2017-01-06
Älskar du inte? 
Älskar du inte, kan du inte älska, 
lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra.

Den som inte älskar, känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek (1.Joh 4:8)


2017-06-03
Älska varandra
Älska varandra, 
känn kärlek för alla, 
lev i ljuset och känn kärleken, 
vi systrar och bröder är, 
vi allihopa, hela mänskligheten.

1 Johannesevangeliet 2:9-10 Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.


2017-01-06
Älska din nästa
Älska din nästa, 
älska även din fiende, 
visa kärlek, känn kärlek.

Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;2017-01-28
Världen
Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.

"All söndring i världen, allt hat, krig och all blodsutgjutelse är förorsakade av en eller annan av dessa fördomar. Hela världen måste betraktas som ett enda land, alla nationer som en nation, alla människor som om de tillhörde samma ras. Religioner, raser och nationer är alla skiljaktigheter som människan själv skapat och som endast är nödvändiga i hennes egen tanke. Inför Gud finns det varken perser, araber, fransmän eller engelsmän. Gud är Gud för alla och för Honom är skapelsen en. Vi måste lyda Gud och sträva efter att följa Honom genom att lämna alla våra fördomar och få till stånd fred på jorden.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-07
Skapelse
All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.

”Vet ni ej varför Vi skapade eder alla av samma stoft? På det att ingen skulle upphöja sig över någon annan. Begrunda ständigt i edra hjärtan hur ni blev skapade. Enär Vi skapat eder alla av samma stoft, åligger det eder att vara så som en enda själ, att vandra med samma steg, äta med samma mun och dväljas i samma land, på det att ni från edert innersta, genom edra gärningar och handlingar må visa fram tecknen på enhet och sann frigörelse. Sådant är Mitt råd till eder, o ljusets härskara! Giv akt på detta råd, att ni må erhålla helighetens frukt från den underbara härlighetens träd.”
–Bahá'u'lláh–


2017-06-07
Enighetens cirkel
En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.

”Bahá'u'lláh har skildrat enighetens cirkel. Han har gjort upp ett mönster för att förena alla människor och för att samla dem alla i skyddet av den universella enighetens tält.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-07
Variation
Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

”Betrakta blommorna i en trädgård … denna skillnad och variation är, precis som skillnaden och variationen i delarna av människokroppen, orsaken till framträdandet av skönhet och fullkomlighet.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06-08
En tanke om krig och hat?

En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

”När en tanke på krig kommer, motarbeta den med en starkare tanke på fred. En tanke på hat måste förintas av en kraftfullare tanke på kärlek.” 
–Bahá'u'lláh–


2017-06-08
Läkemedel (1)

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden

”Den allvetande Läkaren har Sitt finger på mänsklighetens puls. Har upptäcker sjukdomen och föreskriver i Sin ofelbara visdom läkemedlet. Varje tidsålder har sitt eget problem och varje själ sin särskilda strävan. Det läkemedel världen behöver i sin nuvarande hemsökelse kan aldrig vara detsamma som en senare tidålder kan behöva.”
–Bahá'u'lláh–


2017-06-08
Älska hela världen

Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.

”Att vara en Bahá'í betyder helt enkelt att älska hela världen, att älska mänskligheten och att försöka tjäna den; att arbeta för universal fred och universal broderskap.”
–'Abdu'l-Bahá–


2017-06.09
Människan och världen enligt Bibeln

Hur ser världen ut, 
vad händer i världen, 
hur är människan, 
det finns både gott och ont, 
människor i olika utvecklingstadium.

Pred 2:22
Vad får då människan ut av all sin möda, av all sin mödosamma strävan under solen?
Pred 2:23
Var dag är en smärta,
var syssla en plåga.
Inte ens om natten finner hjärtat ro.
Även detta är tomhet.

Pred 2:24
Det finns för människan ingenting gott utom att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Jag har insett att detta är en Guds gåva.
Pred 2:25
Ty vem äter och vem gläder sig Gud förutan?

Pred 2:26
Han ger vishet, kunskap och glädje åt den som behagar honom, men syndaren ger han arbetet med att samla och lägga på hög - och sedan lämnar han alltsammans åt den som behagar honom. Även detta är tomhet, ett jagande efter vind.
Pred 3:1
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:

Pred 3:2
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,

Pred 3:3
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,

Pred 3:4
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,

Pred 3:5
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
Pred 3:6
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,


2017-06-11
Läkemedel (2)

Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro.

”Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro.” 
–Bahá'u'lláh–


2017-06-11
Skapandets glädje

Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. 

”O människoson! Jag älskade skapandet av dej, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.” 
–Bahá'u'lláh–2017-06-11
Själen 1

Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.

”Må du sannerligen veta, att själen är ett Guds tecken, en himmelsk ädelsten, vars verklighet de mest lärda bland människor har misslyckats att fatta och vars gåta intet sinne, hur skarpt det än må vara, någonsin kan hoppas på att klargöra.”
--Bahá’u’lláh


2017-06-11
Själen 2

Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.

