i Din nåds fäste och hållit fast vid det band som är Din kärleksfulla barmhärtighet. Förordna för mig det goda Du besitter och livnär mig från det bord Du sänt ned ur Din frikostighets moln och Din ynnest himmel. I sanning, Du är världarnas Herre och Gud för alla som är i himmelen, och alla som är på jorden. 
– Bahá’u’lláh

 

2017-
O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare

O Gud, min Gud! Fyll åt mig den bägare som är avskiljandet från alla ting och gläd mig i samlingen av Dina härligheter och gåvor med det vin, som är att älska Dig. Befria mig från anloppen av lidelse och begär, bryt sönder mina bojor till denna lägre värld, drag mig i hänryckningen till Ditt överjordiska land och vederkvick mig bland tjänarinnorna med Din helighets andedräckt. O Herre, gör mitt ansikte ljust med Dina gåvors glans, upplys mina ögon med att låta dem skåda tecknen på Din alltunderkuvande makt, låt mitt hjärta glädjas över härligheten hos Din kunskap som omfattar allting, gläd min själ med Ditt själsuppväckande budskap om stor fröjd, o Du, som är Konungen över denna värld och Konugariket därovan, o Du herraväldets och maktens Herre, på det att jag må sprida Dina tecken och bevis vida omkring och förkunna Din sak och främja Dina lärosatser, tjäna Din lag och upphöja Ditt ord. Du är i sanning, den Starke, den Allgivande, den Fullkomlige, den Allsmäktige. 
– ‘Abdu’l-Bahá