”Människans själ är solen, genom vilken hennes kropp upplyses och från vilken den hämtar sin styrka.”
--Bahá’u’lláh2017-06-12
Bidrag till det goda

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. -- Dalai Lama


2016-09-21
Den nya människan

Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram

Den nya människan kommer att tro på samarbete, inte rivalitet. Den kommer att tro på godhet och stöd, inte på våld och krig.-- Lothar Schäfer

Det är bra att leva i hoppet...i hoppet att framtiden någon gång blir ljusare på planeten Jorden...att mänskligheten någon gångt kommer att förstå att älska varandra...någon gång i framtiden...säkert lång tid dit, år hundraden, år tusenden...människan utvecklas ju...så förhoppningsvis utvecklas människan till en männsiksovänlig varelse, en som kan älska alla.


2016-10-27
Sträva efter välbefinnande

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama


2017-06-25
Människans andliga utvecling

Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.

”Världen på andra sidan är lika olik denna värld som denna värld är olik barnets när det fortfarande befinner sig i moderns liv. Då själen når Guds närvaro skall den anta den skepnad som bäst passar dess odödlighet och är värdig dess himmelska boningsplats. En sådan tillvaro är en villkorlig och inte en oberoende tillvaro, såtillvida som den förra är föregången av en orsak medan den senare är oberoende därav. Oberoende tillvaro är helt förbehållen Gud…”
– Bahá’u’lláh

”Lika självklart som vi alla föddes
skall vi alla en dag födas åter,
skall vi stå som barnet framför porten
till det ofattbaras verklighet.”
– Bo Setterlind


2017-06-25
Planeten Jorden vår skola

Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre

Planeten Jorden är som en skola för alla själar...hit kommer vi...vi vill lära oss mer och mer...vi vill utveckla oss andligt...lära känna andlighetens härlighet.


2017-06-25
Andlig utveckling 1

Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.

”Meditation är den nyckel som öppnar mysteriernas dörrar. I detta tillstånd avskiljer sig människan, i detta tillstånd drar sig människan undan från alla yttre ting. I denna subjektiva sinnesstämning är hon nedsänkt i det andliga livets ocean och avslöjar hemligheterna hos tingen i sig själva.”
- ‘Abdu’l-Bahá


2017-06-25
Vad är livet?

Vad är livet, en test, en skola, 
vi prövas, vi testas, vi lär, 
vi högre strävar i andlig utveckling, 
högre och högre och högre.


2017-06-25
Andlig utveckling 2

Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.

”Konst är tillbedjan. All strävan och ansträngning som framspringer ur djupet av människans hjärta är tillbedjan, om den är föranledd av de högsta motiv och viljan att tjäna mänskligheten. Detta är tillbedjan: att tjäna mänskligheten och att sörja för människors behov.”
- ‘Abdu’l-Bahá


2017-06-25
Andlig utveckling 3

Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet.

”När mig med frukterna från Din evighets träd, ty den största svaghet har tagit mig i besittning. Förse mig med glädjens bägare, som Dina milda nådegåvors händer sträckt fram, ty mångfaldiga sorger har överväldigat mig.” - --Bahá’u’lláh

”Jag åkallar Dig ... att av min bön göra en eld, som skall förtära de slöjor, vilka utestängt mig från Din skönhet, och ett ljus som skall leda mig till Din närvaros ocean”
- Bahá’u’lláh


2017-06-25
Bön 1

Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.

“Finns det någon som kan befria oss från svårigheter utom Gud! Säg: Prisad vare Gud! Han är Gud! Alla är Hans tjänare och alla lyder under Hans bud.” 
- Báb


2017-06-25
Bön 2

Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 

“Säg: Gud tillfredsställer allt över allting och ingenting i himlarna eller på jorden tillfredsställer utom Gud. Sannerligen, Han är i sig själv den Vetande, den Stödjande, den Allsmäktige.” 
- Báb


2017-06-25
Vishet

Mänsklig vishet ger vetande, 
Gudomlig vishet tillhör Gud, 
sök vishet, du hittar.

“Ingen människa skall nå stränderna invid den sanna förståelsens ocean såvida hon icke är avskild från allt som är i himlen och på jorden. Helga era själar, o världens folk, att ni måhända kan uppnå den ställning, som Gud bestämt för er… Hur mången, hög som låg, har icke i alla tider längtansfullt väntat på ankomsten av Guds Manifestationer, förkroppsligade i Hans Utvaldas helgade gestalter. Hur länge har de icke väntat på Hans ankomst, hur ofta har de icke bett att den gudomliga barmhärtighetens bris skulle fläkta och den utlovade Skönheten träda fram ur det fördoldas förlåt och uppenbaras för hela världen. Och närhelst nådens portar öppnades och den gudomliga frikostighetens moln göt sitt regn över mänskligheten och den Oseddes ljus lyste fram ovan den himmelska maktens horisont, förnekade de Honom alla och vände sig bort från Hans anlete – Guds eget anlete. Vänd er, för att bekräfta denna sanning, till det som upptecknats i alla de heliga böckerna.” 
- Bahá’u’lláh